100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 20.6.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

Média dětem, média s dětmi

V rámci 57. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně se 1. června 2017 uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi. Pořádala ji Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Letošní ročník se zaměřil na oblast zpřístupnění vysílání dětem se sluchovým a zrakovým postižením. Cílem konference bylo zejména poukázat na odlišnosti a specifika zpřístupňování audiovizuálního obsahu dětskému publiku oproti publiku dospělému. Pro děti s vadou sluchu vyrábí řadu pořadů Česká televize, především její stanice Déčko. Překladem do českého znakového jazyka jsou opatřeny např. Pohádky krále Jiřího, Pohádky a malé hry, Babiččino čtení. Přímo neslyšící herci pak vystupují v seriálu Hopsasa. Na stejném principu byly vytvořeny také pohádky Vánoční království a Nepovedený čert. Velkou výhodou je, že všechno lze dohledat v archivu ČT na internetu (www.ceskatelevize.cz/ivysilani). Do českého znakového jazyka je ale tlumočeno i opakování Kouzelné školky vysílané každé všední ráno na ČT2. A pozadu nezůstává ani rozhlas. Rádio Wave se v rámci projektu zaměřilo na znakované písničky.

Vyvěšeno na webu: 26.5.2017 | Autor: Kristína Papajová

Setkání s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzhledem k většímu množství legislativních změn týkajících se speciálního školství byly uspořádány dvě setkání pracovníků SPC, zástupců školy a rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První schůzka se konala12.5.2017 v ka­pli MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, kam byli pozváni především rodiče žáků se sluchovou vadou, které s novinkami seznámila Mgr. Grygarová a tlumočení zajistila Mgr. Schallnerová. Druhé setkání konající se 24. 5. 2017 bylo určeno zákonným zástupcům žáků z 5. logopedické třídy. Probrány byly především nové pojmy spojené s vyhláškou 27/2016 Sb. jako podpůrné opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínky zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.

Vyvěšeno na webu: 26.5.2017 | Autor: Veronika Pustková

Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Dne 24. 5. 2017 proběhlo v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) v Praze „Setkání pracovní skupiny“. Pracovní skupinu tvořili speciální pedagogové, psychologové a výchovní poradci z Čech i Moravy. Za Speciálně pedagogické centrum Valašské Meziříčí, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, se setkání zúčastnila Mgr. Veronika Pustková. Na setkání se jednalo o službách v rámci kariérového poradenství, které poskytují Speciálně pedagogická centra, Pedagogicko-psychologické poradny či samotné školy svým klientům, žákům a studentům. Blíže se pracovní skupina zaměřila na analýzu činností výchovných poradců a pracovníků Školských poradenských zařízení v oblasti kariérového poradenství, v kontextu změn v oblasti přijímacího řízení a ukončování vzdělávání vyplývajících z podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zúčastnění se také seznámili s výsledky šetření České školní inspekce zaměřené na výchovné poradce, představen byl dotazník, který se následně odborně rozebíral. Cílem pracovní skupiny je v průběhu několika setkání vytvořit metodiku, která se bude týkat kariérového poradenství se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto metodiku budou moci využít především noví kariéroví poradci, kteří by potřebovali získat základní vhled v této problematice. V závěru prvního setkání došlo k rozdělení plnění úkolů do další schůzky pracovní skupiny, která se bude konat 28. 6. 2017.

Vyvěšeno na webu: 2.5.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE SNOEZELEN – MSE A JEHO SOUČASNÉ TRENDY

20. – 21. 4. 2017 jsem se zúčastnila mezinárodní konference, která se konala na půdě Ostravské univerzity. Mezi přednášejícími i účastníky se sešli lidé různých profesí, z různých typů zařízení a organizací. Všechny však spojoval zájem o možnosti využití Snoezelenu v jejich práci. O příjemné naladění se hned v úvodu postarala kapela Mentalika. Přátelská atmosféra pak vedla k vzájemnému sdílení zkušeností nejen v rámci příspěvků, ale i o přestávkách. Já sama jsem si odnesla řadu zajímavých inspirací pro mou další práci ve školní Dřímárně, kde prvky Snoezelenu využíváme.

Vyvěšeno na webu: 2.5.2017 | Autor: Petra Randýsková

Reedukační program pro balbutiky

Tak jako každý rok, se i letos, dne 25. dubna, konal „Reedukační program pro balbutiky“. Setkání se zúčastnilo 7 dětí s diagnózou balbuties (koktavost) v doprovodu rodičů. V úvodu všechny zúčastněné přivítala paní PaedDr. Y. Odstrčilíková, PhD., a seznámila je s připrave -ným programem. Děti byly rozděleny na dvě skupiny – školáci a předškoláci a mohlo se začít pracovat!

Zatímco předškoláci pracovali pod vedením paní PaedDr. Odstrčilíkové, PhD., na počíta-čovém programu Sona – Speech, školáci šli navštívit Dřímárnu. Zde si zkusili relaxační dechová cvičení. Rodiče si mezitím popovídali s Mgr. K. Papajovou o podpůrném programu pro děti biofeedback. Poté se skupiny prostřídaly v činnostech.

Na závěr celého programu proběhla živá diskuze mezi rodiči o problémech, které se vážou na koktavost. Děti si vyrobily pomůcky pro nácvik správného dýchání.

Setkání bylo velmi vydařené a všichni se těší na příští rok, kdy se uskuteční již patnáctý ročník.

Vyvěšeno na webu: 11.4.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Logopedická intervence v MŠ Benátky

V logopedické třídě (Benátky na Vsetíně) se uskutečnila v pátek 7.4. 2017 u paní učitelky Ivy Švehlové skupinová logopedická intervence u dětí s narušenou komunikační schopností s prvky muzikofiletiky. A že se bylo na co dívat, ocenily i logopedické asistentky z MŠ Jihomoravského kraje, které přijely společně s Mgr. Helenou Kolbábkovou, logopedkou Speciálněpeda­gogického centra ve Vyškově. Kolegyně Mgr. Kolbábková je známá jako spoluautorka oblíbené Diagnostiky předškoláka nebo jako autorka Logopedických kostek. Akce proběhla pod hlavičkou KPS Vsetín již poněkolikáté. V květnu se uskuteční výměnná návštěva našich logopedek a logopedických asistentek v mateřské škole Zvídálek ve Slavkově u Brna.

Vyvěšeno na webu: 10.4.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

Beseda s rodiči v Ostravě

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Pracoviště v Ostravě mě, jako psychologa zaměřeného na péči o děti s vadami sluchu, požádalo o uspořádání besedy s rodiči. Ta se uskutečnila 27. března 2017. Zatímco pro děti byl připraven zábavný program na téma Velikonoce, maminky se pustily do živé diskuze. Většina otázek se týkala zkušeností s integrací a inkluzí nebo naopak docházkou do školy pro sluchově postižené. Vzhledem k současným velkým změnám v legislativě jsme se samozřejmě věnovali také postupu při vyšetření v SPC, podobě zprávy a doporučení z vyšetření a systému podpůrných opatření. Beseda probíhala ve velmi příjemné, otevřené atmosféře a vymezený čas nám proto rychle utekl. Za sebe však mohu říci, že byl beze zbytku využitý a nabitý důležitými informacemi i podnětnými připomínkami.

Vyvěšeno na webu: 6.4.2017 | Autor: Marcela Ševelová

Screening sluchu v okrese Zlín - únor, březen 2017

V mateřských školách projevují rodiče zájem o vyšetření sluchu. Proto se snažíme v rámci své práce přenosný audiometr SENTI využít ke zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního věku. Na základě Informovaného souhlasu rodičů, ve spolupráci s pí. učitelkami proběhl screening sluchu u dětí předškolního věku. Screening – orientační zkoušku sluchu: 02.02.2017 v MŠ Sazovice bylo vyšetřeno 11 dětí, nezjištěny nedostatky (Mgr. Hana Žůrková, Mgr. Simona Bělohlávková). 07.02.2017 MŠ Zlín, Ševcovská bylo vyšetřeno 12 dětí , nebyly zjištěny nedostatky (Mgr. Hana Žůrková, Mgr. Simona Bělohlávková). 24.03.2017 v MŠ Zlín, Kneslova ulice bylo vyšetřeno 11 dětí, nebyly zjištěny nedostatky (Mgr. Marcela Ševelová, Mgr. Simona Bělohlávková). 28.03.2017 v MŠ Bystřice pod Hostýnem bylo vyšetřeno 15 dětí, nebyly zjištěny nedostatky u 9 dětí,6 dětí odesláni k dalšímu vyšetření na foniatrii (Mgr. Lenka Pastyříková). 29.03.2017 v MŠ Trnava bylo vyšetřeno 26 dětí, nebyly zjištěny nedostatky u 24 dětí, u 2 dětí nebyl dokončen screening (Mgr. Marcela Ševelová). Sluchový screening dětí v předškolním věku (3 – 6 let) je důležitou součástí prevence vad řeči a včasného řešení případného problému se sluchem před nástupem do základní školy. Rodiče byli osobně, nebo písemně informováni o výsledku vyšetření.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2017 | Autor: Hana Žůrková

Jednání krajských koordinátorů logopedické péče ve školství

Dne 29. 3.2017 se v Národním ústavu pro vzdělávání uskutečnilo další pravidelné jednání krajských koordinátorů logopedické péče ve školství. Obsahem bylo sdílení zkušeností s podpůrnými opatřeními a interaktivním formulářem ŠPZ.

Součástí našeho setkání byla zajímavá přednáška Mgr. Radky Majerové PhD. Paní doktorka pracuje v Jedličkově ústavu, kde založila Evropské centrum jazykové rehabilitace www.ecjr.eu.

Představila nám svoji metodu rehabilitace jazykových schopností u klientů s anartrií nebo dysfázií. Propojuje v ní znalosti z psycholingvistiky s metodou čtení a psaní, což má efekt na dynamický rozvoj jazykových schopností klienta a následně na jeho vyjadřování a užití řeči v pragmatické rovině. Jedná se o audiovizuální čtení analyticko-syntetické a audioscénáře gramatických jazykových konstrukcí pro sociálně- pragmatický kontext. Při rehabilitaci se využívá počítačový software VoCo, který v centru sami vyvinuli. Metodika bude podrobněji zpracována a ve spolupráci s krajskými koordinátory by se mohla rozšířit k ostatním odborníkům – logopedům a učitelům 1. stupně.

Vyvěšeno na webu: 22.3.2017 | Autor: Veronika Pustková

Vývoj řeči a sluchu dítěte

V pondělí 20.3. 2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče a paní učitelky z Mateřské školy Beruška ve Frýdku-Místku na téma „Vývoj řeči a sluchu dítěte“. Lektorkami byly Mgr. Jarmila Kuráňová a Mgr. Veronika Pustková ze Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu ve Frýdku-Místku. Přednáška byla pojata formou osvěty a hlavní náplní bylo seznámit přítomné s fyziologickým vývojem řeči a sluchu dítěte. Byly popsány stěžejní řečové a sluchové projevy v jednotlivých etapách vývoje a to od narození dítěte až do jeho školního věku. Zároveň byly objasněny možnosti stimulace řeči a sluchového vnímání. Rodičům byl předán materiál, ve kterém najdou rady pro podporu správného vývoje řeči svého dítěte. Díky zájmu rodičů proběhla na konci přednášky živá diskuze, která byla příjemnou zpětnou vazbou pro přednášející. Celé setkání se odehrálo v příjemném duchu, za což bychom chtěly nejen rodičům, ale i zaměstnancům MŠ Beruška srdečně poděkovat.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: