100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 7.3.2017 | Autor: Kristína Papajová

Projekt KIPR - Setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ a SŠ z oblasti Vsetínska s pracovníky ŠPZ

Na konci února proběhly v rámci projektu KIPR další dvě setkání pracovníku ŠPZ se zástupci základních a středních škol z oblasti Vsetínska. Cílem semináře bylo předání aktuálních informací týkající se školské legislativy (především vyhlášky č. 27/2016 Sb.) a získání zpětné vazby ze strany škol ohledně praktického uplatnění změn vyplývajících z novely Školského zákona a navazujících vyhlášek. Obou setkání se zúčastnilo kolem 40 ředitelů a výchovných poradců, lektorkami byly opět Mgr. Jaskulová, Mgr. Krajčová, PaedDr. Odstrčilíková Ph.D. a Mgr. Papajová. Děkujeme kolegyním z PPP a SPC pro mentální postižení za spolupráci a všem účastníkům za ochotu strávit odpolední až večerní hodiny sebevzděláváním.

Vyvěšeno na webu: 28.2.2017 | Autor: Tereza Schallnerová

Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje

22. 2. 2017 jsem se zúčastnila regionální odborné konference pořádané Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Krajským úřadem Zlínského kraje ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Konference byla realizována v rámci projektu MŠMT Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje. Mimo jiné jsme byli seznámeni s novinkami v legislativě nebo aktuálními potížemi v oblasti rizikových jevů v našem městě a okolí. Dále jsme byli proškoleni v administraci dotazníků zaměřených na diagnostiku rizikových jevů a impulzivity žáků. Součástí akce byl také odborný seminář na téma Dobrý kolektiv ve třídě a jak ho udržet. Celé setkání se neslo v příjemném a přátelském duchu. Zároveň byl prostor na výměnu zkušeností i navázání zajímavých kontaktů, ať už s pedagogy z jiných škol nebo odborníky z různých oblastí, kteří zde vystupovali jako přednášející (např. zástupci Městské policie Valašské Meziříčí, krajští koordinátoři primární prevence).

Vyvěšeno na webu: 20.2.2017 | Autor: Kristína Papajová

Vzdělávací akce v rámci projektu KIPR

V rámci projetu KIPR proběhla v prostorách naší školy přednáška na téma: „Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách“. Lektory byly Mgr. Jaskulová, Mgr. Krajčová, PaedDr. Odstrčilíková Ph.D. a Mgr. Papajová. Toto setkání bylo určeno ředitelům a výchovným poradcům mateřský škol. Cíle přednášky bylo seznámit účastníky s rolí pedagogického pracovníka jako prostředníka komunikace mezi školou a ŠPZ, poskytnout základní informace k ustanovením školského zákona, §16. Další část programu byla věnována vyhlášce č. 27/2016 Sb., postupům školy při práci se žákem s PO ve 2. – 5. stupni PO, specifikům spojeným s PLPP, práci s Doporučením ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání proběhlo v pracovní, ale přátelské atmosféře, která podnítila velice živou diskuzi. Další přednáška proběhne 23. 2. 2017 pro výchovné poradce a ředitele ZŠ a následně 23. 2. 2017 pro výchovné poradce a ředitele SŠ.

Vyvěšeno na webu: 20.2.2017 | Autor: Šárka Grygarová

Zkušenosti s metodou FIE v SPC

V průběhu loňského a letošního školního roku pedagožky naší školy absolvovaly kurz FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Metoda FIE je používána přímo ve škole při výuce našich dětí, ale také v SPC formou individuální péče. Program FIE se skládá z jednotlivých sešitů = instrumentů, přičemž základním sešitem je „Spojování bodů“. Každý instrument je zaměřen na specifický kognitivní deficit. V roce 2003 byla Feuersteinem a jeho spolupracovníky dokončena i verze pro děti předškolního či mladšího školního věku a pro ty, kteří jsou ve svých kognitivních funkcích více limitováni. V SPC je v současné době metoda využívána u děvčete předškolního věku. Je zaměřena na rozvoj pozornosti, systematické zkoumání, rozvoj slovní zásoby a především na logické myšlení a nacházení souvislostí v běžném životě. Během osmi lekcí se u děvčete podařilo zařadit pojmy jako bod, úsečka, rovnoběžnost a pravý úhel. Děvče tyto pojmy chápe a dokáže je nalézt i ve věcech kolem sebe. Při spojování bodů se učí používat nápovědy a pracovat dle vzoru. I za tak krátkou dobu lze přínos metody hodnotit kladně.

Vyvěšeno na webu: 19.2.2017 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Postřehy z ostravské konference

Konference pořádaná 15. 2. 2017 pod záštitou děkana PdF Ostravské university doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D. si kladla za cíl reflektovat vybrané aktuální otázky vyplývající z principů deklarovaných v současných upravených kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konferenci zahájila skupina Mentallica, složená z dětí s různým handicapem. Známé písně vlastní tvorby skupiny i některé z autorské dílny skladatele Jaroslava Wykrenta vykouzlily velice příjemnou atmosféru a mnozí ze zúčastněných si zazpívali společně. Jako první přednášející byl čestný host konference Doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc., který dodnes je činným v oboru vývoj a základy speciální pedagogiky, psychopedie na OU a mnohé z nás vyučoval i zkoušel. Vystoupili rovněž hosté z Polska, kde v současnosti pravicová vláda připravuje velké změny v oblasti školství, nejvíce má procházet změnami pak speciální školství. A jak bylo sděleno – v neprospěch celého zavedeného systému! Je opravdu úsměvné, že se změnou vládních pozic mnohdy dochází k destrukci fungujících a prověřených stavů i ve školství. Neznáme to také? Program konference byl bohatý. Tématicky se konference nesla v duchu:

  • speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků (praktické zkušenosti),
  • speciálněpeda­gogické intervence a jejich uplatnění ve škole, ve školském poradenském zařízení. Prezentace našeho SPC byla zaměřena na „Specifika auditivní percepce u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností“.

Nicméně v souladu s aktuálním děním byla konference místem výměny zkušeností s reflexí poukázat na některé problémy současného školství a to nejen základního vzdělávacího proudu, ale i na obsahové a organizační změny ve speciálním vzdělávání. Zazněla například i kritická slova, poukazující na nesystémovost a nejednotnost v kooperaci a metodickém řízení poradenského systému (ŠPZ x ŠPP). Závěrem lze říct, že všichni zúčastnění odjížděli spokojeni (možná i nespokojeni), ale především obohaceni o nové poznatky, názory či posíleni dalším odhodláním čelit novým radikálním změnám a transformací i ve speciálním školství.

Vyvěšeno na webu: 6.2.2017 | Autor: Petra Randýsková

Přednáška Ing. Petry Gajdošové

Dne 2. února 2017 proběhla ve sborovně školy přednáška s názvem „Efekty používání vysoce nasycených mastných kyselin při poruchách učení a chování“.

Přednášku vedla Ing. Petra Gajdošová ze společnosti Qpharma, která se zabývá distribucí doplňku stravy Eye q. Tento přípravek je přírodní preparát a je určen dětem s nízkou koncentrací pozornosti, s opožděním ve vývoji řeči, s opožděním ve čtení a psaní a s obtížemi v chování. Eye Q je jediný preparát s obsahem mastných omega-3 a omega-6 kyselin, který u nás získal souhlas České pediatrické společnosti pro podávání dětem od 1 roku.

Výsledky užívání přípravku podložila Ing. Gajdošová kazuistikami odborné i laické veřejnosti. Přednáška byla pro všechny zúčastněné přínosem.

Vyvěšeno na webu: 2.2.2017 | Autor: Šárka Grygarová

Kochleární implantát oboustranně i v našem SPC

Sluchové vady našich klientů jsou kompenzovány různě. Sluchadla máme zvukovodová, boltcová nebo závěsná. Škála velikostí a dnes i barev je již poměrně široká. Záleží tedy na typu sluchové vady. V současné době je nejdokonalejší kompenzační pomůckou kochleární implantát. Nejznámějšími výrobci této neuroprotézy na našem trhu jsou firma Cochlear (Austrálie), Medel (Rakousko) a Advanced Bionics (USA). První zmínky o elektrické stimulaci sluchového nervu jsou již z roku 1956 z Francie. První pětikanálový implantát byl neslyšícímu pacientovi voperován v roce 1961 v USA. U nás proběhla první implantace neuroprotézy Nucleus (Cochlear) v roce 1989. Od tohoto data se počet implantací každoročně zvyšoval. Zpočátku byly implantace pouze na jedno ucho, v současné době je již trend implantovat děti oboustranně. Naše SPC se samozřejmě věnuje i dětem s těmito sofistikovanými kompenzačními pomůckami. V našem mateřském SPC ve Valašském Meziříčí je v současné době v péči chlapec, který jako první jeho klient má za sebou oboustrannou implantaci. V současné době probíhá spolupráce s firmou Audionika s.r.o., kde právě tento týden (30. 1. – 3. 2. 2017) dochází k prvnímu zapojení a nastavení neuroprotézy značky Medel. Přejeme chlapci úspěšnou rehabilitaci a brzké výsledky.

Vyvěšeno na webu: 30.1.2017 | Autor: Kristína Papajová

Co vše by mělo zvládat dítě školně zralé?

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• zvládá odloučení od rodičů

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování

• dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 12

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 13

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů

• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne 14

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém ži­votě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikanu

Vyvěšeno na webu: 30.1.2017 | Autor: Kristína Papajová

Přednáška v MŠ Vizovice

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se uskutečnila přednáška pro rodiče a paní učitelky nejen předškoláků z MŠ Vizovice na téma „Školní zralost“. Probrány byly jednotlivé oblasti vývoje dítěte, důraz byl kladen nejen na úroveň komunikačních dovedností, ale též na pracovní návyky, sociální zralost a kvalitu pozornosti. Rodičům jsme se snažily předat nejen informace o tom, jaké dovednosti by mělo mít dítě tzv. zralé, ale též poskytnout praktické rady k rozvoji dílčích schopností. Současně byly probrány aktuality spojené s novelou Školského zákona. Jelikož informací bylo mnoho, dostali rodiče domů materiály „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, v němž si vše podstatné mohou připomenout. Atmosféra setkání byla velice přátelská, na konci proběhla živá diskuze, za což bychom chtěli rodičům i zaměstnancům MŠ Vizovice poděkovat.

Vyvěšeno na webu: 25.1.2017 | Autor: Simona Bělohlávková

Beseda pro rodiče v Mateřské škole Mysločovice

Dne 10.1.2017 se uskutečnila beseda pro rodiče dětí z Mateřské školy v Mysločovicích. SPC v příspěvcích Mgr. Hany Žůrkové a Mgr. Simony Bělohlávkové seznámilo rodiče předškolních dětí s problematikou vad řeči, vad sluchu a školní zralosti. Rodiče zaujaly pomůcky a pracovní listy, díky kterým mohou rozvíjet oslabené oblasti svých dětí před nástupem do základní školy.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: