100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality MŠ

Vyvěšeno na webu: 1.6.2015 | Autor: Alena Kundrátová

Agrofert RUN 2015

Dne 30.5.2015 v rámci běžeckého seriálu Agrofert Run 2015 proběhl v prostorách areálu Dezy a.s.zábavně sportovní den. Těchto běžeckých závodů se zúčastnili i děti a rodiče naší MŠ. Zvítězil každý, kdo doběhl do cíle,medailemi se děti chlubily i v MŠ.

Vyvěšeno na webu: 22.5.2015 | Autor: Hana Lukášová

Sportovní hry

Dne 21.5. jsme pořádali v dopoledních hodinách sportovní hry.Sport a zdravý pohyb má ve vzdělávacím programu naší MŠ své pevné místo. Děti soutěžily v pěti disciplínách.Vy­bojovaly si diplom, medaili a sladký balíček.

Vyvěšeno na webu: 15.5.2015 | Autor: Irena Machalová

Den pro maminky

Dne 13.5. jsme měli ve školní kapli přichystané pro maminky, babičky a tety velké překvapení. Za jejich lásku, starost a krásný úsměv jsme je odměnili písničkami, tanečkami a říkadly.(další fotografie najdete vlevo ve fotogalerii)

Vyvěšeno na webu: 30.4.2015 | Autor: Petra Krkošová

Čarodějnice

Dne 30.4. děti z MŠ prožily tradiční Pálení čarodějnic. Čarodějnický rej se soutěžemi, hledáním pokladů a plněním úkolů proběhl na zahradě školy. Děti byly seznámeny se symboly dobra a zla.(další fotografie najdete vlevo ve fotogalerii)

Vyvěšeno na webu: 24.4.2015 | Autor: Hana Lukášová

Galaxie

Dne 22.4. děti z MŠ ve spolupráci se ZŠ prožily sportovní, zábavné dopoledne v Galaxii Zlín:-)(další fotografie najdete vlevo ve fotogalerii)

Vyvěšeno na webu: 27.3.2015 | Autor: Marcela Volková

Ničeho se neboj!

Jak vypadá zdravé jídlo, proč se zoubkům nelíbí sladkosti a proč se nelíbí, když táta s mámou kouří? To všechno jsme si řekli s panem učitelem Martinem. Pomáhali nám při tom tři kamarádi-smajlíci: veselý a zdravý:-), zlobivý a nemocný:-( a třetí byl sladký:-|. Příště nám pomůžou v tom, jak se chovat ke kamarádovi.

Vyvěšeno na webu: 24.3.2015 | Autor: kolektiv MŠ

Vynášení Moreny

Dne 20.března, prvního jarního dne, jsme v MŠ využily tradičního zvyku – vynášení Moreny. Děti tak prožily starý rituál, pojící se s vítáním jara a loučení se zimou. Ze starého pečiva jsme vyrobily Morenu, kterou jsme hodily do Bečvy. Zima tak odplavala a my se těšíme na jaro!

Vyvěšeno na webu: 16.3.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Využívání logopedických programů v MŠ

Mateřská škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí má dvě logopedické třídy s dlouholetou tradicí. Jsou zde zařazovány děti s vadami řeči z širokého okolí. Pokud dětem přetrvávají problémy s řečí i po skončení docházky v MŠ, mohou pokračovat v logopedických třídách ZŠ. Odborná práce speciálních pedagožek rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovedností a to zejména vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování. Důraz je dále kladen na osvojení si některých dovedností a poznatků předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení. Za tímto účelem pedagog s dětmi provádí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky a vokální činnosti. Snaží se děti zapojit jak do individuální, tak i do skupinové konverzace, recitace, dramatizace, zpěvu a dalších kolektivních činností. Ke specifikům této práce patří i využívání logopedických počítačových programů, které přispívají k motivaci a efektivitě práce nejen pedagogů, ale především dětí. Mateřská škola využívá počítačové programy:
MENTIO obsahuje cvičení pro paměť, zrakové a sluchové vnímání, časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností.
PILP 200 je logopedický program, vycházející ze zásad reálného záznamu řeči na obrazovce počítače a na principech využití řečové zpětné vazby (biofeedbacku) při zobrazení základních parametrů řeči. Pedagog využívá program při vyhodnocení a léčení hlasu, dysartrií, k nácviku správné artikulace, k reedukaci sluchu, k nácviku plynulosti řeči a fonace či jiných řečových problémů.
PAVUČINKA – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ. Soubor cvičení je určen těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Obsahuje cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek.
GRAFOMOTORIKA se u předškolního dítěte rozvíjí v závislosti na mnoha psychomotorických funkcích. Ovlivňuje i mentální vyspělost dítěte, zrakové a prostorové vnímání, lateralitu, paměť a pozornost. Velký význam má úroveň jemné a hrubé motoriky. Grafomotorika úzce souvisí s rozvojem řeči. Dětem je nabízena každoročně v rámci ****programu Fixík.

Pokud vás informace zaujaly, přijďte se podívat do MŠ, dne 8. 4. 2015, v době od 9 00 hod- 16 00 hod na „Den otevřených dveří“.

Vyvěšeno na webu: 6.3.2015 | Autor: Petra Krkošová

Karneval

Dne 5.3. proběhl v MŠ karneval. Děti se předvedly v zajímavých maskách – každá byla originální a zahájily karneval společným tanečkem a písničkou. Pak už následovala volná zábava, plná soutěží a tancování. Rodičům děkujeme za hojnou účast a sponzorské dary ve formě občerstvení:)­.(další fotografie najdete vlevo ve fotogalerii)

Vyvěšeno na webu: 6.3.2015 | Autor: Alena Kundrátová

Zápis do mateřské školy do logopedických tříd

Zápis do mateřské školy do logopedických tříd proběhne 8. dubna 2015 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách Mateřské školy a SPC za přítomnosti učitelek MŠ a pracovnic Speciálně pedagogického centra.
Rodiče s dětmi se dostaví do Speciálně pedagogického centra při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, kde jim bude na základě vyšetření vystaveno doporučení k zařazení dítěte do logopedické třídy mateřské školy. Ve stejný den proběhne v mateřské škole zápis v rámci „Dne otevřených dveří“, kde si rodiče vyzvednou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Nabízíme

  • individuální přístup, malý kolektiv dětí
  • výuku pod vedením speciálních pedagogů
  • ozdravné pobyty v přírodě
  • plavecký a lyžařský kurz, infrasaunu
  • grafomotorický kroužek
  • společné akce a výlety s rodiči a dětmi
  • klidné, příjemné a rodinné klima

Více informací osobně v MŠ nebo na tel.: 778 449 495, 778 520 975

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: