100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 11.4.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Logopedická intervence v MŠ Benátky

V logopedické třídě (Benátky na Vsetíně) se uskutečnila v pátek 7.4. 2017 u paní učitelky Ivy Švehlové skupinová logopedická intervence u dětí s narušenou komunikační schopností s prvky muzikofiletiky. A že se bylo na co dívat, ocenily i logopedické asistentky z MŠ Jihomoravského kraje, které přijely společně s Mgr. Helenou Kolbábkovou, logopedkou Speciálněpeda­gogického centra ve Vyškově. Kolegyně Mgr. Kolbábková je známá jako spoluautorka oblíbené Diagnostiky předškoláka nebo jako autorka Logopedických kostek. Akce proběhla pod hlavičkou KPS Vsetín již poněkolikáté. V květnu se uskuteční výměnná návštěva našich logopedek a logopedických asistentek v mateřské škole Zvídálek ve Slavkově u Brna.

Vyvěšeno na webu: 10.4.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

Beseda s rodiči v Ostravě

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Pracoviště v Ostravě mě, jako psychologa zaměřeného na péči o děti s vadami sluchu, požádalo o uspořádání besedy s rodiči. Ta se uskutečnila 27. března 2017. Zatímco pro děti byl připraven zábavný program na téma Velikonoce, maminky se pustily do živé diskuze. Většina otázek se týkala zkušeností s integrací a inkluzí nebo naopak docházkou do školy pro sluchově postižené. Vzhledem k současným velkým změnám v legislativě jsme se samozřejmě věnovali také postupu při vyšetření v SPC, podobě zprávy a doporučení z vyšetření a systému podpůrných opatření. Beseda probíhala ve velmi příjemné, otevřené atmosféře a vymezený čas nám proto rychle utekl. Za sebe však mohu říci, že byl beze zbytku využitý a nabitý důležitými informacemi i podnětnými připomínkami.

Vyvěšeno na webu: 6.4.2017 | Autor: Marcela Ševelová

Screening sluchu v okrese Zlín - únor, březen 2017

V mateřských školách projevují rodiče zájem o vyšetření sluchu. Proto se snažíme v rámci své práce přenosný audiometr SENTI využít ke zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního věku. Na základě Informovaného souhlasu rodičů, ve spolupráci s pí. učitelkami proběhl screening sluchu u dětí předškolního věku. Screening – orientační zkoušku sluchu: 02.02.2017 v MŠ Sazovice bylo vyšetřeno 11 dětí, nezjištěny nedostatky (Mgr. Hana Žůrková, Mgr. Simona Bělohlávková). 07.02.2017 MŠ Zlín, Ševcovská bylo vyšetřeno 12 dětí , nebyly zjištěny nedostatky (Mgr. Hana Žůrková, Mgr. Simona Bělohlávková). 24.03.2017 v MŠ Zlín, Kneslova ulice bylo vyšetřeno 11 dětí, nebyly zjištěny nedostatky (Mgr. Marcela Ševelová, Mgr. Simona Bělohlávková). 28.03.2017 v MŠ Bystřice pod Hostýnem bylo vyšetřeno 15 dětí, nebyly zjištěny nedostatky u 9 dětí,6 dětí odesláni k dalšímu vyšetření na foniatrii (Mgr. Lenka Pastyříková). 29.03.2017 v MŠ Trnava bylo vyšetřeno 26 dětí, nebyly zjištěny nedostatky u 24 dětí, u 2 dětí nebyl dokončen screening (Mgr. Marcela Ševelová). Sluchový screening dětí v předškolním věku (3 – 6 let) je důležitou součástí prevence vad řeči a včasného řešení případného problému se sluchem před nástupem do základní školy. Rodiče byli osobně, nebo písemně informováni o výsledku vyšetření.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2017 | Autor: Hana Žůrková

Jednání krajských koordinátorů logopedické péče ve školství

Dne 29. 3.2017 se v Národním ústavu pro vzdělávání uskutečnilo další pravidelné jednání krajských koordinátorů logopedické péče ve školství. Obsahem bylo sdílení zkušeností s podpůrnými opatřeními a interaktivním formulářem ŠPZ.

Součástí našeho setkání byla zajímavá přednáška Mgr. Radky Majerové PhD. Paní doktorka pracuje v Jedličkově ústavu, kde založila Evropské centrum jazykové rehabilitace www.ecjr.eu.

Představila nám svoji metodu rehabilitace jazykových schopností u klientů s anartrií nebo dysfázií. Propojuje v ní znalosti z psycholingvistiky s metodou čtení a psaní, což má efekt na dynamický rozvoj jazykových schopností klienta a následně na jeho vyjadřování a užití řeči v pragmatické rovině. Jedná se o audiovizuální čtení analyticko-syntetické a audioscénáře gramatických jazykových konstrukcí pro sociálně- pragmatický kontext. Při rehabilitaci se využívá počítačový software VoCo, který v centru sami vyvinuli. Metodika bude podrobněji zpracována a ve spolupráci s krajskými koordinátory by se mohla rozšířit k ostatním odborníkům – logopedům a učitelům 1. stupně.

Vyvěšeno na webu: 22.3.2017 | Autor: Veronika Pustková

Vývoj řeči a sluchu dítěte

V pondělí 20.3. 2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče a paní učitelky z Mateřské školy Beruška ve Frýdku-Místku na téma „Vývoj řeči a sluchu dítěte“. Lektorkami byly Mgr. Jarmila Kuráňová a Mgr. Veronika Pustková ze Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu ve Frýdku-Místku. Přednáška byla pojata formou osvěty a hlavní náplní bylo seznámit přítomné s fyziologickým vývojem řeči a sluchu dítěte. Byly popsány stěžejní řečové a sluchové projevy v jednotlivých etapách vývoje a to od narození dítěte až do jeho školního věku. Zároveň byly objasněny možnosti stimulace řeči a sluchového vnímání. Rodičům byl předán materiál, ve kterém najdou rady pro podporu správného vývoje řeči svého dítěte. Díky zájmu rodičů proběhla na konci přednášky živá diskuze, která byla příjemnou zpětnou vazbou pro přednášející. Celé setkání se odehrálo v příjemném duchu, za což bychom chtěly nejen rodičům, ale i zaměstnancům MŠ Beruška srdečně poděkovat.

Vyvěšeno na webu: 7.3.2017 | Autor: Kristína Papajová

Projekt KIPR - Setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ a SŠ z oblasti Vsetínska s pracovníky ŠPZ

Na konci února proběhly v rámci projektu KIPR další dvě setkání pracovníku ŠPZ se zástupci základních a středních škol z oblasti Vsetínska. Cílem semináře bylo předání aktuálních informací týkající se školské legislativy (především vyhlášky č. 27/2016 Sb.) a získání zpětné vazby ze strany škol ohledně praktického uplatnění změn vyplývajících z novely Školského zákona a navazujících vyhlášek. Obou setkání se zúčastnilo kolem 40 ředitelů a výchovných poradců, lektorkami byly opět Mgr. Jaskulová, Mgr. Krajčová, PaedDr. Odstrčilíková Ph.D. a Mgr. Papajová. Děkujeme kolegyním z PPP a SPC pro mentální postižení za spolupráci a všem účastníkům za ochotu strávit odpolední až večerní hodiny sebevzděláváním.

Vyvěšeno na webu: 28.2.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje

22. 2. 2017 jsem se zúčastnila regionální odborné konference pořádané Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Krajským úřadem Zlínského kraje ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Konference byla realizována v rámci projektu MŠMT Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje. Mimo jiné jsme byli seznámeni s novinkami v legislativě nebo aktuálními potížemi v oblasti rizikových jevů v našem městě a okolí. Dále jsme byli proškoleni v administraci dotazníků zaměřených na diagnostiku rizikových jevů a impulzivity žáků. Součástí akce byl také odborný seminář na téma Dobrý kolektiv ve třídě a jak ho udržet. Celé setkání se neslo v příjemném a přátelském duchu. Zároveň byl prostor na výměnu zkušeností i navázání zajímavých kontaktů, ať už s pedagogy z jiných škol nebo odborníky z různých oblastí, kteří zde vystupovali jako přednášející (např. zástupci Městské policie Valašské Meziříčí, krajští koordinátoři primární prevence).

Vyvěšeno na webu: 20.2.2017 | Autor: Kristína Papajová

Vzdělávací akce v rámci projektu KIPR

V rámci projetu KIPR proběhla v prostorách naší školy přednáška na téma: „Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách“. Lektory byly Mgr. Jaskulová, Mgr. Krajčová, PaedDr. Odstrčilíková Ph.D. a Mgr. Papajová. Toto setkání bylo určeno ředitelům a výchovným poradcům mateřský škol. Cíle přednášky bylo seznámit účastníky s rolí pedagogického pracovníka jako prostředníka komunikace mezi školou a ŠPZ, poskytnout základní informace k ustanovením školského zákona, §16. Další část programu byla věnována vyhlášce č. 27/2016 Sb., postupům školy při práci se žákem s PO ve 2. – 5. stupni PO, specifikům spojeným s PLPP, práci s Doporučením ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhlo v pracovní, ale přátelské atmosféře, která podnítila velice živou diskuzi. Další přednáška proběhne 23. 2. 2017 pro výchovné poradce a ředitele ZŠ a následně 23. 2. 2017 pro výchovné poradce a ředitele SŠ.

Vyvěšeno na webu: 20.2.2017 | Autor: Šárka Grygarová

Zkušenosti s metodou FIE v SPC

V průběhu loňského a letošního školního roku pedagožky naší školy absolvovaly kurz FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Metoda FIE je používána přímo ve škole při výuce našich dětí, ale také v SPC formou individuální péče. Program FIE se skládá z jednotlivých sešitů = instrumentů, přičemž základním sešitem je „Spojování bodů“. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit. V roce 2003 byla Feuersteinem a jeho spolupracovníky dokončena i verze pro děti předškolního či mladšího školního věku a pro ty, kteří jsou ve svých kognitivních funkcích více limitováni. V SPC je v současné době metoda využívána u děvčete předškolního věku. Je zaměřena na rozvoj pozornosti, systematické zkoumání, rozvoj slovní zásoby a především na logické myšlení a nacházení souvislostí v běžném životě. Během osmi lekcí se u děvčete podařilo zařadit pojmy jako bod, úsečka, rovnoběžnost a pravý úhel. Děvče tyto pojmy chápe a dokáže je nalézt i ve věcech kolem sebe. Při spojování bodů se učí používat nápovědy a pracovat dle vzoru. I za tak krátkou dobu lze přínos metody hodnotit kladně.

Vyvěšeno na webu: 19.2.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Postřehy z ostravské konference

Konference pořádaná 15. 2. 2017 pod záštitou děkana PdF Ostravské university doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. si kladla za cíl reflektovat vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných upravených kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konferenci zahájila skupina Mentallica, složená z dětí s různým handicapem. Známé písně vlastní tvorby skupiny i některé z autorské dílny skladatele Jaroslava Wykrenta vykouzlily velice příjemnou atmosféru a mnozí ze zúčastněných si zazpívali společně. Jako první přednášející byl čestný host konference Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., který dodnes je činným v oboru vývoj a základy speciální pedagogiky, psychopedie na OU a mnohé z nás vyučoval i zkoušel. Vystoupili rovněž hosté z Polska, kde v současnosti pravicová vláda připravuje velké změny v oblasti školství, nejvíce má procházet změnami pak speciální školství. A jak bylo sděleno – v neprospěch celého zavedeného systému! Je opravdu úsměvné, že se změnou vládních pozic mnohdy dochází k destrukci fungujících a prověřených stavů i ve školství. Neznáme to také? Program konference byl bohatý. Tématicky se konference nesla v duchu:

  • speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků (praktické zkušenosti),
  • speciálněpeda­gogické intervence a jejich uplatnění ve škole, ve školském poradenském zařízení. Prezentace našeho SPC byla zaměřena na „Specifika auditivní percepce u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností“.

Nicméně v souladu s aktuálním děním byla konference místem výměny zkušeností s reflexí poukázat na některé problémy současného školství a to nejen základního vzdělávacího proudu, ale i na obsahové a organizační změny ve speciálním vzdělávání. Zazněla například i kritická slova, poukazující na nesystémovost a nejednotnost v kooperaci a metodickém řízení poradenského systému (ŠPZ x ŠPP). Závěrem lze říct, že všichni zúčastnění odjížděli spokojeni (možná i nespokojeni), ale především obohaceni o nové poznatky, názory či posíleni dalším odhodláním čelit novým radikálním změnám a transformací i ve speciálním školství.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: