100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 30.5.2014 | Autor: Hana Žůrková

Schůzka koordinátorů logopedické péče

Ve středu 28.května 2014 se v Praze na MŠMT sešla pracovní skupina krajských koordinátorů logopedické péče ve školství. Setkáváme se pravidelně na čtvrtletních jednáních. Tentokrát jsme hodnotili poskytování logopedické péče v jednotlivých krajích v tomto školním roce. Důležitými body jednání dále byly diagnostické nástroje, standardy vzdělávání logopedických pracovníků ve školství, připomínkování novely vyhlášek 72 a 73 a jiné. Také jsme vytvořili dotazník zjišťující aktuální incidenci řečových vad. Dotazníkové šetření by mělo proběhnout v následujících měsících.

Vyvěšeno na webu: 27.5.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Mezinárodní den rodiny

Dne 15. 5. si připomínáme Mezinárodní den rodiny . Je to velice významný den, protože rodina je důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací a při výchově dětí je nejdůležitější spolupráce rodiny a školy. V rámci Mezinárodního dne rodiny pořádalo mateřské centrum EMCÉČKO ve Valašském Meziříčí dne 21. května na náměstí workshop, kterého se zúčastnily všechny organizace pomáhající rodině. Na této akci se prezentovalo i naše SPC s projektem Logopedická síť. Zájemci o problematiku řečových vad byli seznámeni s logopedickou prevencí. Rodiče, kteří se zajímají o vývoj dětské řeči, mohou výrazným způsobem předejít vzniku logopedických vad.

Vyvěšeno na webu: 20.5.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Setkání rodičů a jejich dětí s CI v SPC

Dne 17. 05. 2014 se v prostorách SPC uskutečnila akce určená pro rodiče a děti, které jsou uživateli CI nebo jsou adepty na implantaci. Akce se zúčastnilo 6 rodičů, což vzhledem k hrozícím povodním a špatnému počasí v tuto dobu bylo z jejich strany obětavé. O dítě střídavě pečovaly pracovnice SPC, aby si rodiče mohli v klidu informace vyslechnout. Program celé akce vycházel hlavně z dotazů rodičů směřovaných k tématice výhod a nevýhod kochleárních implantátů a případným rizikům při a po operaci.

Dalším bodem v programu bylo seznámení rodičů s možnostmi a nabídkou činností SPC pro sluchově postižené jako například rozvoj sluchové percepce pomocí prvků muzikoterapie se zpětnou vazbou k diagnostické rovině. Rodiče kvitovali přínos nových informací a možnost prodiskutovat své otázky, které se týkají jejich budoucího rozhodnutí zda u svého dítěte přikročit k volbě implantace či nikoliv. V odpoledních hodinách se pak všichni rozjeli do svých domovů.

Akci hodnotíme jako velice vydařenou a nelitujeme víkendového času stráveného na pracovišti. Všichni zúčastnění se shodli na potřebě podobné akce každoročně opakovat.

P.S. Někteří rodiče s dětmi nemohli na setkání dětí s CI přijet. Darinka s maminkou natočili pro všechny přítomné alespoň pozdrav…

Vyvěšeno na webu: 30.4.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Setkání balbutiků

Děti s řečovou neplynulostí a jejich rodiče se ve středu 23. dubna sešli v SPC. V průběhu reedukačního programu se děti za použití lákavých her a moderních prostředků učily správnému způsobu dýchání a fonace, zahrály si divadelní scénku s logopedickými maňásky a vlastnoručně si vyrobily pomůcku k rozvoji dechu. Psycholožka mezitím přiblížila rodičům zásady komunikace s koktavými dětmi, zdůraznila nutnost dodržování denního režimu a předvedla vhodná relaxační cvičení. Akce se uskutečnila v rámci projektu Logopedická síť.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Práce s dětmi s vadami řeči

Dne 27. března jsme cyklus seminářů o dětské řeči zakončili. Tentokrát jsme se sešli v prostorách SPC a potom jsme navštívili mateřskou školu. Paní učitelky si připravily pro rodiče ukázky dechových, hlasových i artikulačních cvičení. Dále se zaměřily na zrakové a sluchové vnímání. Rodiče zjistili, že teorie je podložena praxí. Byli velmi překvapeni, jaké mají v MŠ pomůcky pro rozvoj řeči. V následující diskuzi také vysoce hodnotili nasazení a otevřenost učitelek mateřské školy. Těmito semináři dokazujeme, že spolupráce mateřské školy a projektu „Logopedická síť je velmi přínosná. Všem učitelkám moc děkujeme.

Vyvěšeno na webu: 28.3.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Muzikoterapie ve Frýdku - Místku

Pravidelně každé pondělí dopoledne probíhá v MŠ Pionýrů ve Frýdku-Místku v oddělení s integrovanými dětmi se sluchovou vadou a s dětmi s vadami řeči (dysfázie) celostní muzikoterapie, kterou provádí spec.pedagožka SPC pro děti s vadami sluchu ve Frýdku-Místku Mgr. Alice Dužíková Kramářová. V první polovině hodiny děti relaxují při hře na etnické nástroje s přirozeným laděním (koncovka, indiánská flétna, brumle, tibetské mísy, rámový buben..), v druhé polovině pak děti hrají na perkusní nástroje a djembe bubny. Při pravidelné muzikoterapii se děti již naučily relaxovat, poslouchat hudbu a pozitivně ji vnímat, pokroky jsou viditelné i ve hře dětí na nástroje. Celkově na děti pravidelně prováděná muzikoterapie působí velmi pozitivně.

Vyvěšeno na webu: 17.3.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Helena Kolbábková ve Vsetíně

12. března se ve Vsetíně uskutečnil seminář známé logopedky Mgr. Heleny Kolbábkové. Byl zaměřen na speciálněpeda­gogickou diagnostiku a prevenci. Pro logopedickou praxi byl velice přínosný přehled různých pomůcek k rozvoji komunikačních schopností. Akce byla uspořádána v rámci projektu Logopedická síť.

Vyvěšeno na webu: 14.3.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Artikulační cvičení pro správný vývoj řeči

Po dvou týdnech se v EMCÉČKU ve Valašském Meziříčí opět sešly maminky, které se zajímají o to jak pracovat se svými dětmi, aby se jejich řeč správně vyvíjela. Ukázali jsme si cvičení jazyka, rtů, zubů a měkkého patra. Do cvičení se zapojily i děti. Naposledy se sejdeme v MŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříči dne 27. Března. Paní učitelky a děti nám ukáží, jak trénují dech, posilují hlas a cvičí artikulační obratnost.

Vyvěšeno na webu: 28.2.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Hlasová cvičení pro správný vývoj řeči

Dne 27. února se sešly už potřetí v EMCÉČKU ve Valašském Meziříčí maminky, které se zajímají o správný vývoj řeči svých dětí. Tentokrát jsme si povídali o hlasu, jeho tvoření, nasazení,barvě a síle. Součástí semináře byla logopedická prevence, ukázky hlasových cvičení a zásady hlasové hygieny.

Vyvěšeno na webu: 25.2.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Vzdělávací akce v MŠ Seifertova

25. února jsme uspořádali další ze seminářů na téma Dechová a fonační cvičení. Tentokrát v Mateřské škole Seifertova. Vzdělávací akce se zúčastnily logopedické asistentky a učitelky logopedických tříd z Valašskomezi­říčska, Rožnovska a Vsetínska.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: