100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 25.1.2017 | Autor: Simona Bělohlávková

Beseda pro rodiče v Mateřské škole Mysločovice

Dne 10.1.2017 se uskutečnila beseda pro rodiče dětí z Mateřské školy v Mysločovicích. SPC v příspěvcích Mgr. Hany Žůrkové a Mgr. Simony Bělohlávkové seznámilo rodiče předškolních dětí s problematikou vad řeči, vad sluchu a školní zralosti. Rodiče zaujaly pomůcky a pracovní listy, díky kterým mohou rozvíjet oslabené oblasti svých dětí před nástupem do základní školy.

Vyvěšeno na webu: 17.12.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Ministryně Valachová na Valašsku

V pátek 16. 12. zavítala ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. do ZŠ Luh na Vsetíně. Na pracovním setkání pozvaných pracovníků školství jsme měli možnost klást otázky z nejvíce problematických oblastí ve školství. Například: k dokončení reformy regionálního školství. Příslušný zákon je nyní ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. O této reformě se už dlouho diskutuje, ale předchozí vlády to pouze slibovaly. Jak je to s dokončením kariérního řádu pro učitele? Jde o podporu motivace učitelů, aby i nadále zlepšovali svoji kvalifikaci. Návrh zákona už schválila vláda. A zda bude MŠMT dále usilovat a pokračovat ve zvyšování platů učitelů v regionálním školství. Platy by měly v roce 2020 dosáhnout 130 procent průměrné mzdy. Čas vyčleněný pro debatu byl omezen. nejvíce pak otázky směřovaly k debyrokratizaci a snižování administrativní zátěže škol. Paní ministryně se snažila v krátkém čase reagovat na všechny dotazy a svým pracovním nasazením i odhodláním dodala sílu i všem přítomným v dalším, mnohdy nelehkém konání našeho poslání.

Vyvěšeno na webu: 9.12.2016 | Autor: Aneta Hrabovská

Screening sluchu v mateřských školách ve Frýdku – Místku a okolí

Mateřským školám ve Frýdku – Místku a okolí byla od měsíce září nabízena možnost sluchové depistáže u dětí ve věku 3 – 6/7 let. O sluchový screening byl ohromný zájem. Se sluchovým screeningem začaly pracovnice SPC ve Frýdku – Místku na začátku října. Ke dni 8. prosince 2016 byla sluchová depistáž provedena v 18 mateřských školách (MŠ Beruška, MŠ a ZŠ Naděje, MŠ Mateřídouška, MŠ Pohádka a MŠ Sněženka ve Frýdku – Místku; MŠ Francouzská, MŠ I. Šustaly, MŠ Záhumenní a MŠ Jeřabinka v Kopřivnici, MŠ Kozlovice, MŠ Mošnov, MŠ Lubno, MŠ Lhotka, MŠ Tichá, MŠ Mniší, MŠ Lubina a MŠ Metylovice). Celkem bylo orientačně vyšetřeno 437 dětí, u 352 dětí nebylo zjištěno oslabení sluchového vnímání, u 72 dětí bylo doporučeno opakovat screening sluchu za rok (např. z důvodu nízkého věku, nepřesného pochopení instrukce nebo odmítání spolupráce) a 13 dětem bylo doporučeno odborné vyšetření sluchu u foniatra. Sluchový screening v mateřských školách dále pokračuje, zájemci o orientační vyšetření sluchu se mohou objednat také v ambulanci SPC ve Frýdku – Místku.

Vyvěšeno na webu: 7.12.2016 | Autor: Simona Bělohlávková

Informace ze setkání krajských koordinátorů péče o žáky s poruchou autistického spektra

Dne 16. 11. 2016 proběhlo na NÚV v Praze setkání krajských koordinátorů péče o žáky s poruchou autistického spektra. Zlínský kraj zde zastupovala Mgr. Petra Slováková, speciální pedagog SPC Zlín Středová, krajský koordinátor péče o děti s autismem. Na setkání byla řešena aktuální situace v oblasti péče o žáky s PAS v jednotlivých krajích, postavení žáka s PAS v běžné třídě a vzdělávání žáků s PAS na středních školách. Byla řešena chybějící návaznost v nastavení podmínek pro žáky s PAS po procesu vzdělávání (gesce MPSV). Z diskuze vyplynulo, že jsou žádoucí náslechy psychologů a speciálních pedagogů ve vyučovacích hodinách i o přestávkách ve školách. Je nutné znát celý kontext případu, zanalyzovat situaci ve škole, rodině. Je dobré pracovat i se samotným asistentem pedagoga, je-li u žáka s PAS přítomen. Učitel na ZŠ není odborníkem na PAS, potřebuje v dané problematice erudovat, metodicky vést. V průběhu diskuze byla zmíněna ZŠ Březová, tj. škola ve Zlínském kraji s propracovaným modelem individuálního vzdělávání a je určena dětem a žákům s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami (více na http://www.zsbrezova.eu/).

Dále byl řešen screening PAS možný již v 18. měsíci věku dítěte u dětského lékaře – pediatr může při pozitivním nálezu odkázat rodiče ke klinickému psychologovi. Je nutné poskytnout podporu rodičům, zahájit včasnou intervenci. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vytvořil Komunikační soubor, který představuje materiály, které mají usnadnit komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra. Materiál obsahuje: Informační leták, Desatero komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra, Klíč pro komunikaci – krátká verze, Klíč pro komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra a průkaz osoby PAS. Zavedení a využívání Komunikačního souboru v praxi je jedním z opatření oblasti Informovanost veřejnosti „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“, schváleného usnesením vlády č. 111 ze dne 8. února 2016. Materiál byl zveřejněn v září 2016 na webových stránkách MŠMT pod odkazem http://www.msmt.cz/file/39078/. Dle krajských koordinátorů péče o žáky s poruchou autistického spektra ale není komunikační soubor pro potřeby školství dostačující. Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy či doporučení ke vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra, prosím o jejich zaslání na e-mailovou adresu: slovakova@skola-spc.cz

Vyvěšeno na webu: 7.12.2016 | Autor: Simona Bělohlávková

Pracovní setkání SPC

Dne 11. 10. 2016 se zástupci našeho SPC zúčastnili Pracovního setkání SPC Zlínského kraje. Setkání proběhlo na SPC Zlín, Středová z iniciativy krajského koordinátora péče o děti s autismem Mgr. Petry Slovákové. Byla zde řešena implementace nového Školského zákona v praxi SPC a doporučení podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání bylo realizováno formou diskuze. Základním tématem byl postup při vytváření Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole nebo školském zařízení, zejména pro žáky s PAS. Dále byl řešen postup při přijetí klienta s PAS a screeningové metody. Důležité bylo vzájemné sdílení zkušeností jednotlivých SPC.

Vyvěšeno na webu: 2.12.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Přednáška v Pržně

Co vše by mělo umět a znát dítě v mateřské škole? Jak by se měla správně vyvíjet řeč u předškolního dítěte? Na jaké úrovni by mělo být sluchové a zrakové vnímání? Co by mělo dítě zvládat v oblasti hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky? Odpovědi na všechny tyto otázky dostali dne 9. listopadu rodiče dětí z prženské mateřské školy na přednášce Mgr. Drahomíry Stavinohové. Mimo to zúčastnění obdrželi návod na to, jak dané oblasti efektivně rozvíjet a jakých pomůcek při tom lze využít.

Vyvěšeno na webu: 1.12.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Poradenské dny, logopedická vyšetření v mateřské škole Valašské Klobouky

Poradenské dny v mateřské škole, logopedická vyšetření

Kde: pracovna logopedické třídy v MŠ Valašské Klobouky – 6.třída Sluníčka

Pro koho: pro rodiče, kteří chtějí konzultovat nebo jen poradit. Může jít i o dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje.

V kolik: v čase 11.00 – 13.00 hod.(dle domluvy – 14. 00 hod.)

Kdy: 14.12.2016

11.1.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

11–11,45h.,11,45–12,30h,

12,30–13,15h.,13,15–14h.

08.2.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

08.3.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

12.4.2017 logo­pedická vyšetření pro zájemce do logopedické třídy

10.5.2017 kon­zultační činnost

14.6.2017 kon­zultační činnost

Náplň: poradenství vady řeči, konzultační činnost, logopedická vyšetření – předem sjednaná

Zájemci objednávejte se na níže uvedený e-mail : logo.sevelova@gmail.com

Více zde: http://skolka-vk.webnode.cz/logopedie/

Vyvěšeno na webu: 1.12.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Zřízení logopedické třídy ve Valašských Kloboukách

Dne 1.9.2016 se nově otevřela logopedická třída v šesti třídní Mateřské škole Valašské Klobouky.

Tímto byla doplněna síť logopedických tříd v této oblasti (LT MŠ Luhačovice, LT MŠ Slavičín + LT MŠ Valašské Klobouky).

U jejího zřízení stála pí. ředitelka Bc. Ivana Sáblíková a pí. učitelka Bc. Radka Zadrabajová.

Kolegou v logopedické třídě sluníček pí. Zadrabajové se stal Mgr. Vítězslav Trávníček.

Na jaře 2016 byly děti vyšetřeny Mgr. Marcelou Ševelovou z SPC Zlín. Třída je naplněna do počtu 14 dětí.

Třída je dostatečně prostorná, vybavená knihami, pomůckami a materiálem vhodným pro rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního věku. Při třídě je samostatná logopedická pracovna vhodná k individuální logopedické péči.

Ve třídě jsou denně pravidelně prováděny skupinové a individuální činnosti směřující ke zlepšení řečových schopností, dorozumění se.

Rodiče mají možnost denně, nebo pravidelně měsíčně dle rozpisu konzultovat pokroky dětí, další možnosti nácviku zlepšování motoriky mluvidel, hybnosti jazyka, mimiky, rozvoji sluchového vnímání, fonematického sluchu a správné výslovnosti, posilování komunikačních schopností.

Učitelé z logopedické třídy pravidelně doplňují dětem logopedické sešity, podle kterých rodiče pracují s dětmi doma, opakují, procvičují zlepšení vyjadřovacích schopností.

Vyvěšeno na webu: 22.11.2016 | Autor: Hana Žůrková

Konference Přístup k handicapovaným klientům

Ve středu 9.listopadu 2016 se konala v kulturním institutu Alternativa ve Zlíně odborná konference Přístup k handicapovaným klientům. Tato vzdělávací akce byla určena pro pracovníky ve zdravotnictví -všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře a zdravotně sociální pracovníky. Naše SPC v příspěvcích Mgr. Simony Bělohlávkové a Mgr. Hany Žůrkové seznámilo přítomné s problematikou komunikace s klienty s vadami sluchu a narušenou komunikační schopností. O zrakových vadách, službách Tyfloservisu a výjimečné akci Neviditelná výstava přednášeli Mgr. Petr Mach, Ing. Šárka Seidlová a pan Lukáš Vámoš.

Vyvěšeno na webu: 24.10.2016 | Autor: Petra Randýsková

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností
u dětí předškolního věku

Dne 12.10.2016 se konal na SPŠ strojní ve Vsetíně seminář Mgr. Heleny Kolbábkové s názvem „Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku“. Cílem semináře bylo ukázat, jak používat, případně si vyrobit pomůcky, které pomohou v rozvoji komunikačních dovedností u dětí předškolního věku. Ve své přednášce se Mgr. H. Kolbábková zaměřila také na dechová a fonační cvičení, která jsou důležitá při vyvozování, fixaci a automatizaci hlásek. Vše doplnila praktickými ukázkami. Seznámila nás také se svou novou odbornou logopedickou aplikací „Slovohrátky“, která funguje na platformě IOS a Android. Je určená k procvičování správné výslovnosti. Seminář proběhl v příjemné atmosféře a byl přínosný pro všechny zúčastněné.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: