100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 10.10.2014 | Autor: Hana Žůrková

Slyšet nemusí znamenat rozumět

Screening sluchového vnímání pokračuje. V prvním říjnovém týdnu proběhlo vyšetření sluchu v mateřských školách na Zlínsku: MŠ Zlín Slovenská , MŠ Zlín Kneslova, MŠ Zlín Štefánikova, MŠ Lukov a v MŠ Kašava. Byla provedena orientační zkouška sluchu a vyšetření přenosným audiometrem Senti. Celkově bylo vyšetřeno přes 80 dětí. Zájem ze strany rodičů byl však mnohem větší, proto bude šetření pokračovat. Screening potvrzuje, že i když děti dobře slyší, slyšeným zvukům mnohdy správně nerozumí. Nejobtížnější bývá porozumět šeptaným slovům, které obsahují hluboké hlásky. Na vyšetření navazuje doporučení ke sluchovému tréninku a rozvoji fonematického sluchu pomocí sluchových her.

Vyvěšeno na webu: 6.10.2014 | Autor: Tereza Schallnerová

Babí léto s komorou

Jako člen České komory tlumočníků znakového jazyka jsem se o víkendu 26. – 28. září 2014 zúčastnila relaxačně pracovního setkání členů Komory a dalších zájemců o problematiku tlumočnické profese spojeného s otevřeným zasedáním Rady a Valnou hromadou Komory. Pobyt probíhal v malebném prostředí Ranče Málkov. Počasí, které dostálo názvu celé akce, pak přímo vybízelo k procházkám. Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná, přestože pracovní část programu byla opravdu nabitá. Kromě schválení výroční zprávy za rok 2013 a obecného shrnutí činnosti Komory v tomto roce se diskutovalo o možnostech zlepšení pracovních podmínek, participaci na změnách v legislativě (aktuálně například novela školského zákona a ošetření tlumočníka ve vzdělávání), tvorbě karty profese tlumočníka ČZJ v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Velký prostor byl věnován tématu vzdělávání nebo situaci CODA tlumočníků.

Vyvěšeno na webu: 5.10.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Přednáška v ZŠ Poličná

V základní škole Poličná jsou integrováni také žáci s narušenou komunikační schopností – vývojovou dysfázií. Tato diagnóza s sebou přináší určitá specifika v přístupu k žákům. O tom, jakým způsobem se k dysfatikovi ve třídě postavit, jak s ním komunikovat a jak jej hodnotit, byli v úterý 23. září proškoleni učitelé z poličenské ZŠ.

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Setkání logopedických asistentek

Jako každoročně i letos jsme přivítali logopedické asistentky na pracovní schůzce spojené se seminářem v rámci DVPP na téma „Terminologie v logopedii a logopedický program SONA SPEECH v praxi. Program disponuje šesti moduly se zaměřením na procvičování nádechů, výdechů, fonace, artikulace, rezonance a dalších parametrů hlasu, ale i jeho poruch s možností další reedukace. Pro naši logopedickou praxi nabízí program svým multifunkčním využitím především další možnosti orientační diagnostiky v oblasti poruch hlasu, ale je i motivačním nástrojem v reedukaci například u dětí s řečovou neplynulostí. Následně byly představeny nové pomůcky pro logopedickou praxi a metoda Biofeedback, která bude nově nabízenou službou našeho SPC od ledna 2015. Všechny zmíněné programy i pomůcky byly pořízeny z projektu Logopedická síť. Slovo na závěr: Jsme velice rádi, že se můžeme "pochlubit“ těmito novinkami a nabízet nadstandardní služby a poradenství, i když!: "pokrok nespočívá v tom, včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, která má sílu stvořit lepší dnešek (Jose Ortega y Gasset).

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Čím budu až vyrostu ?

Během září a října provedeme v MŠ skupinovou logopedickou a psychologickou intervenci na téma: Čím budu až vyrostu ? Děti se seznámí s prací dospělých, s různými druhy povolání Naučí se popisovat děj: Co kdo dělá ? Uvědomí si představy o vlastním povolání Získají představy o povolání rodičů Budou vedeny k tomu, aby si všímaly svého okolí,uměly pojmenovat povolání lidí, kteří pracují ve škole. Z prvních intervencí s dětmi jsme zjistili, že je velký rozdíl mezi dětmi se surdopedickými a logopedickými vadami a také mezi dětmi, které už navštěvovaly MŠ a mezi novými, které nastoupily do MŠ letos v září. Při intervenci jsme se dověděli mnoho také o rodinném prostředí dětí. Některé děti si s rodiči hodně povídají, byly se na pracovišti svých rodičů podívat, mají představu o tom, jaké povolání se jim líbí. Všímají si, kdo se o ně v MŠ stará (kdo je učí, kdo uklízí, kdo vaří, kdo opravuje různé věci, kdo řídí celou školu). Projekt Logopedická síť. Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/1.2.39/01­.0013

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Logopedické a psychologické intervence v projektu Logopedická síť

Od září byly znovu zahájeny logopedické a psychologické intervence. Intervence logopeda probíhají skupinovou a individuální formou v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak mají možnost zlepšovat si své komunikační dovednosti. V MŠ pracujeme ve třech třídách, v ZŠ jsou zapojeny do projektu 4 třídy logopedické a pět surdopedických tříd. Při práci využíváme velké množství pomůcek podle potřeb jednotlivých dětí. Děti velmi rády pracují s počítačovým programem MENTIO a PAVUČINKA.

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Učební produkty v projektu Logopedická síť

V minulém školním roce byly vypracovány tři učební produkty (CD):

  1. Dechová a fonační cvičení
  2. Prevence poruch učení
  3. Grafomotorika

K těmto produktům byla zpracována také metodika.

V tomto školním roce v září – v prosinci pedagogové tyto produkty ověřují. Zaměřují se na obsah a autorské zpracování, zjišťují konkrétní nedostatky, hodnotí způsob celkového zpracování učebníhom produktu a srozumitelnost pro cílovou skupinu /pedagogy, žáky.)

Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/1.2.39/01­.0013

Vyvěšeno na webu: 15.9.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Rozlučka s prázdninami

Ve dnech 12. – 14. 9. se v prostorách našeho SPC uskutečnil pobyt pro integrované žáky 6. a 7. tříd na běžných základních školách. Pobyt byl zaměřen na sportovní aktivity, bezpečnost a pravidla silničního provozu i vzhledem k blížící se dopravní soutěži. Po příjezdu v pátek na večer si žáci zahráli pinpongový miniturnaj. V sobotu po snídani žáci prověřili svou znalost dopravních značek. V tělocvičně si pak kluci zahráli florbal a líný fotbal. Po dopoledních aktivitách nám v Zahradní restauraci připravili výborné pizzy a díky akci 2+1, jsme si odnesli ještě dvě pizzy na večeři. V odpoledním čase si kluci zařádili na lezecké stěně a podvečer jsme deštivý čas strávili vodními aktivitami na bazéně. Kluci byli za celý den utahaní a tak usli podstatně rychleji, než den předtím. Ráno si přispali a po pozdní snídani se všichni rozjeli domů. Z obličejů dětí byla znát spokojenost, což potvrdily i reakce rodičů v podobě poděkování.

Vyvěšeno na webu: 11.9.2014 | Autor: Tereza Schallnerová

Test Woodcock: Johnson International Edition II

V průběhu loňského školního roku jsem byla proškolena v rámci kurzu administrátorů testu Woodcock – Johnson International Edition II (WJ IE II) pod vedením PhDr. Antona Furmana, CSc. a PhDr. Jarmily Burešové. Celé školení se skládalo ze tří částí. Na úvodním semináři (srpen 2013) jsme byli seznámeni s teoretickými základy testu, postupem jeho administrace, skórování a vyhodnocování výsledků. V následujících měsících jsme pak pravidelně odesílali materiály (vyplněné záznamové archy, zprávy z vyšetření) dokládající využívání metody v praxi ke kontrole lektorům. Účastníci, kteří splnili tuto část kurzu, byli pozváni na závěrečný kazuistický seminář (srpen 2014), který byl zaměřen především na interpretaci výsledků a vztahy mezi výkony v testu WJ IE II a školními výkony. Vše bylo dokládáno na analýze čtyř případových studií našich klientů. Také já jsem byla lektory požádána, abych si připravila prezentaci kazuistiky. Celý kurz vyvrcholil písemnou zkouškou, v níž jsme museli prokázat vědomosti týkající se teoretických základů a pravidel správné administrace a skórování testu WJ IE II.

Jedná se o metodu zjišťující úroveň rozumových schopností dětí i dospělých ve věku od 5 do 65 let. Cílem vyšetření však není určit IQ, ale najít problém, proč se nedaří. Při interpretaci výsledků se tedy soustředíme na všechny slabé i silné stránky daného člověka. Tímto testem můžeme získat velmi zajímavé výsledky, které nám jiné metody určené k měření rozumových schopností nenabízejí. V rámci mé praxe školního psychologa se však, bohužel, metoda ukázala jako méně vhodná pro děti s vadou sluchu nebo těžkou vadou řeči. Tyto závěry mi, po prezentaci mé kazuistiky nedoslýchavého žáka, potvrdili i lektoři kurzu. WJ IE II totiž vyžaduje dobrou jazykovou vybavenost vyšetřované osoby. Přesto ale může být test doplňkem jiných psychologických metod, neboť umožňuje použití a hlavně také samostatné vyhodnocení jednotlivých subtestů nezávisle na těch ostatních. Lze tedy vybrat pouze některé úkoly zaměřené např. na zpracování zrakových vjemů, pracovní či dlouhodobou paměť. V tomto školním roce se zaměřím na výzkum dalšího inteligenčního testu, který mám nově k dispozici. Jde o neverbální testovou baterii SON – R 2 ½ – 7, která je, jak už samotný název napovídá, určena pro nejmenší děti. S výsledky vás v budoucnu samozřejmě opět seznámím.

Vyvěšeno na webu: 8.9.2014 | Autor: Alice Dužíková, Aneta Hrabovská

Ambulance SPC ve Frýdku-Místku

Již druhým rokem sídlí ambulance SPC pro děti s vadami sluchu ve Frýdku-Místku na nové adrese – Pionýrů 2352. Je to v areálu středních škol a OU (bývalý „horničák“) a krytého bazénu v Místku. Nevlastníme již pevnou linku, ale jsme vždy k dosažení na tel.č.: 778 404 568, 733 343 468. Prostory máme podstatně menší, ale pracovní nasazení je stále maximální. Jsme připraveni našim klientům poskytnout vždy kvalitní až nadstandardní služby. Pokračujeme také v muzikoterapii pro rodiče a děti se sluchovými vadami a těžkými vadami řeči, usilujeme o získání finančních prostředků k zakoupení diagnostického přístroje pro orientační vyšetření sluchu u dětí v předškolním věku. Těšíme se na vaši návštěvu v našem SPC.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: