100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 7.12.2016 | Autor: Simona Bělohlávková

Informace ze setkání krajských koordinátorů péče o žáky s poruchou autistického spektra

Dne 16. 11. 2016 proběhlo na NÚV v Praze setkání krajských koordinátorů péče o žáky s poruchou autistického spektra. Zlínský kraj zde zastupovala Mgr. Petra Slováková, speciální pedagog SPC Zlín Středová, krajský koordinátor péče o děti s autismem. Na setkání byla řešena aktuální situace v oblasti péče o žáky s PAS v jednotlivých krajích, postavení žáka s PAS v běžné třídě a vzdělávání žáků s PAS na středních školách. Byla řešena chybějící návaznost v nastavení podmínek pro žáky s PAS po procesu vzdělávání (gesce MPSV). Z diskuze vyplynulo, že jsou žádoucí náslechy psychologů a speciálních pedagogů ve vyučovacích hodinách i o přestávkách ve školách. Je nutné znát celý kontext případu, zanalyzovat situaci ve škole, rodině. Je dobré pracovat i se samotným asistentem pedagoga, je-li u žáka s PAS přítomen. Učitel na ZŠ není odborníkem na PAS, potřebuje v dané problematice erudovat, metodicky vést. V průběhu diskuze byla zmíněna ZŠ Březová, tj. škola ve Zlínském kraji s propracovaným modelem individuálního vzdělávání a je určena dětem a žákům s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami (více na http://www.zsbrezova.eu/).

Dále byl řešen screening PAS možný již v 18. měsíci věku dítěte u dětského lékaře – pediatr může při pozitivním nálezu odkázat rodiče ke klinickému psychologovi. Je nutné poskytnout podporu rodičům, zahájit včasnou intervenci. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vytvořil Komunikační soubor, který představuje materiály, které mají usnadnit komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra. Materiál obsahuje: Informační leták, Desatero komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra, Klíč pro komunikaci – krátká verze, Klíč pro komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra a průkaz osoby PAS. Zavedení a využívání Komunikačního souboru v praxi je jedním z opatření oblasti Informovanost veřejnosti „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“, schváleného usnesením vlády č. 111 ze dne 8. února 2016. Materiál byl zveřejněn v září 2016 na webových stránkách MŠMT pod odkazem http://www.msmt.cz/file/39078/. Dle krajských koordinátorů péče o žáky s poruchou autistického spektra ale není komunikační soubor pro potřeby školství dostačující. Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy či doporučení ke vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra, prosím o jejich zaslání na e-mailovou adresu: slovakova@skola-spc.cz

Vyvěšeno na webu: 7.12.2016 | Autor: Simona Bělohlávková

Pracovní setkání SPC

Dne 11. 10. 2016 se zástupci našeho SPC zúčastnili Pracovního setkání SPC Zlínského kraje. Setkání proběhlo na SPC Zlín, Středová z iniciativy krajského koordinátora péče o děti s autismem Mgr. Petry Slovákové. Byla zde řešena implementace nového Školského zákona v praxi SPC a doporučení podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání bylo realizováno formou diskuze. Základním tématem byl postup při vytváření Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole nebo školském zařízení, zejména pro žáky s PAS. Dále byl řešen postup při přijetí klienta s PAS a screeningové metody. Důležité bylo vzájemné sdílení zkušeností jednotlivých SPC.

Vyvěšeno na webu: 2.12.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Přednáška v Pržně

Co vše by mělo umět a znát dítě v mateřské škole? Jak by se měla správně vyvíjet řeč u předškolního dítěte? Na jaké úrovni by mělo být sluchové a zrakové vnímání? Co by mělo dítě zvládat v oblasti hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky? Odpovědi na všechny tyto otázky dostali dne 9. listopadu rodiče dětí z prženské mateřské školy na přednášce Mgr. Drahomíry Stavinohové. Mimo to zúčastnění obdrželi návod na to, jak dané oblasti efektivně rozvíjet a jakých pomůcek při tom lze využít.

Vyvěšeno na webu: 1.12.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Poradenské dny, logopedická vyšetření v mateřské škole Valašské Klobouky

Poradenské dny v mateřské škole, logopedická vyšetření

Kde: pracovna logopedické třídy v MŠ Valašské Klobouky – 6.třída Sluníčka

Pro koho: pro rodiče, kteří chtějí konzultovat nebo jen poradit. Může jít i o dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje.

V kolik: v čase 11.00 – 13.00 hod.(dle domluvy – 14. 00 hod.)

Kdy: 14.12.2016

11.1.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

11–11,45h.,11,45–12,30h,

12,30–13,15h.,13,15–14h.

08.2.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

08.3.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

12.4.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

10.5.2017 kon­zultační činnost

14.6.2017 kon­zultační činnost

Náplň: poradenství vady řeči, konzultační činnost, logopedická vyšetření – předem sjednaná

Zájemci objednávejte se na níže uvedený e-mail : logo.sevelova@gmail.com

Více zde: http://skolka-vk.webnode.cz/logopedie/

Vyvěšeno na webu: 1.12.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Zřízení logopedické třídy ve Valašských Kloboukách

Dne 1.9.2016 se nově otevřela logopedická třída v šesti třídní Mateřské škole Valašské Klobouky.

Tímto byla doplněna síť logopedických tříd v této oblasti (LT MŠ Luhačovice, LT MŠ Slavičín + LT MŠ Valašské Klobouky).

U jejího zřízení stála pí. ředitelka Bc. Ivana Sáblíková a pí. učitelka Bc. Radka Zadrabajová.

Kolegou v logopedické třídě sluníček pí. Zadrabajové se stal Mgr. Vítězslav Trávníček.

Na jaře 2016 byly děti vyšetřeny Mgr. Marcelou Ševelovou z SPC Zlín. Třída je naplněna do počtu 14 dětí.

Třída je dostatečně prostorná, vybavená knihami, pomůckami a materiálem vhodným pro rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního věku. Při třídě je samostatná logopedická pracovna vhodná k individuální logopedické péči.

Ve třídě jsou denně pravidelně prováděny skupinové a individuální činnosti směřující ke zlepšení řečových schopností, dorozumění se.

Rodiče mají možnost denně, nebo pravidelně měsíčně dle rozpisu konzultovat pokroky dětí, další možnosti nácviku zlepšování motoriky mluvidel, hybnosti jazyka, mimiky, rozvoji sluchového vnímání, fonematického sluchu a správné výslovnosti, posilování komunikačních schopností.

Učitelé z logopedické třídy pravidelně doplňují dětem logopedické sešity, podle kterých rodiče pracují s dětmi doma, opakují, procvičují zlepšení vyjadřovacích schopností.

Vyvěšeno na webu: 22.11.2016 | Autor: Hana Žůrková

Konference Přístup k handicapovaným klientům

Ve středu 9.listopadu 2016 se konala v kulturním institutu Alternativa ve Zlíně odborná konference Přístup k handicapovaným klientům. Tato vzdělávací akce byla určena pro pracovníky ve zdravotnictví -všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře a zdravotně sociální pracovníky. Naše SPC v příspěvcích Mgr. Simony Bělohlávkové a Mgr. Hany Žůrkové seznámilo přítomné s problematikou komunikace s klienty s vadami sluchu a narušenou komunikační schopností. O zrakových vadách, službách Tyfloservisu a výjimečné akci Neviditelná výstava přednášeli Mgr. Petr Mach, Ing. Šárka Seidlová a pan Lukáš Vámoš.

Vyvěšeno na webu: 24.10.2016 | Autor: Petra Randýsková

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností
u dětí předškolního věku

Dne 12.10.2016 se konal na SPŠ strojní ve Vsetíně seminář Mgr. Heleny Kolbábkové s názvem „Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku“. Cílem semináře bylo ukázat, jak používat, případně si vyrobit pomůcky, které pomohou v rozvoji komunikačních dovedností u dětí předškolního věku. Ve své přednášce se Mgr. H. Kolbábková zaměřila také na dechová a fonační cvičení, která jsou důležitá při vyvozování, fixaci a automatizaci hlásek. Vše doplnila praktickými ukázkami. Seznámila nás také se svou novou odbornou logopedickou aplikací „Slovohrátky“, která funguje na platformě IOS a Android. Je určená k procvičování správné výslovnosti. Seminář proběhl v příjemné atmosféře a byl přínosný pro všechny zúčastněné.

Vyvěšeno na webu: 18.10.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Valašské speciálněpedagogické dny

U příležitosti 105. výročí svého založení uspořádala naše škola setkání odborníků zabývajících se problematikou vzdělávání sluchově postižených žáků. Akce s názvem Valašské speciálněpeda­gogické dny, s podtitulem „Speciálněpeda­gogické přístupy v současnosti“, se uskutečnila 13. října ve školní kapli. Účastníkům z řad zástupců škol pro sluchově postižené a speciálních pedagogů byly představeny projekty „Databáze výukových materiálů pro sluchově postižené“ a „Neslyšící na trhu práce“. Následovala série odborných přednášek, které se vztahovaly ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Své poznatky k danému tématu přítomným přiblížily Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a Mgr. Radka Zbořilová z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S velkým zájmem publika se setkal příspěvek Prof. PaedDr. Dariny Tarcsiové, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě věnovaný bimodálnímu bilingvismu u neslyšících. Navazující odpolední program setkání byl určen pracovníkům SPC pro sluchově postižené. Zaměstnanci jednotlivých center zde dostali příležitost k předání svých zkušeností se zaváděním legislativních změn do praxe. Děkujeme přednášejícím za inspirativní myšlenky a všem účastníkům za jejich zájem a vytvoření přátelské atmosféry.

Vyvěšeno na webu: 10.10.2016 | Autor: Hana Žůrková

Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

Na zářijové Setkání Logopedických asistentek ve Valašském Meziříčí navázalo Setkání logopedických pracovníků z oblasti Zlínska. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 6.10 . 2016 v aule Střední zdravotnické školy ve Zlíně a zúčastnilo se 63 logopedických asistentek a preventistek.Or­ganizační záležitosti a sdílení zkušeností z praxe doplnily odborné přednášky PaedDr. Yvety Odstrčilíkové, Ph.D. – Metodika vyvozování sykavek obou řad a Mgr. Kristíny Papajové -Motivace dítěte s logopedickou vadou v péči logopedické asistentky.

Vyvěšeno na webu: 3.10.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Zapojení SPC do projektu: Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Nový systém podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky jejich vzdělávání, vychází z předpokladu dalšího rozvoje poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších partnerů ve vzdělávacím systému. Projekt KIPR (příjemce dotace NÚV) má za cíl zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt reaguje na probíhající legislativní změny poskytnutím poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků. Jako mnoho dalších speciálních pedagogů či psychologů jsem byla oslovena a vybrána na pozici krajský metodik ŠPZ v rámci projektu KIPR. Naskýtá se zde možnost přímo z praxe podpořit i ovlivnit funkčnost metodiky ve školském a školském poradenském systému. Více informací lze najít na: http://www.nuv.cz/projekty/kipr

Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/00­00584

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: