100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Marcela Ševelová

Noc Pod Hvězdami

Dne 16. 8. 2014 se konal 11. ročník hudebního festivalu Noc Pod Hvězdami.

Jde o hudební festival na pomoc potřebným ze Zlínského kraje. Výtěžek z těchto koncertů je obvykle věnován organizacím pečujícím o mentálně či zdravotně postižené, sociálně slabé skupiny obyvatelstva apod., především pro ty instituce, které pečují, vychovávají, starají se o své dětské klienty, resp. děti a zároveň sídlí ve Zlínském kraji. Vznikl jako iniciativa dobrovolníků z Lukovečka i přespolních.

Velké díky patří především hlavnímu organizátorovi, kterým je po celé roky pan Alois Řezníček.

Na festivalu v letošním roce vystupovali: Valašský Výběr, Pavel Dobeš, Blue Night , Ukázka bojových umění s Vláďou Tomi –karate, Zuzka Hepnerová , Romanika, Karima Timea, ELVIS PRESLEY Revival Band.

Výtěžek akce je určen na nákup diagnostického přístroje Senti pro vyšetření sluchu dětí od útlého věku a druhá jeho část pro klienty (děti a jejich rodiny) Střediska rané péče EDUCO Zlín.

Akce se účastnily pracovnice SPC Zlín L. Pastyříková, S. Bělohlávková, M. Ševelová a vedoucí SPC PaedDr. Yveta Odstrčilíková. Paní Odstrčilíková seznámila účastníky festivalu s významem a potřebou diagnostického přístroje Senti, který SPC využije za účelem prevence, provádění orientační zkoušky sluchu na základě zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního a mladšího školního věku. V přátelském rozhovoru s námi poseděla PaedDr. Alena Gajdůšková (senátorka, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR) a zajímala se problematiku sluchově postižených a vad řeči dětí, které jsou našimi klienty.

Děkujeme především organizátorům, sponzorům a účastníkům akce Noc pod hvězdami, kteří podpořili nákup diagnostického přístroje Senti pro naše SPC.

Další informace o tomto festivalu najdete zde: http://podhvez­dami.webnode.cz/

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Lenka Pastyříková

Letní rehabilitační pobyt SUKI 2014

Na začátku prázdnin proběhl v malebném prostředí Javorníků na horském hotelu Kohútka rehabilitační pobyt rodin s dětmi s kochleárním implantátem, který pořádalo Sdružení uživatelů kochleárních implantátů SUKI. Bylo naplánováno množství akcí pro děti i rodiče … odborné přednášky nejen o kochleárních implantátech, povídání o místním folklóru, výlety po okolí, karneval, olympiáda, canisterapie …Každý den dopoledne probíhala intenzivní logopedie s Mgr. Holmanovou z Centra kochleárních implantací v Praze a s Mgr. Pastyříkovou z našeho Speciálně pedagogického centra. Velmi užitečná byla výměna informací a zkušeností. Proměnlivé počasí nikomu nezabránilo užít si krásný týden (viz www.suki.cz).

Vyvěšeno na webu: 6.7.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Screening sluchového vnímání dětí předškolního věku v mateřských školách našeho regionu

V rámci projektu „Logopedická síť“ pod záštitou odboru školství zlínského kraje mohlo naše Speciálně pedagogické centrum při mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí realizovat screening v průběhu celého školního roku 2013/2014.

Navštívily jsme 22 mateřských škol a bylo vyšetřeno 332 dětí. Závažnější nedostatečnost v oblasti sluchového vnímání byla zjištěna u 26 dětí, kde jsme zároveň doporučily návštěvu odborného pracoviště (foniatrické ambulance). U čtyř dětí byly detekovány závažnější obtíže jiného charakteru. Rodičům i pedagožkám mateřských škol byla dána doporučení k rozvoji sluchového vnímání a vysvětleny metodické postupy, jak s těmito dětmi dále pracovat.

Tento screening pomocí přenosného audiometrického přístroje napomáhá včasnému odhalení obtíží v oblasti sluchového vnímání a slouží jako preventivní nástroj k předcházení školní neúspěšnosti dětí na počátku jejich základního vzdělávání. Screening bude pokračovat i nadále v dalších oblastech zlínského kraje a vyšetření pomocí přenosného audiometrického přístroje bude standardní nabídkou v rámci diagnostiky našeho speciálně pedagogického centra.

Vyvěšeno na webu: 6.7.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Poděkování pro SPC

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem pedagogům, vedení školy i pracovníkům SPC pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí za péči, kterou věnovali mému synovi Davidovi Bajerovi. Jsme pyšní na jeho studijní úspěchy, kterých dosáhl také díky vám. Jsme neslyšící rodiče a pociťujeme celoživotně svůj komunikační hendikep i omezené možnosti, které můžeme synovi věnovat v oblasti vzdělávání. O to více si ceníme vaší pomoci.

Přejeme vám hodně pracovních úspěchů!

Oldřich a Ivana Bajerovi

Vyvěšeno na webu: 23.6.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Účast na konferenci

Dne 11. – 13. 6. 2014 se Mgr. Šárka Grygarová spolu s paní Vaculíkovou (matka prvního dítěte s CI MEDEL v ČR) zúčastnila mezinárodního kongresu: 2nd conference on family-centred early intervention for children who are deaf or hard of hearing, která se konala v rakouském městě Bad Ischl. Konference byla zaměřena především na problémy rané péče o děti neslyšící nebo s těžkým sluchovým postižením. Zdůrazněna byla například důležitost rozvoje emocionálních funkcí u dětí pro jejich následnou úspěšnou socializaci. Důležité se v mezinárodním měřítku jeví programy služeb, které jsou rodinám poskytovány, zvláště vzdělávání rodičů dětí se sluchovým postižením a rozvoj komunikace rodičů s dítětem. Zajímavým bodem bylo představení počítačové technologie LENA (záznam řečových projevů dítěte během dne, dítě má u sebe malé zařízení, které vše zaznamenává a rodiče si potom stahují do PC) , která automaticky shromažďuje a analyzuje informace o dítěti, jeho přirozeném jazyce, komunikaci a řečovém rozvoji. Zprávy z LENA zařízení pomáhají rodičům i pedagogům díky zpětné vazbě zlepšit komunikaci dítěte a urychlit rozvoj jeho jazykových kompetencí. To má následně pozitivní vliv na jeho kognitivní vývoj a připravenost na školu. Tato technologie je určena především osobám – rodičům pečující o děti od 0 – 4 roky.

Kongres byl celkově výborně organizačně připraven, velké zastoupení měli i sami neslyšící, kterým byly přednášky tlumočeny do národních znakových jazyků, přičemž se tlumočníci střídali v hodinovém intervalech. Zastoupení účastníků bylo nejen z evropské části světa, ale také např. z USA, Kanady či Indie.

Konference byla pro nás přínosem, neboť jsme mohly zhodnotit přístupy a péči ke klientům s CI a zároveň jsme získaly spoustu nových informací, které můžeme zapracovat do našich podmínek a intervence u dětí s CI.

Vyvěšeno na webu: 23.6.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Screening v MŠ Ohrada na Vsetíně

Dne 17.6.2014 proběhla v Mateřské škole Ohrada Vsetín druhá část screeningového vyšetření. Po první části, která proběhla na počátku jara formou orientačního vyšetření sluchu následovala část druhá, která zjišťovala stav sluchového vnímání u dětí předškolního věku (3 – 6 let) pomocí přenosného audiometrického přístroje. Vyšetření probíhalo s informovaným souhlasem rodičů a bylo vyšetřeno celkově 36 dětí. Rodiče byli o výsledku vyšetření informováni písemnou formou spolu s doporučeními pro systematický rozvoj sluchového vnímání svých dětí. V této mateřské škole bylo detekováno jedno dítě s lehkou sluchovou nedostatečností, u něhož byla doporučena vhodná sluchová cvičení na rozvoj sluchového vnímání, případně návštěva foniatra. Celkově byly děti v této mateřské škole šikovné, největší obtíže se objevují u šeptané řeči, především v oblastech hlásek o nízké frekvenci. Vyšetření provedla Mgr. Šárka Grygarová ve spolupráci pracovnic uvedené MŠ.

Vyvěšeno na webu: 13.6.2014 | Autor: Marcela Ševelová

Screening sluchu ve Fryštáku 5. 6. 2014

Na základě Informovaného souhlasu rodičů, ve spolupráci s pí. učitelkou proběhl v Mateřské škole ve Fryštáku screening sluchu u dětí předškolního věku. Screening – orientační zkoušku sluchu (vyšetření přenosným audiometrem SENTI), zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního věku provedla vedoucí SPC PaedDr. Yveta Odstrčilíková s Mgr. Marcelou Ševelovou dne 5.6.2014 u 10 dětí. Sluchový screening dětí v předškolním věku (3 – 6 let) je důležitou součástí prevence vad řeči a včasného řešení případného problému se sluchem před nástupem do základní školy. Rodiče byli osobně, nebo písemně informováni o výsledku vyšetření.

Vyvěšeno na webu: 30.5.2014 | Autor: Hana Žůrková

Schůzka koordinátorů logopedické péče

Ve středu 28.května 2014 se v Praze na MŠMT sešla pracovní skupina krajských koordinátorů logopedické péče ve školství. Setkáváme se pravidelně na čtvrtletních jednáních. Tentokrát jsme hodnotili poskytování logopedické péče v jednotlivých krajích v tomto školním roce. Důležitými body jednání dále byly diagnostické nástroje, standardy vzdělávání logopedických pracovníků ve školství, připomínkování novely vyhlášek 72 a 73 a jiné. Také jsme vytvořili dotazník zjišťující aktuální incidenci řečových vad. Dotazníkové šetření by mělo proběhnout v následujících měsících.

Vyvěšeno na webu: 27.5.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Mezinárodní den rodiny

Dne 15. 5. si připomínáme Mezinárodní den rodiny . Je to velice významný den, protože rodina je důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací a při výchově dětí je nejdůležitější spolupráce rodiny a školy. V rámci Mezinárodního dne rodiny pořádalo mateřské centrum EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí dne 21. května na náměstí workshop, kterého se zúčastnily všechny organizace pomáhající rodině. Na této akci se prezentovalo i naše SPC s projektem Logopedická síť. Zájemci o problematiku řečových vad byli seznámeni s logopedickou prevencí. Rodiče, kteří se zajímají o vývoj dětské řeči, mohou výrazným způsobem předejít vzniku logopedických vad.

Vyvěšeno na webu: 20.5.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Setkání rodičů a jejich dětí s CI v SPC

Dne 17. 05. 2014 se v prostorách SPC uskutečnila akce určená pro rodiče a děti, které jsou uživateli CI nebo jsou adepty na implantaci. Akce se zúčastnilo 6 rodičů, což vzhledem k hrozícím povodním a špatnému počasí v tuto dobu bylo z jejich strany obětavé. O dítě střídavě pečovaly pracovnice SPC, aby si rodiče mohli v klidu informace vyslechnout. Program celé akce vycházel hlavně z dotazů rodičů směřovaných k tématice výhod a nevýhod kochleárních implantátů a případným rizikům při a po operaci.

Dalším bodem v programu bylo seznámení rodičů s možnostmi a nabídkou činností SPC pro sluchově postižené jako například rozvoj sluchové percepce pomocí prvků muzikoterapie se zpětnou vazbou k diagnostické rovině. Rodiče kvitovali přínos nových informací a možnost prodiskutovat své otázky, které se týkají jejich budoucího rozhodnutí zda u svého dítěte přikročit k volbě implantace či nikoliv. V odpoledních hodinách se pak všichni rozjeli do svých domovů.

Akci hodnotíme jako velice vydařenou a nelitujeme víkendového času stráveného na pracovišti. Všichni zúčastnění se shodli na potřebě podobné akce každoročně opakovat.

P.S. Někteří rodiče s dětmi nemohli na setkání dětí s CI přijet. Darinka s maminkou natočili pro všechny přítomné alespoň pozdrav…

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: