100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality MŠ

Vyvěšeno na webu: 24.3.2015 | Autor: kolektiv MŠ

Vynášení Moreny

Dne 20.března, prvního jarního dne, jsme v MŠ využily tradičního zvyku – vynášení Moreny. Děti tak prožily starý rituál, pojící se s vítáním jara a loučení se zimou. Ze starého pečiva jsme vyrobily Morenu, kterou jsme hodily do Bečvy. Zima tak odplavala a my se těšíme na jaro!

Vyvěšeno na webu: 16.3.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Využívání logopedických programů v MŠ

Mateřská škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí má dvě logopedické třídy s dlouholetou tradicí. Jsou zde zařazovány děti s vadami řeči z širokého okolí. Pokud dětem přetrvávají problémy s řečí i po skončení docházky v MŠ, mohou pokračovat v logopedických třídách ZŠ. Odborná práce speciálních pedagožek rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovedností a to zejména vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování. Důraz je dále kladen na osvojení si některých dovedností a poznatků předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení. Za tímto účelem pedagog s dětmi provádí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky a vokální činnosti. Snaží se děti zapojit jak do individuální, tak i do skupinové konverzace, recitace, dramatizace, zpěvu a dalších kolektivních činností. Ke specifikům této práce patří i využívání logopedických počítačových programů, které přispívají k motivaci a efektivitě práce nejen pedagogů, ale především dětí. Mateřská škola využívá počítačové programy:
MENTIO obsahuje cvičení pro paměť, zrakové a sluchové vnímání, časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností.
PILP 200 je logopedický program, vycházející ze zásad reálného záznamu řeči na obrazovce počítače a na principech využití řečové zpětné vazby (biofeedbacku) při zobrazení základních parametrů řeči. Pedagog využívá program při vyhodnocení a léčení hlasu, dysartrií, k nácviku správné artikulace, k reedukaci sluchu, k nácviku plynulosti řeči a fonace či jiných řečových problémů.
PAVUČINKA – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ. Soubor cvičení je určen těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Obsahuje cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek.
GRAFOMOTORIKA se u předškolního dítěte rozvíjí v závislosti na mnoha psychomotorických funkcích. Ovlivňuje i mentální vyspělost dítěte, zrakové a prostorové vnímání, lateralitu, paměť a pozornost. Velký význam má úroveň jemné a hrubé motoriky. Grafomotorika úzce souvisí s rozvojem řeči. Dětem je nabízena každoročně v rámci ****programu Fixík.

Pokud vás informace zaujaly, přijďte se podívat do MŠ, dne 8. 4. 2015, v době od 9 00 hod- 16 00 hod na „Den otevřených dveří“.

Vyvěšeno na webu: 6.3.2015 | Autor: Petra Krkošová

Karneval

Dne 5.3. proběhl v MŠ karneval. Děti se předvedly v zajímavých maskách – každá byla originální a zahájily karneval společným tanečkem a písničkou. Pak už následovala volná zábava, plná soutěží a tancování. Rodičům děkujeme za hojnou účast a sponzorské dary ve formě občerstvení:)­.(další fotografie najdete vlevo ve fotogalerii)

Vyvěšeno na webu: 6.3.2015 | Autor: Alena Kundrátová

Zápis do mateřské školy do logopedických tříd

Zápis do mateřské školy do logopedických tříd proběhne 8. dubna 2015 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách Mateřské školy a SPC za přítomnosti učitelek MŠ a pracovnic Speciálně pedagogického centra.
Rodiče s dětmi se dostaví do Speciálně pedagogického centra při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, kde jim bude na základě vyšetření vystaveno doporučení k zařazení dítěte do logopedické třídy mateřské školy. Ve stejný den proběhne v mateřské škole zápis v rámci „Dne otevřených dveří“, kde si rodiče vyzvednou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Nabízíme

 • individuální přístup, malý kolektiv dětí
 • výuku pod vedením speciálních pedagogů
 • ozdravné pobyty v přírodě
 • plavecký a lyžařský kurz, infrasaunu
 • grafomotorický kroužek
 • společné akce a výlety s rodiči a dětmi
 • klidné, příjemné a rodinné klima

Více informací osobně v MŠ nebo na tel.: 778 449 495, 778 520 975

Vyvěšeno na webu: 6.3.2015 | Autor: Alena Kundrátová

Zápis do mateřské školy do surdopedických tříd

Zápis do mateřské školy do surdopedických tříd proběhne 8. dubna 2015 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách Mateřské školy a SPC za přítomnosti učitelek MŠ a pracovnic Speciálně pedagogického centra.
Rodiče s dětmi se dostaví do Speciálně pedagogického centra při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, kde jim bude na základě vyšetření vystaveno doporučení k zařazení dítěte do surdopedické třídy mateřské školy. Ve stejný den proběhne v mateřské škole zápis v rámci „Dne otevřených dveří“, kde si rodiče vyzvednou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce a lékařskou zprávu o sluchové vadě dítěte.

Nabízíme

 • individuální přístup, malý kolektiv dětí
 • výuku pod vedením speciálních pedagogů (denní surdopedická péče, výuka znakového jazyka…)
 • využití počítačových logopedických programů
 • ozdravné pobyty v přírodě
 • plavecký a lyžařský výlet, infrasaunu
 • grafomotorický kroužek
 • společné akce a výlety s rodiči a dětmi
 • klidné, příjemné a rodinné klima

Více informací osobně v MŠ nebo na tel.: 778 449 495, 778 404 569

Vyvěšeno na webu: 6.3.2015 | Autor: Alena Kundrátová

Sauna

Zima už je pryč a jaro ještě nepřišlo,někdy sněží,někdy svítí sluníčko.....­.v sauně se ohřejem maličko. V rámci otužování a prevencí nemocí s dětmi z MŠ pravidelně navštěvujem infrasaunu,která je v naší škole.

Vyvěšeno na webu: 3.3.2015 | Autor: Romana Lišková

Logopedické dny - V cirkuse

Od 2.3. se u nás v MŠ uskutečnily logopedické dny – V cirkuse. Děti si ráno vyrobily papírového klauna. Dechovým cvičením klauna naučily dělat kotrmelce. Orofaciálním cvičením u zrcadla si děti se škraboškou klauna užily moc legrace. Na oplátku vzal klaun děti do cirkusu. Představil zvířátka, která v cirkuse mají. Opičku, která na děti dělá – ooo. Oslíka, který povídá – iá, íá, íá. Lva, který řve – uá, uá, uá. Medvěda, který povídá – mmm. A hada, který syčí – sss. V pohyblivém cirkuse se zvířátka střídala jedna radost. Děti si výrobou této pomůcky procvičily, jemnou motoriku, pozornost i logopedii. Společným výrobkem, každé třídy byl cirkus ve 3D rozměru.

Vyvěšeno na webu: 22.2.2015 | Autor: Sylva Králová

Zápis do Mateřské školy dne 8. dubna 2015

Rodiče se dostaví s dítětem ve středu dne 8.dubna 2015 v době od 9,00 do 16,00 hodin do Speciálněpeda­gogického centra při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454, pro doporučení k zařazení dítěte do logopedické a surdopedické třídy mateřské školy. Ve stejný den proběhne v mateřské škole zápis v rámci „Dne otevřených dveří“. Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V případě, že dítě obdrží doporučení Speciálněpeda­gogického centra k přijetí, dostane zde formulář žádosti o přijetí. Žádost o přijetí nechá zákonný zástupce potvrdit u dětského lékaře.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí do mateřské školy doručí zákonný zástupce do 15. dubna 2015 sociální pracovnici školy Mgr. Sylvě Králové (kancelář vlevo za dveřmi hlavního vchodu budovy školy, telefon 576 809 835, 778 407 434, e-mail: kralova@val-mez.cz).

Vyvěšeno na webu: 20.2.2015 | Autor: Marcela Volková

Divadlo v MŠ

18.2. do školky zavítalo – Františkovo veselé divadlo. V zábavném programu jsme si zazpívali a zatančili při kytaře, naučili se pár anglických slovíček. Na závěr programu nám pan principál František zahrál loutkovou pohádku – O ukradené princezně.

Vyvěšeno na webu: 13.2.2015 | Autor: Petra Krkošová

Hasiči

13.2. jsme šli na exkurzi do hasičské zbrojnice. Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí. Děti si vyzkoušely hasičskou přilbu, volaly vysílačkou a prozkoumaly hasičská auta. Největší zážitek měly, když se vyvezly plošinou do výšky a viděly svět z ptačí perspektivy.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: