100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 5.9.2014 | Autor: Alice Dužíková, Aneta Hrabovská

Muzikoterapie

Spec.pedagožky SPC ve FM – Mgr. Alice Dužíková a Mgr. Aneta Hrabovská o prázdninách dohodly s ved. učitelkou MŠ Zvoneček Dagmar Kubačkovou, že budeme pokračovat v muzikoterape­utických odpoledních pro děti se sluchovým postižením a děti s těžkými vadami řeči. Tato aktivita se nám velmi osvědčila v minulém roce a děti ve svém celkovém rozvoji prokázaly značné pokroky. Celostní muzikoterapie bude probíhat 1× měsíčně v prostorách soukromé MŠ Zvoneček ve Frýdku v 15.00 hod. Bude určena dětem se sluch.post. a s těžkými vadami řeči ve věku od 1 do 8 let společně s jejich rodiči a se zájemci ze strany dětí zmíněné MŠ. Muzikoterapie bude probíhat v posledním týdnu v měsíci, den bude vždy upřesněn s předstihem. Přihlásit se můžete na tel.č. 733 343 468 nebo na mail.adrese: duzikova.alice­@seznam.cz. Budeme se těšit na společné muzicírování.

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Helena Kolbábková na naší škole

Učitelé nejen z logopedických tříd se v úterý 26. září sešli ve školní kapli, aby se zúčastnili vzdělávací akce s názvem Pomůcky a materiály pro logopedickou praxi. Dozvěděli se spoustu užitečných informací nejen stran pomůcek, ale také z oblasti speciálněpeda­gogické diagnostiky, a to z úst známé logopedky Mgr. Heleny Kolbábkové.

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Informace ke státním maturitám bez handicapu

Dne 29.8.2014 se na naší střední škole uskutečnil informativní seminář týkající se uzpůsobení podmínek státních maturitních zkoušek pro žáky se sluchovým postižením. PaedDr. Odstrčilíková informovala pedagogy o možnostech stávajících podpůrných opatřeních, možnostech formálních úprav, atd., která vyplývají z kategorizace jednotlivých skupin dle míry postižení a také o způsobech hodnocení . Cílem semináře bylo navržení týmové spolupráce SPC a pedagogů SŠ při posuzování a přiznávání podpůrných opatření jednotlivým maturantům. Mgr. Grygarová přítomné seznámila se změnami ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Seminář byl časově nenáročný, avšak pro obě strany přínosným podnětem i pro další spolupráci.

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Marcela Ševelová

Noc Pod Hvězdami

Dne 16. 8. 2014 se konal 11. ročník hudebního festivalu Noc Pod Hvězdami.

Jde o hudební festival na pomoc potřebným ze Zlínského kraje. Výtěžek z těchto koncertů je obvykle věnován organizacím pečujícím o mentálně či zdravotně postižené, sociálně slabé skupiny obyvatelstva apod., především pro ty instituce, které pečují, vychovávají, starají se o své dětské klienty, resp. děti a zároveň sídlí ve Zlínském kraji. Vznikl jako iniciativa dobrovolníků z Lukovečka i přespolních.

Velké díky patří především hlavnímu organizátorovi, kterým je po celé roky pan Alois Řezníček.

Na festivalu v letošním roce vystupovali: Valašský Výběr, Pavel Dobeš, Blue Night , Ukázka bojových umění s Vláďou Tomi –karate, Zuzka Hepnerová , Romanika, Karima Timea, ELVIS PRESLEY Revival Band.

Výtěžek akce je určen na nákup diagnostického přístroje Senti pro vyšetření sluchu dětí od útlého věku a druhá jeho část pro klienty (děti a jejich rodiny) Střediska rané péče EDUCO Zlín.

Akce se účastnily pracovnice SPC Zlín L. Pastyříková, S. Bělohlávková, M. Ševelová a vedoucí SPC PaedDr. Yveta Odstrčilíková. Paní Odstrčilíková seznámila účastníky festivalu s významem a potřebou diagnostického přístroje Senti, který SPC využije za účelem prevence, provádění orientační zkoušky sluchu na základě zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního a mladšího školního věku. V přátelském rozhovoru s námi poseděla PaedDr. Alena Gajdůšková (senátorka, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR) a zajímala se problematiku sluchově postižených a vad řeči dětí, které jsou našimi klienty.

Děkujeme především organizátorům, sponzorům a účastníkům akce Noc pod hvězdami, kteří podpořili nákup diagnostického přístroje Senti pro naše SPC.

Další informace o tomto festivalu najdete zde: http://podhvez­dami.webnode.cz/

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Lenka Pastyříková

Letní rehabilitační pobyt SUKI 2014

Na začátku prázdnin proběhl v malebném prostředí Javorníků na horském hotelu Kohútka rehabilitační pobyt rodin s dětmi s kochleárním implantátem, který pořádalo Sdružení uživatelů kochleárních implantátů SUKI. Bylo naplánováno množství akcí pro děti i rodiče … odborné přednášky nejen o kochleárních implantátech, povídání o místním folklóru, výlety po okolí, karneval, olympiáda, canisterapie …Každý den dopoledne probíhala intenzivní logopedie s Mgr. Holmanovou z Centra kochleárních implantací v Praze a s Mgr. Pastyříkovou z našeho Speciálně pedagogického centra. Velmi užitečná byla výměna informací a zkušeností. Proměnlivé počasí nikomu nezabránilo užít si krásný týden (viz www.suki.cz).

Vyvěšeno na webu: 6.7.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Screening sluchového vnímání dětí předškolního věku v mateřských školách našeho regionu

V rámci projektu „Logopedická síť“ pod záštitou odboru školství zlínského kraje mohlo naše Speciálně pedagogické centrum při mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí realizovat screening v průběhu celého školního roku 2013/2014.

Navštívily jsme 22 mateřských škol a bylo vyšetřeno 332 dětí. Závažnější nedostatečnost v oblasti sluchového vnímání byla zjištěna u 26 dětí, kde jsme zároveň doporučily návštěvu odborného pracoviště (foniatrické ambulance). U čtyř dětí byly detekovány závažnější obtíže jiného charakteru. Rodičům i pedagožkám mateřských škol byla dána doporučení k rozvoji sluchového vnímání a vysvětleny metodické postupy, jak s těmito dětmi dále pracovat.

Tento screening pomocí přenosného audiometrického přístroje napomáhá včasnému odhalení obtíží v oblasti sluchového vnímání a slouží jako preventivní nástroj k předcházení školní neúspěšnosti dětí na počátku jejich základního vzdělávání. Screening bude pokračovat i nadále v dalších oblastech zlínského kraje a vyšetření pomocí přenosného audiometrického přístroje bude standardní nabídkou v rámci diagnostiky našeho speciálně pedagogického centra.

Vyvěšeno na webu: 6.7.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Poděkování pro SPC

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem pedagogům, vedení školy i pracovníkům SPC pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí za péči, kterou věnovali mému synovi Davidovi Bajerovi. Jsme pyšní na jeho studijní úspěchy, kterých dosáhl také díky vám. Jsme neslyšící rodiče a pociťujeme celoživotně svůj komunikační hendikep i omezené možnosti, které můžeme synovi věnovat v oblasti vzdělávání. O to více si ceníme vaší pomoci.

Přejeme vám hodně pracovních úspěchů!

Oldřich a Ivana Bajerovi

Vyvěšeno na webu: 23.6.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Účast na konferenci

Dne 11. – 13. 6. 2014 se Mgr. Šárka Grygarová spolu s paní Vaculíkovou (matka prvního dítěte s CI MEDEL v ČR) zúčastnila mezinárodního kongresu: 2nd conference on family-centred early intervention for children who are deaf or hard of hearing, která se konala v rakouském městě Bad Ischl. Konference byla zaměřena především na problémy rané péče o děti neslyšící nebo s těžkým sluchovým postižením. Zdůrazněna byla například důležitost rozvoje emocionálních funkcí u dětí pro jejich následnou úspěšnou socializaci. Důležité se v mezinárodním měřítku jeví programy služeb, které jsou rodinám poskytovány, zvláště vzdělávání rodičů dětí se sluchovým postižením a rozvoj komunikace rodičů s dítětem. Zajímavým bodem bylo představení počítačové technologie LENA (záznam řečových projevů dítěte během dne, dítě má u sebe malé zařízení, které vše zaznamenává a rodiče si potom stahují do PC) , která automaticky shromažďuje a analyzuje informace o dítěti, jeho přirozeném jazyce, komunikaci a řečovém rozvoji. Zprávy z LENA zařízení pomáhají rodičům i pedagogům díky zpětné vazbě zlepšit komunikaci dítěte a urychlit rozvoj jeho jazykových kompetencí. To má následně pozitivní vliv na jeho kognitivní vývoj a připravenost na školu. Tato technologie je určena především osobám – rodičům pečující o děti od 0 – 4 roky.

Kongres byl celkově výborně organizačně připraven, velké zastoupení měli i sami neslyšící, kterým byly přednášky tlumočeny do národních znakových jazyků, přičemž se tlumočníci střídali v hodinovém intervalech. Zastoupení účastníků bylo nejen z evropské části světa, ale také např. z USA, Kanady či Indie.

Konference byla pro nás přínosem, neboť jsme mohly zhodnotit přístupy a péči ke klientům s CI a zároveň jsme získaly spoustu nových informací, které můžeme zapracovat do našich podmínek a intervence u dětí s CI.

Vyvěšeno na webu: 23.6.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Screening v MŠ Ohrada na Vsetíně

Dne 17.6.2014 proběhla v Mateřské škole Ohrada Vsetín druhá část screeningového vyšetření. Po první části, která proběhla na počátku jara formou orientačního vyšetření sluchu následovala část druhá, která zjišťovala stav sluchového vnímání u dětí předškolního věku (3 – 6 let) pomocí přenosného audiometrického přístroje. Vyšetření probíhalo s informovaným souhlasem rodičů a bylo vyšetřeno celkově 36 dětí. Rodiče byli o výsledku vyšetření informováni písemnou formou spolu s doporučeními pro systematický rozvoj sluchového vnímání svých dětí. V této mateřské škole bylo detekováno jedno dítě s lehkou sluchovou nedostatečností, u něhož byla doporučena vhodná sluchová cvičení na rozvoj sluchového vnímání, případně návštěva foniatra. Celkově byly děti v této mateřské škole šikovné, největší obtíže se objevují u šeptané řeči, především v oblastech hlásek o nízké frekvenci. Vyšetření provedla Mgr. Šárka Grygarová ve spolupráci pracovnic uvedené MŠ.

Vyvěšeno na webu: 13.6.2014 | Autor: Marcela Ševelová

Screening sluchu ve Fryštáku 5. 6. 2014

Na základě Informovaného souhlasu rodičů, ve spolupráci s pí. učitelkou proběhl v Mateřské škole ve Fryštáku screening sluchu u dětí předškolního věku. Screening – orientační zkoušku sluchu (vyšetření přenosným audiometrem SENTI), zjištění sluchového vnímání u dětí předškolního věku provedla vedoucí SPC PaedDr. Yveta Odstrčilíková s Mgr. Marcelou Ševelovou dne 5.6.2014 u 10 dětí. Sluchový screening dětí v předškolním věku (3 – 6 let) je důležitou součástí prevence vad řeči a včasného řešení případného problému se sluchem před nástupem do základní školy. Rodiče byli osobně, nebo písemně informováni o výsledku vyšetření.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: