100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 19.9.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Víkendový pobyt pro integrované dětí I. stupně

Ve dnech 9. 9. a 10. 9. 2011 se uskutečnil víkendový pobyt pro integrované děti I. stupně běžných ZŠ. Děti k nám do SPC přijely v pátek navečer a protože se znají z již předchozích akcí, družné zábavě nestálo nic v cestě. Ráno jsme vyrazili na výlet do Zbrašovských jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Dětem se prohlídka velmi líbila. Po jejím skončení si děti nakoupily dárečky pro maminky a vydali jsme se pěšky do nedalekých Hranic na Moravě. Zde v městském parku probíhal „Den bezpečnosti dětí“ plný soutěží a her. Děti úspěšně absolvovaly všechna stanoviště a na závěr obdržely nejen sladkou odměnu, ale také malé dárečky s dopravně-bezpečnostní tematikou. Pizza na oběd v místní restauraci chutnala všem a milá obsluha nám ochotně ukázala cestu na městské nádraží. Po příjezdu do Valašského Meziříčí jsme se zastavily na náměstí na kopeček zmrzliny, který v teplém počasí přišel vhod. Den jsme zakončili opékáním špekáčků v naší zahradě mateřské školy, kde velký úspěch sklidilo sportovně-zábavní vybavení hřiště pro děti. Ve večerních hodinách se děti opět rozjely domů. Velký dík patří jedné z maminek – paní Řezníčkové, která se akce účastnila a po celou dobu s dětmi pomáhala.

Vyvěšeno na webu: 19.9.2011 | Autor: Mgr. Randýsková P., Bc. Grygarová Š.

Setkání SPC Zlínského kraje

V úterý 13.9.2011 se v prostorách naší školy konala schůzka SPC z celého Zlínského kraje. Setkání se zúčastnily pracovnice center z Kroměříže, Uherského Hradiště, Brna, Zlína a Valašského Meziříčí. Setkání proběhlo pod záštitou Mgr.Jany Kapalkové z Krajského úřadu Zlín a ředitelky SPC Duha a ZŠ praktické Zlín Mgr.Jany Gavendové. Hlavním bodem schůzky bylo projednání nových vyhlášek: č.116/2011 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školství a školských zařízeních č.147/2011 Sb.,o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Dále se diskutovalo o problematice integrace. Závěr patřil debatě, při které si pracovnice vyměňovaly postřehy a problémy na svých pracovištích. Schůzka byla pro všechny zúčastněné přínosná.

Vyvěšeno na webu: 19.9.2011 | Autor: Mgr.Randýsková P., Bc.Grygarová Š.

Schůzka logopedických asistentek

Dne 8. 9. 2011 proběhla v naší škole metodická a pracovní schůzka logopedických asistentek z logopedických tříd MŠ a ZŠ, ale i z běžných mateřských a základních škol. Asistentky byly seznámeny s organizací logopedické péče ve školním roce 2011–2012 a byly jim také nabídnuty možnosti dalšího vzdělávání. Dále jsme měli možnost vyslechnout přednášku na téma „Vývojová dysfázie“, kterou nám přednesly kolegyně z SPC Kpt.Vajdy pro vady řeči v Ostravě, jmenovitě se jednalo o Mgr. Dedrle -Vavrošovou, Mgr. Rakusovou, Mgr. Schönovou a Bc. Piontkovou. Přednáška byla pro všechny jistě přínosná a doufáme, že započatá spolupráce se bude i nadále rozvíjet.

Vyvěšeno na webu: 25.4.2011 | Autor: Randýsková, Grygarová

Reedukační program s logo redukcí pro diagnózu balbuties

Dne 14.4. proběhl reedukační program pro žáky s diagnózou balbuties. Zúčastnilo se ho 6 dětí s rodiči, byli rozděleni do dvou skupin – na mladší a starší žáky. Skupina mladších žáků si vyrobila pomůcku na nácvik správného dýchání a byli seznámeni s dechovými cvičeními, které mohou provádět doma s rodiči. Skupina starších žáků byla také seznámena s dechovými cvičeními a sehráli scénku „Telefonujeme do školy“. Ve druhé části programu nacvičovaly obě skupiny žáků s PaedDr. Y. Odstrčilíkovou pomalou a rychlou mluvu, rytmizaci, fonaci a měkký hlasový začátek. Na závěr proběhlo zhodnocení programu ze strany rodičů a dětí, ohlasy byly kladné a přejí si jeho pořádání i v příštím školním roce.

Vyvěšeno na webu: 31.3.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Odborný seminář ke 100 letům založení naší školy

Dne 25. 3. 2011 se v rámci oslav 100 let naší školy uskutečnil odborný seminář nazvaný Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou. Program dne začínal ranní prohlídkou naší školy. Potom se účastníci přesunuli do zámku Kinských, kde měli možnost shlédnout výstavu historických naslouchadel, zesilovacích aparátů a různých jiných zajímavých exponátů a práce našich studentů. Vyslechli přednášku o historii naší školy v podání Mgr. D. Stavinohové. Následovala exkurze v místní Gobelínce, která je známá svými pracemi a restaurováním starých tkaných pláten u nás i v zahraničí.

Po slavnostním obědě, za což patří poděkování našim paním kuchařkám, se hosté odebrali do kaple. Za přítomnosti zástupců ministerstva, Zlínského kraje a města byla pokřtěna kniha o historii naší školy. Knihu pokřtili její bývalí ředitelé spolu se současným ředitelem Mgr. A. Lieblem. Seminář měl mezinárodní účast, přijeli kolegové z Polské Ratiboře, Katovic a ze Slovenska. Příspěvky od našich a Slovenských pedagogů byly přínosné a motivující. Po skončení semináře následoval v prostorách naší jídelny závěrečný raut pro hosty i pedagogy naší školy.

Poděkování patří organizačnímu výboru v čele s PaedDr. Y. Odstrčilíkovou a Mgr. J. Plesníkovou i všem pracovníkům naší školy, kteří přispěli svou prací ke zdárnému průběhu tohoto dne.

Vyvěšeno na webu: 20.3.2011 | Autor: Marcela Ševelová

Setkání logopedických asistentek okresu Zlín

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči ve Valašské Meziříčí – pobočka Zlín uspořádalo dne 1.3.2011 Setkání pro logopedické asistentky okresu Zlín. Akce se uskutečnila v prostorách Střední zdravotnické školy Zlín. Akce se účastnilo 63 logopedických asistentek. Mgr. Hana Žůrková seznámila přítomné s činností SPC Zlín, pracovištěm logopedickým a koordinací školské logopedie ve Zlínském kraji. Mgr. Simona Bělohlávková seznámila s pracovištěm surdopedickým a jeho fungováním. Mgr. Lenka Pastyříková vysvětlila způsob jak provést orientační vyšetření sluchu a s pojmem fonematický sluch. Mgr. Marcela Ševelová seznámila logopedické asistentky s logopedickou intervencí v resortu školství, s fungováním logopedické třídy, logopedického kroužku a integrací. V závěrečné diskuzi se řešily praktické otázky organizace logopedické péče v kroužcích a návrhy témat pro příští společná setkání a školení. Další schůzka je plánována na září 2011.

Vyvěšeno na webu: 16.3.2011 | Autor: Šárka Grygarová

Zápis do logopedických tříd MŠ

V pátek 11. 3. 2011 od 9.00 – 13.00 hodin proběhl zápis do logopedických tříd naší MŠ. Zápisu se zúčastnilo 26 dětí se svými rodiči. Pro děti byla připravená překážková dráha, která jako vždy sklidila velký úspěch. Rodiče měli možnost prohlédnout si, v doprovodu paní učitelek, prostory MŠ. Je také potěšující vzrůstající počet zájemců o logopedické třídy, což znamená, že paní učitelky poskytují kvalitní péči. Proto bych jim chtěla poděkovat za spolupráci při zápisu do MŠ.

Vyvěšeno na webu: 25.2.2011 | Autor: Šárka Grygarová

S dinosaury do mateřské školky

Zápis do logopedických tříd se uskuteční 11. března 2011od 09.00 do 13.00 hod. v prostorách SPC pro děti s vadami řeči.

Naše mateřská škola nabízí:

  • intenzivní logopedickou péči v rámci vzdělávacího programu MŠ „Z pohádky do pohádky“
  • individuální přístup v malém kolektivu dětí, rodinné prostředí
  • ozdravné pobyty v přírodě, půldenní vycházky do přírody …
  • pravidelné relaxační pobyty v solné jeskyni, plavání …
  • zábavná odpoledne pro děti a rodiče např: karneval, Mikulášská besídka, zahradní slavnosti na začátku a konci roku, noční spaní v MŠ a spoustu jiných zajímavých tématických akcí
  • možnost celotýdenního ubytování dítěte

Své případné dotazy můžete volat na tel.čísla: 576809853 a 576809836, rádi Vám odpovíme.

Vyvěšeno na webu: 7.2.2011 | Autor: Šárka Grygarová

S dinosaury do školy

Zápis do 1. třídy logopedické a surdopedické naší školy.

Dne 28.1.2011 od 8.30 hod do 16.00 hod proběhl na naší škole zápis do první třídy logopedické a surdopedické. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly s dinosaury, které děti s chutí a radostí plnily. K zápisu do logopedické třídy přišlo 24 dětí a do surdopedické 7 dětí, což nás velmi potěšilo.
Velké poděkování patří Obecně prospěšné společnosti na podporu handicapovaných a začínajících umělců a projektů pro handicapované děti, která zúčastněným dětem v rámci projektu Kouzelný svět věnovala dárky v podobě pohádkové knížky Pohádky ze stříbrného města. Dále děti dostaly díky projektu Školák od firmy EVENT Marketing, s. r. o. dárkové kufříky a od firmy WALMARK dětské hodinky Spiderman. Všechny dárky udělaly dětem obrovskou radost.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: