100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 13.4.2016 | Autor: Bělohlávková, Pastyříková, Žůrková

Kroměříž bez hranic

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 proběhla v Domě kultury v Kroměříži celodenní edukačně kulturní akce Kroměříž bez hranic. Více jak 700 žáků mělo příležitost se seznámit s problémy, které každodenně musí řešit hendikepovaní lidé, vyzkoušeli si zajímavé kompenzační pomůcky, sportovní aktivity přizpůsobené pro lidi s tělesným omezením, získali spoustu zážitků a inspirace v rámci scénického představení lidí na vozíčku i pantomimického divadla neslyšících. Na bohatý dopolední a odpolední program pro školy navázala večerní nabídka kulturního vyžití pro veřejnost: vernisáž fotografií Petra Stillera a nezapomenutelný koncert pražského souboru z Jedličkova ústavu The Tap Tap. Naše SPC přiblížilo ve svém stánku život neslyšících. Kroměřížští žáci a studenti si v krátkém workshopu vyzkoušeli odezírání, znakování a prstovou abecedu. Také se blíže seznámili se s moderními technologiemi náhrady sluchu formou kochleární implantace.

Vyvěšeno na webu: 30.3.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Otevření metodického centra pro předškolní vzdělávání ve Zlíně

Dne 18. 3. 2016 jsem se účastnila v MŠ Zlín, Luční 4588, Zlín slavnostního otevření Metodického centra pro předškolní vzdělávání v rámci projektu Školka hrou.

Paní ředitelka Mgr. Irena Dufková spolu s Mgr. Miluší Vondrákovou (vedoucí metodik pro primární a preprimární edukaci – Praha) uvedly otevření metodického centra.

Následovala ukázka práce s dětmi prostřednictvím digitálních vzdělávacích materiálů. EKabinet.cz obsahuje vzdělávací materiály týkající se vzdělávání pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Předškolní vzdělávání má digitální obsah vhodný pro děti předškolního věku 2–7 let a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je vhodný pro plnění RVP – školního vzdělávacího programu pro mateřské školy. Obsahuje 7 interaktivních titulů, více než 3500 digitálních edukačních materiálů, je užitečným nástrojem pro děti s poruchami řeči a poruchami učení.

Edukační materiál Hravá slovíčka zábavnou formou pomáhá utvářet a prohlubovat jazykové znalosti a logické myšlení. Základem jsou slovní hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby, výrazové prostředky a gramatické aspekty jazyka.

Určitě je tento materiál vhodný pro logopedické třídy mateřských škol.

Je možné vyzkoušet si zdarma na odkazu www.ekabinet.cz.

Kontakt: mslucni@post.cz, 605 067 802, www.eskolkahrou.cz

Vyvěšeno na webu: 17.3.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Okénko do logopedických tříd okresu Zlín

Po roce 1989 se dohodl Okresní ústav národního zdraví Zlín, že bude logopedickou péči o děti zajištovat školství. Ve školním roce 1991–1992 vzniká logopedická třída při MŠ v Kvítkovicích- Otrokovicích. U jejího vzniku byla ředitelka a současně logopedická asistentka Františka Močičková, pí. učitelka Božena Kovalčíková a Mgr. Zdena Matoušková, která prováděla výběr a zařazení dětí do této třídy. Docházelo zde 12 dětí, také byly zařazeny na doplnění děti mentálně i tělesně postižené. S metodikou a způsoby výuky dětí se paní učitelky jezdily seznamovat do již zavedené MŠ ve Zlíně Nad Ovčírnou. Když bylo rozhodnuto o zrušení staré MŠ v Kvítkovicích, muselo se také rozhodnout, co s logopedickou třídou. Díky pochopení Městského úřadu neztratily děti možnost navštěvovat logopedickou třídu. Ve školním roce 1996 – 97 se stěhuje logopedická třída do volných velkých prostor po zrušených jeslích. Působí zde paní učitelka B. Kovalčíková a J. Svobodová. V roce 2002 odchází do důchodu pí.učitelka Kovalčíková a nastupuje logopedická asistentka Ludmila Ehlová. Logopedická třída v Otrokovicích (Hlavní 1159) funguje od září 1999. Byla přestěhována ze staré mateřské školy v Kvítkovicích, protože zde byly velké volné prostory po zrušených jeslí. U zrodu logopedické třídy v Otrokovicích byly paní učitelky B. Kovalčíková a J. Svobodová. Již od počátku fungovala vzájemná úzká spolupráce s klinickým logopedem p. Mgr.Reichlem.
Logopedickou třídu v Otrokovicích navštěvují děti s narušenou komunikační schopností a vadou sluchu. Úzce spolupracujeme s SPC pro děti s vadami řeči a sluchově postižené ve Valašské Meziříčí, a v případě potřeby s dalšími SPC.
V prvních letech byla kapacita třídy 12 dětí, která se postupně navýšila na 14 dětí. Logopedickou třídu navštěvovaly 2 chlapci s kochleárním implatátem. Dnes jeden z chlapců i přes sluchový handicap velmi úspěšně hraje tenis.
Třídní vzdělávací program v logopedické třídě vychází z ŠVP PV pro běžnou třídu mateřské školy. Děti jsou vzdělávány jako v běžné třídě mateřské š koly a současně probíhá denně individuální i skupinová logopedie. Jejiž cílem je naučit se nejen správně vyslovit všechny hlásky, ale také současně rozvíjet vyjadřovací a komunikační schopnosti. K diferenciaci jednotlivých hlásek používáme Test fonematického sluchu (Škodová a kol.). Součástí individuální práce je i rozvoj grafomotoriky (na velké tabuli, tác s moukou, kinetický písek aj.), sluchového (sluchové pexeso, Orffovy nástroje, zvonkohry) a vizuálního vnímání (puzzle, půlené obrázky), pozornosti, paměti, hrubé a jemné motoriky (prstové cvičení). Při každé činnosti rozvíjíme a podporujeme individualitu dítěte.
Skupinová činnost probíhá ve třídě a individuální práce v logopedické pracovně, která se nachází vedle třídy. Logopedická pracovna je vybavena po metodické i materiální stránce odbornou literaturou, didaktickými pomůckami- Logico piccolo, zvukomalebnými obrázky, rotavibrátorem, pracovními listy k jednotlivým hláskám a k celkovému rozvoji komunikace. Logopedická třída se od běžné třídy liší vybaveností pomůcek. Součástí třídy je velké zrcadlo, kde provádíme skupinové logopedické chvilky, krabičky s pomůckami pro dechová i artikulační cvičení, logopedické didaktické hry (zvukové, hmatové, logopedické hry a půlené kostky).
Při práci v logopedické třídě je nezbytná pravidelná spolupráce s rodiči. Na začátku každého školního roku probíhá od roku 2010 informativní třídní schůzka i s Mgr. Marcelou Ševelovou z SPC Zlín. Rodiče shlédnou prezentaci o logopedické intervenci, prohlídnou si literaturu, pomůcky a logopedickou učebnu. S rodiči pravidelně konzultujeme vyvození jednotlivých hlásek, předvádíme jim správnou reedukaci hlásky, kterou se jejich dítě právě učí. Logopedická cvičení vyvěšujeme na nástěnku do logopedického okénka. Rodiče jsou vždy v naší třídě vítáni.
Logopedická třída v Otrokovicích má dobré jméno a je vyhledávána studentkami středních a vysokých pedagogických škol, učitelek jiných MŠ, které zde absolvují praxi z logopedie. Průběžně se snažíme třídu modernizovat a pořizovat nové didaktické pomůcky. V současné době usilujeme o získání interaktivní tabule, PC programů, audiovizuální techniky.

Seznam logopedických tříd v MŠ a ZŠ v okrese Zlín 2015–2016

1. Lípa Lípa 118 763 11 Želechovice n. Dřevnicí ŘŠ Bc. Bohuslava Řehůřková mslipa@seznam.cz 577 901 882 7­76 192 296 mslipa@seznam.cz

2. Luhačovice Komenského 301 763 26 Luhačovice ŘŠ Bc. Jana Malaníková msluhac@zlinedu.cz 577 131 760, 577 133 301 reditel.msluhac@seznam.czmsluhac@zlinedu.cz

3. Napajedla Mateřská škola Napajedla, okres Zlín, příspěvková organizace Komenského 1159  763 61 Napajedla ŘŠ Martina Švandová  skolka@ms.napajedla.net 577 944 552  603 589 341 s­kolkas.napaje­dla.net

4. Otrokovice Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace odloučené pracoviště : Hlavní 1159, 765 02 Otrokovice ŘŠ Bc. Zycháčková Magda mso@mso.otrokovice.cz VU Renata Ligasová renata.ligasova@iol.cz 577 922 326 mso@mso.otrokovice.cz 577 922 305 renata.ligasova@iol.cz

5. Slavičín Nad Ovčírnou 351 763 21 Slavičín ŘŠ Mgr. Žaneta Spurná msov@zlinedu.cz 577 341 301 7­39 314 815 msovc@zlinedu.cz

6. Vizovice Palackého nám. 888
Vizovice 763 12 ŘŠ Mgr. Ivana Petrů ivanapetru@atlas.cz 577 452 726 msviz@zlinedu.cz ivana.petru@atlas.cz 

7. Zlín Na Vyhlídce 1016 760 01 Zlín ŘŠ Mgr.Ivana Pilátová mssidlmal@seznam.cz 577 431 014 mssidlmal@seznam.cz 

8. Zlín U Dřevnice 206 Zlín-Louky 763 02 ŘŠ PhDr. Ivana Vymětalová skolka@outlook.cz 577 105 537 6­07 536 960

9. Zlín Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace, 763 02 Zlín – Malenovice ŘŠ Mgr.Ivana Pilátová mssidlmal@seznam.cz 577 103 285 – telefon do MŠ, možno využít k omlouvání dětí 777 103 285 – mobil ředitelka MŠ / neslouží k omlouvání dětí mssidlmal@seznam.cz 

10. Od 1.9.2016 se bude zřizovat nová LT v MŠ Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 850  766 01 Valašské Klobouky Bc. Ivana Sáblíková 577 320 024 – ředitelka skolka-vk@seznam.cz

Více zde: http://skolka-vk.webnode.cz/kotakty/

3. Základní škola Zlín, Slovenská 3076 76001 Zlín ŘŠ Mgr. Otto Procházka 774 870 901 5­77 006 522

SPC Zlín, telefon 778 404 565 LT MŠ, LK – logopedické asistentky MŠ – Mgr. Marcela Ševelová, speciální pedagog – logoped, SPC Zlín, při MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí logo.sevelova@gmail.com

LT ZŠ, integrace ZŠ, SŠ, koordinátor ZK – Mgr. Hana Žůrková, speciální pedagog – logoped, SPC Zlín, při MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí logo.zlin@seznam.cz

Vyvěšeno na webu: 16.3.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Prezentace SPC na rožnovské radnici

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm uspořádal 9. března 1. prezentaci organizací poskytujících služby v oblasti školství a péče o rodinu. Svou činnost a nabídku služeb zde představilo celkem 11 různých zařízení, mezi nimi také naše SPC pro vady sluchu a vady řeči. Akce poskytla množství užitečných informací jak přítomným ředitelům škol, výchovným poradcům a učitelům z rožnovského regionu, tak také účastníkům z řad prezentovaných organizací.

Vyvěšeno na webu: 6.3.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Ukázková hodina Elkoninovy metody

O tom, že logopedii sluší hravá forma, jsme se přesvědčili v Mateřské škole Sychrov ve Vsetíně. Paní učitelka Miroslava Butorová, která pracuje s dětmi z tamější logopedické třídy, využívá při nácviku fonematického uvědomování Elkoninovu metodu. Tato technika vede k rozvoji schopnosti dětí sluchově vnímat hlásky, slabiky a slova, efektivně rozvíjí předčtenářské dovednosti. Přestože se jedná o metodu takřka vědeckou, děti se při cvičení v žádném případě nenudily. Paní učitelka uplatnila své herecké nadání a provedla chlapce a děvčata Krajinou slov a hlásek, v níž bydlí víly Hlásulky, pan Hláskař a pan Délka a také nenasytný Hláskojed, který si rád pochutnává na kousku slova.

Akce, kterou 3. března uspořádalo naše SPC, se zúčastnily paní učitelky ze školky pro sluchově postižené a logopedické asistentky. Paní učitelko Butorová, děkujeme za inspiraci!

Vyvěšeno na webu: 2.3.2016 | Autor: Simona Bělohlávková

Péče o maturanty se sluchovým postižením

Dne 23.02.2016 se uskutečnila na Obchodní akademii ve Zlíně pracovní schůzka SPC Zlín s vedením školy a pedagogy maturitních předmětů. Projednali jsme zde možnosti uzpůsobení maturitní zkoušky sluchově postiženým žákům. Na této škole mají dlouholeté zkušenosti s integrací žáků s lehkými i těžšími sluchovými vadami. Spolupráce se školou je na velmi dobré úrovni. V letošním školním roce zde ukončí studium uzpůsobenou maturitní zkouškou dvě žákyně. SPC Zlín má letos v péči celkem šest maturantů. Jeden žák ukončí studium na střední odborné škole.

Vyvěšeno na webu: 2.3.2016 | Autor: Kristína Papajová

EEG – Biofeedback

V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb nabízí SPC svým klientům množství nadstandartních programů. Jedním z nich je i EEG – Biofeedback. Tato neinvazivní metoda je založená na tzv. biologické zpětné vazbě. Laicky řečeno se klienti učí ovládat své mozkové vlny, a tím dostávat mozek do rovnováhy, která mu umožní optimalizovat výkon, zmírnit stres. Metoda je vhodná pro klienty s poruchami řeči, poruchami pozornosti, poruchou spánku, tikovými poruchami atd. V současné době tento nadstandartní program navštěvuje 10 klientů, jedná se převážně o žáky s řečovou neplynulostí, problémy s koncentrací, úzkostným laděním. Od rodičů i učitelů se nám dostává pozitivní zpětná vazba, za což jsme velice rádi a doufáme, že tento program bude i nadále úspěšně pokračovat.

Vyvěšeno na webu: 21.2.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Logopedická cvičení

Logopedická cvičení – to není jen samotné vyvozování určité hlásky, ale také její zapracování – automatizace do běžné řeči! Aby mohlo dítě vyvozenou hlásku používat ve svém samostatném řečovém procesu, je potřeba vytvořit mechanismy, které povedou u dítěte k samotnému uvědomění si znění hlásky, jejího postavení v dutině ústní, zapracování do slabičné struktury, slov a vět. Pomocí propojení více smyslů lze dosáhnout větších výsledků. Představíme si několik kroků logopedické korekce: Například u hlásky „K“, která je dnes u dětí nefunkční mnohdy i ve čtyřech letech, můžeme začít s individuální nebo skupinovou intervencí dechovými, fonačními a primárními reflexy (polykání, žvýkání, kloktání). Pomocí nácviku hravých činností vytváříme chybějící mechanismy u dítěte, vedoucí k posílení patrohltanového (velofaryngeálního) uzávěru, který je nezbytný k fyziologickému postavení hlásky „K“. Následně posilujeme samotné znění a zpětnou vazbu výslovnosti hlásky" K" u dítěte formou mnohočetného poznání hlásky, včetně vizuálních, hmatových, motorických, sluchových a řečových vjemů, jak lze vidět na přiložených fotografiích. ​O automatizaci hlásky mluvíme, když se nám potvrdí její ​devadesáti procentní užívání dítětem v běžné hovorové řeči!

Vyvěšeno na webu: 21.2.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Spolupráce s klinickými logopedy

Naše SPC navštívily klinické logopedky Mgr. Helena Friedrichová a Mgr. Máša Jirousková, které v současné době zvažují možnost rozšíření logopedické péče v Rožnově pod Radhoštěm. Nabídly našemu SPC následnou spolupráci v oblasti diferenciální diagnostiky. Není to poprvé, co se na nás obrátily klinické logopedky s žádostí o spolupráci, neboť v době „převisu“ vad řeči a „epochy integrací“ je zcela nezbytná mezioborová spolupráce a multidisciplinární přístup v diagnostice, kdy se jednotlivá symptomatologie překrývá. Rovněž v našem elokovaném pracovišti ve Frýdku Místku spolupracujeme od letošního roku s klinickou logopedkou Mgr. J. Roubínkovou. Věříme, že těchto spolupracujících klinických logopedů se bude objevovat čím dál více a společně překonáme nevraživost mezi klinickými a školskými logopedy, která byla před léty uměle vytvořena!

Vyvěšeno na webu: 17.2.2016 | Autor: Simona Bělohlávková

Screening sluchového vnímání

SPC Zlín poskytuje i v tomto školním roce službu screeningového šetření sluchu v mateřských školách na Zlínsku. 11. 2. 2016 proběhl screening v MŠ Sazovice a 12. 2. 2016 v MŠ Lípa. Se souhlasem zákonných zástupců jsme vyšetřily celkem 31 dětí. U šesti dětí bylo zjištěno oslabení zejména v oblasti vnímání hlubokých hlásek. Jednomu dítěti bylo doporučeno vyšetření sluchu odborným lékařem. Rodiče a učitelé byli informováni o vhodné literatuře a hrách pro rozvoj sluchové diferenciace

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: