100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 18.10.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Valašské speciálněpedagogické dny

U příležitosti 105. výročí svého založení uspořádala naše škola setkání odborníků zabývajících se problematikou vzdělávání sluchově postižených žáků. Akce s názvem Valašské speciálněpeda­gogické dny, s podtitulem „Speciálněpeda­gogické přístupy v současnosti“, se uskutečnila 13. října ve školní kapli. Účastníkům z řad zástupců škol pro sluchově postižené a speciálních pedagogů byly představeny projekty „Databáze výukových materiálů pro sluchově postižené“ a „Neslyšící na trhu práce“. Následovala série odborných přednášek, které se vztahovaly ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Své poznatky k danému tématu přítomným přiblížily Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a Mgr. Radka Zbořilová z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S velkým zájmem publika se setkal příspěvek Prof. PaedDr. Dariny Tarcsiové, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě věnovaný bimodálnímu bilingvismu u neslyšících. Navazující odpolední program setkání byl určen pracovníkům SPC pro sluchově postižené. Zaměstnanci jednotlivých center zde dostali příležitost k předání svých zkušeností se zaváděním legislativních změn do praxe. Děkujeme přednášejícím za inspirativní myšlenky a všem účastníkům za jejich zájem a vytvoření přátelské atmosféry.

Vyvěšeno na webu: 10.10.2016 | Autor: Hana Žůrková

Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

Na zářijové Setkání Logopedických asistentek ve Valašském Meziříčí navázalo Setkání logopedických pracovníků z oblasti Zlínska. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 6.10 . 2016 v aule Střední zdravotnické školy ve Zlíně a zúčastnilo se 63 logopedických asistentek a preventistek.Or­ganizační záležitosti a sdílení zkušeností z praxe doplnily odborné přednášky PaedDr. Yvety Odstrčilíkové, Ph.D. – Metodika vyvozování sykavek obou řad a Mgr. Kristíny Papajové -Motivace dítěte s logopedickou vadou v péči logopedické asistentky.

Vyvěšeno na webu: 3.10.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Zapojení SPC do projektu: Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Nový systém podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky jejich vzdělávání, vychází z předpokladu dalšího rozvoje poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších partnerů ve vzdělávacím systému. Projekt KIPR (příjemce dotace NÚV) má za cíl zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt reaguje na probíhající legislativní změny poskytnutím poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků. Jako mnoho dalších speciálních pedagogů či psychologů jsem byla oslovena a vybrána na pozici krajský metodik ŠPZ v rámci projektu KIPR. Naskýtá se zde možnost přímo z praxe podpořit i ovlivnit funkčnost metodiky ve školském a školském poradenském systému. Více informací lze najít na: http://www.nuv.cz/projekty/kipr

Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/00­00584

Vyvěšeno na webu: 28.9.2016 | Autor: Petra Randýsková

Setkání logopedických asistentek

Tak jako každý rok se i letos, 21. září, konalo setkání logopedických asistentek z okresu Vsetín. V úvodu přivítal všechny zúčastněné ředitel školy Mgr. Antonín Liebel a seznámil je s dotačním programem, který nese název „ Program na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016“. Poté byly asistentky obeznámeny se statistikou týkající se logopedické péče v našem okresu, nastavením spolupráce s klinickými logopedy a organizací metodických výjezdů do mateřských škol ve Zlínském kraji. Druhá část byla věnována metodice vyvozování sykavek obou řad. Přednášku vedla PaedDr. Yveta Odstrčilíková, PhD. a doplnila ji o ukázky z DVD, které vzniklo v projektu „Logopedická síť“. Neméně důležité informace, týkající se motivace dětí s vadou řeči v ambulantní péči, poskytla logopedickým asistentkám Mgr. Kristína Papajová. Celé setkání sklidilo kladné ohlasy a už se můžeme těšit na příští rok.

Vyvěšeno na webu: 13.9.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Nabídka služeb SPC

Speciálněpeda­gogické centrum při škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí je zaměřeno na děti a žáky se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností. Klientům s vadami sluchu a vadami řeči nabízíme individuální speciálněpeda­gogickou intervenci, logopedickou a surdopedickou péči, jejich zákonným zástupcům pak informační, poradenskou a metodickou podporu.

Tým odborných pracovnic provádí speciálněpeda­gogickou a psychologickou diagnostiku. V souladu s vyhláškou MŠMT č. 27/2016 zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků a vydává zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření. SPC rovněž poskytuje speciálněpeda­gogickou péči žákům integrovaným se sluchovým postižením či vadou řeči a metodickou podporu školám.

Pro děti předškolního a mladšího školního věku nabízíme řadu nadstandardních reedukačních programů. Jsou určeny mimo jiné dětem s řečovou neplynulostí, nedostatky v oblasti dechu a fonace, dětem s poruchou pozornosti či ohroženým školní neúspěšností.

Mimo domovské SPC ve Valašském Meziříčí má centrum i dvě elokovaná pracoviště, a to ve Zlíně a ve Frýdku – Místku. SPC ve Valašském Meziříčí a ve Zlíně jsou dlouhodobě orientována na vady sluchu a vady řeči. Centrum ve Frýdku – Místku až do loňského roku sloužilo pouze klientům se sluchovým postižením. Nyní svou působnost rozšířilo i na logopedické vady.

Vyvěšeno na webu: 13.9.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Obrázkový audiometrický test pomáhá v detekci sluchových nedostatků u dětí předškolního věku

Cílem screeningu a testování sluchové percepce nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních tónů u dětí předškolního věku, který probíhá jako samostatný screening, je i možná detekce sluchových nedostatků ve vnímání tónů v nízkých a vysokých frekvencích u dětí v předškolním věku, možná identifikace dětí, které mohou mít menší či větší ztrátu sluchu, a která by mohla mít vliv na komunikaci, rozvoj řeči a následně sluchovou percepci ve škole. Během školních let 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016 provedli zaměstnanci SPC ve Zlínském kraji sluchový screening celkem u 1082 dětí předškolního věku a detekovali 49 nálezů vážnějších sluchových nedostatků, kdy měření pomocí testu Magic vykazovalo u dětí naměřené hodnoty se ztrátou 50 ̶ 60 db. Děti byly následně odeslány k odborníkům – foniatrům. ​Sluchový screening jsme rozšířili i ​do Moravskoslezského kraje, kde tento provádí zaměstnanci našeho elokovaného pracoviště ve Frýdku-Místku v běžných mateřských školách. Věříme, že naše služba přispěje k odhalení dalších nedostatků v terénu auditivní percepce u dětí předškolního věku i k možnosti následně metodicky podpořit tuto oblast v rámci logopedické intervence.

Vyvěšeno na webu: 12.9.2016 | Autor: Marika Lázníčková

Pozvánka na přednášky klinických logopedů

Asociace klinických logopedů ČR pořádá od září do listopadu 2016 edukativní přednášky pro rodinné příslušníky a blízké osoby dětí a dospělých s obtížemi v komunikaci. Pozvánku s rozpisem termínů tematických přednášek naleznete zde.

Vyvěšeno na webu: 17.5.2016 | Autor: Lenka Pastyříková

Setkání s rodiči

Setkání rodičů dětí se sluchovým postižením a Neslyšícími lektory znakového jazyka proběhlo v příjemné atmosféře a za hojné účasti. Povídalo se o prvním setkání se sluchovým postižením, o znakovém jazyce, potřebě komunikace mezi dětmi a rodiči. Dotkli jsme se témata dvou světů – světa slyšících a světa Neslyšících. Děti se také nenudily, s hlídáním pomohly praktikantky z pedagogické fakulty UP v Olomouci. Všichni se shodli, že by bylo fajn setkání zopakovat, tak se těšíme na příště. O termínu budeme informovat zde :-).

Vyvěšeno na webu: 2.5.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Legislativní změny

Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je připravena a nabude platnost od 1. 9. 2016. Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů podle konkrétních podpůrných opatření v rámci stupňů (1–5). Co zůstává a co se mění novelou školského zákona a prováděcí vyhláškou pro ředitele, učitele, školy, žáky, rodiče bylo předmětem přednášky pro ředitelky MŠ našeho regionu, která se konala dne 28. 4. v Rožnově pod Radhoštěm. Problematika integrace, vypracování IVP (individuálně vzdělávacího plánu) a spolupráce s SPC zajímala především ty, kdož ještě nemají zkušenosti s individuální integrací dětí v předškolním vzdělávání. K odborné problematice byla rozpoutána velmi podnětná diskuze pro všechny přítomné.

Vyvěšeno na webu: 2.5.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Povídálek

Koktavost představuje jednu z nejtěžších a nejnápadnějších poruch řeči. ​Děti s diagnózou balbuties ​(koktavost​)​a jejich rodiče se každoročně setkávají u nás v SPC na reedukačním programu, kde mají možnost vyzkoušet ​si intervenční techniky, které napomáhají řečové plynulosti. Letos na setkání, konaném 27.4. v odpoledních hodinách, měly děti ​příležitost​ si samostatně vyrobit pomůcku – tubus k cvičení fonace a tzv. " pomalé řeč​i". Učily se správně dýchat s motivačním programem PILP 100 a vyzkoušely si metodu biofeedbacku, která pomáhá ke koncentraci i relaxaci. Celé odpoledne se neslo v rodinném a přátelském duchu, kdy i rodiče zúčastněných dětí ​měli skvělou příležitost hovořit o celé problematice, překážkách i zkušenostech a úspěších. Společným úsilím se snažíme nalézt nejlepší cestu k vyřešení problému. Motivace je určitě hnacím motem nejen pro klienty, ale i pro nás speciální pedagogy.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: