100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 22.3.2017 | Autor: Veronika Pustková

Vývoj řeči a sluchu dítěte

V pondělí 20.3. 2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče a paní učitelky z Mateřské školy Beruška ve Frýdku-Místku na téma „Vývoj řeči a sluchu dítěte“. Lektorkami byly Mgr. Jarmila Kuráňová a Mgr. Veronika Pustková ze Speciálně pedagogického centra pro vady řeči a sluchu ve Frýdku-Místku. Přednáška byla pojata formou osvěty a hlavní náplní bylo seznámit přítomné s fyziologickým vývojem řeči a sluchu dítěte. Byly popsány stěžejní řečové a sluchové projevy v jednotlivých etapách vývoje a to od narození dítěte až do jeho školního věku. Zároveň byly objasněny možnosti stimulace řeči a sluchového vnímání. Rodičům byl předán materiál, ve kterém najdou rady pro podporu správného vývoje řeči svého dítěte. Díky zájmu rodičů proběhla na konci přednášky živá diskuze, která byla příjemnou zpětnou vazbou pro přednášející. Celé setkání se odehrálo v příjemném duchu, za což bychom chtěly nejen rodičům, ale i zaměstnancům MŠ Beruška srdečně poděkovat.

Vyvěšeno na webu: 7.3.2017 | Autor: Kristína Papajová

Projekt KIPR - Setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ a SŠ z oblasti Vsetínska s pracovníky ŠPZ

Na konci února proběhly v rámci projektu KIPR další dvě setkání pracovníku ŠPZ se zástupci základních a středních škol z oblasti Vsetínska. Cílem semináře bylo předání aktuálních informací týkající se školské legislativy (především vyhlášky č. 27/2016 Sb.) a získání zpětné vazby ze strany škol ohledně praktického uplatnění změn vyplývajících z novely Školského zákona a navazujících vyhlášek. Obou setkání se zúčastnilo kolem 40 ředitelů a výchovných poradců, lektorkami byly opět Mgr. Jaskulová, Mgr. Krajčová, PaedDr. Odstrčilíková Ph.D. a Mgr. Papajová. Děkujeme kolegyním z PPP a SPC pro mentální postižení za spolupráci a všem účastníkům za ochotu strávit odpolední až večerní hodiny sebevzděláváním.

Vyvěšeno na webu: 28.2.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje

22. 2. 2017 jsem se zúčastnila regionální odborné konference pořádané Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Krajským úřadem Zlínského kraje ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Konference byla realizována v rámci projektu MŠMT Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje. Mimo jiné jsme byli seznámeni s novinkami v legislativě nebo aktuálními potížemi v oblasti rizikových jevů v našem městě a okolí. Dále jsme byli proškoleni v administraci dotazníků zaměřených na diagnostiku rizikových jevů a impulzivity žáků. Součástí akce byl také odborný seminář na téma Dobrý kolektiv ve třídě a jak ho udržet. Celé setkání se neslo v příjemném a přátelském duchu. Zároveň byl prostor na výměnu zkušeností i navázání zajímavých kontaktů, ať už s pedagogy z jiných škol nebo odborníky z různých oblastí, kteří zde vystupovali jako přednášející (např. zástupci Městské policie Valašské Meziříčí, krajští koordinátoři primární prevence).

Vyvěšeno na webu: 20.2.2017 | Autor: Kristína Papajová

Vzdělávací akce v rámci projektu KIPR

V rámci projetu KIPR proběhla v prostorách naší školy přednáška na téma: „Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách“. Lektory byly Mgr. Jaskulová, Mgr. Krajčová, PaedDr. Odstrčilíková Ph.D. a Mgr. Papajová. Toto setkání bylo určeno ředitelům a výchovným poradcům mateřský škol. Cíle přednášky bylo seznámit účastníky s rolí pedagogického pracovníka jako prostředníka komunikace mezi školou a ŠPZ, poskytnout základní informace k ustanovením školského zákona, §16. Další část programu byla věnována vyhlášce č. 27/2016 Sb., postupům školy při práci se žákem s PO ve 2. – 5. stupni PO, specifikům spojeným s PLPP, práci s Doporučením ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhlo v pracovní, ale přátelské atmosféře, která podnítila velice živou diskuzi. Další přednáška proběhne 23. 2. 2017 pro výchovné poradce a ředitele ZŠ a následně 23. 2. 2017 pro výchovné poradce a ředitele SŠ.

Vyvěšeno na webu: 20.2.2017 | Autor: Šárka Grygarová

Zkušenosti s metodou FIE v SPC

V průběhu loňského a letošního školního roku pedagožky naší školy absolvovaly kurz FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Metoda FIE je používána přímo ve škole při výuce našich dětí, ale také v SPC formou individuální péče. Program FIE se skládá z jednotlivých sešitů = instrumentů, přičemž základním sešitem je „Spojování bodů“. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit. V roce 2003 byla Feuersteinem a jeho spolupracovníky dokončena i verze pro děti předškolního či mladšího školního věku a pro ty, kteří jsou ve svých kognitivních funkcích více limitováni. V SPC je v současné době metoda využívána u děvčete předškolního věku. Je zaměřena na rozvoj pozornosti, systematické zkoumání, rozvoj slovní zásoby a především na logické myšlení a nacházení souvislostí v běžném životě. Během osmi lekcí se u děvčete podařilo zařadit pojmy jako bod, úsečka, rovnoběžnost a pravý úhel. Děvče tyto pojmy chápe a dokáže je nalézt i ve věcech kolem sebe. Při spojování bodů se učí používat nápovědy a pracovat dle vzoru. I za tak krátkou dobu lze přínos metody hodnotit kladně.

Vyvěšeno na webu: 19.2.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Postřehy z ostravské konference

Konference pořádaná 15. 2. 2017 pod záštitou děkana PdF Ostravské university doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. si kladla za cíl reflektovat vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných upravených kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konferenci zahájila skupina Mentallica, složená z dětí s různým handicapem. Známé písně vlastní tvorby skupiny i některé z autorské dílny skladatele Jaroslava Wykrenta vykouzlily velice příjemnou atmosféru a mnozí ze zúčastněných si zazpívali společně. Jako první přednášející byl čestný host konference Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., který dodnes je činným v oboru vývoj a základy speciální pedagogiky, psychopedie na OU a mnohé z nás vyučoval i zkoušel. Vystoupili rovněž hosté z Polska, kde v současnosti pravicová vláda připravuje velké změny v oblasti školství, nejvíce má procházet změnami pak speciální školství. A jak bylo sděleno – v neprospěch celého zavedeného systému! Je opravdu úsměvné, že se změnou vládních pozic mnohdy dochází k destrukci fungujících a prověřených stavů i ve školství. Neznáme to také? Program konference byl bohatý. Tématicky se konference nesla v duchu:

  • speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků (praktické zkušenosti),
  • speciálněpeda­gogické intervence a jejich uplatnění ve škole, ve školském poradenském zařízení. Prezentace našeho SPC byla zaměřena na „Specifika auditivní percepce u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností“.

Nicméně v souladu s aktuálním děním byla konference místem výměny zkušeností s reflexí poukázat na některé problémy současného školství a to nejen základního vzdělávacího proudu, ale i na obsahové a organizační změny ve speciálním vzdělávání. Zazněla například i kritická slova, poukazující na nesystémovost a nejednotnost v kooperaci a metodickém řízení poradenského systému (ŠPZ x ŠPP). Závěrem lze říct, že všichni zúčastnění odjížděli spokojeni (možná i nespokojeni), ale především obohaceni o nové poznatky, názory či posíleni dalším odhodláním čelit novým radikálním změnám a transformací i ve speciálním školství.

Vyvěšeno na webu: 6.2.2017 | Autor: Petra Randýsková

Přednáška Ing. Petry Gajdošové

Dne 2. února 2017 proběhla ve sborovně školy přednáška s názvem „Efekty používání vysoce nasycených mastných kyselin při poruchách učení a chování“.

Přednášku vedla Ing. Petra Gajdošová ze společnosti Qpharma, která se zabývá distribucí doplňku stravy Eye q. Tento přípravek je přírodní preparát a je určen dětem s nízkou koncentrací pozornosti, s opožděním ve vývoji řeči, s opožděním ve čtení a psaní a s obtížemi v chování. Eye Q je jediný preparát s obsahem mastných omega-3 a omega-6 kyselin, který u nás získal souhlas České pediatrické společnosti pro podávání dětem od 1 roku.

Výsledky užívání přípravku podložila Ing. Gajdošová kazuistikami odborné i laické veřejnosti. Přednáška byla pro všechny zúčastněné přínosem.

Vyvěšeno na webu: 2.2.2017 | Autor: Šárka Grygarová

Kochleární implantát oboustranně i v našem SPC

Sluchové vady našich klientů jsou kompenzovány různě. Sluchadla máme zvukovodová, boltcová nebo závěsná. Škála velikostí a dnes i barev je již poměrně široká. Záleží tedy na typu sluchové vady. V současné době je nejdokonalejší kompenzační pomůckou kochleární implantát. Nejznámějšími výrobci této neuroprotézy na našem trhu jsou firma Cochlear (Austrálie), Medel (Rakousko) a Advanced Bionics (USA). První zmínky o elektrické stimulaci sluchového nervu jsou již z roku 1956 z Francie. První pětikanálový implantát byl neslyšícímu pacientovi voperován v roce 1961 v USA. U nás proběhla první implantace neuroprotézy Nucleus (Cochlear) v roce 1989. Od tohoto data se počet implantací každoročně zvyšoval. Zpočátku byly implantace pouze na jedno ucho, v současné době je již trend implantovat děti oboustranně. Naše SPC se samozřejmě věnuje i dětem s těmito sofistikovanými kompenzačními pomůckami. V našem mateřském SPC ve Valašském Meziříčí je v současné době v péči chlapec, který jako první jeho klient má za sebou oboustrannou implantaci. V současné době probíhá spolupráce s firmou Audionika s.r.o., kde právě tento týden (30. 1. – 3. 2. 2017) dochází k prvnímu zapojení a nastavení neuroprotézy značky Medel. Přejeme chlapci úspěšnou rehabilitaci a brzké výsledky.

Vyvěšeno na webu: 30.1.2017 | Autor: Kristína Papajová

Co vše by mělo zvládat dítě školně zralé?

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 12

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 13

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 14

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém ži­votě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikanu

Vyvěšeno na webu: 30.1.2017 | Autor: Kristína Papajová

Přednáška v MŠ Vizovice

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče a paní učitelky nejen předškoláků z MŠ Vizovice na téma „Školní zralost“. Probrány byly jednotlivé oblasti vývoje dítěte, důraz byl kladen nejen na úroveň komunikačních dovedností, ale též na pracovní návyky, sociální zralost a kvalitu pozornosti. Rodičům jsme se snažily předat nejen informace o tom, jaké dovednosti by mělo mít dítě tzv. zralé, ale též poskytnout praktické rady k rozvoji dílčích schopností. Současně byly probrány aktuality spojené s novelou Školského zákona. Jelikož informací bylo mnoho, dostali rodiče domů materiály „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, v němž si vše podstatné mohou připomenout. Atmosféra setkání byla velice přátelská, na konci proběhla živá diskuze, za což bychom chtěli rodičům i zaměstnancům MŠ Vizovice poděkovat.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: