100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 12.2.2016 | Autor: Hana Žůrková

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Ve Zlínském kraji došlo 1.1.2016 k zahájení projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ (KAP), jehož realizátorem je Zlínský kraj. KAP navazuje na dokumenty Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách kraje tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. KAP má na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Projekt bude probíhat do roku 2021.

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí byla v tomto projektu přizvána do Pracovní skupiny Vzdělávání, jako zástupce zřizovatelů škol (MŠMT). 27.1.2016 proběhlo úvodní jednání Pracovní skupiny na KÚ ve Zlíně. Účastníkům byl představen projekt KAP, sjednán Předmět činnosti a Jednací řád Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci pro území Zlínského kraje. Další jednání se uskuteční v dubnu 2016, kdy bude vyhodnocována a připomínkována Analýza potřeb v území.

Vyvěšeno na webu: 29.1.2016 | Autor: Lenka Pastyříková

Seminář o problematice sluchových vad pro pedagogy dětského domova ve Zlíně

V dětském domově ve Zlíně je umístěn chlapec se sluchovou vadou, který je klientem SPC. Pravidelně dochází na individuální logopedicko surdopedickou intervenci a je také integrovaný na základní škole. Na žádost ředitelství dětského domova proběhl v lednu letošního roku seminář o problematice sluchových vad pro tamější pedagogy. Jeho součástí byla také živá diskuse o sluchadlech, individuální intervenci, vlivu sluchové vady na vzdělávání chlapce a výhledu do budoucna vzhledem k volbě profese. Dětský domov je příjemným místem rodinného typu, tety podnikají s dětmi spoustu aktivit. Těšíme se na další spolupráci.

Vyvěšeno na webu: 28.1.2016 | Autor: Marcela Ševelová

Logopedické třídy v okrese Zlín

V okrese Zlín působí devět logopedických tříd při mateřských školách, jejichž garantem je Mgr. Marcela Ševelová.

Logopedické třídy jsou v mateřských školách: Napajedla, Otrokovice, Zlín-Louky, Zlín- Malenovice, Zlín-Vyhlídka, Lípa, Vizovice, Luhačovice, Slavičín. Je v nich ve školním roce 2015/2016 umístěno 123 dětí s narušenou komunikační dovedností. Dle možností jsou do logopedických tříd zařazeny i děti s vadou sluchu.

1. a 2. třída logopedická je ve 3. Základní škole, Slovenská – Zlín, jejichž garantem je Mgr. Hana Žůrková.

Dětem se věnují pí. učitelky – speciální pedagogové se vzděláním zaměřeným na logopedii. Tuto péči zastřešuje Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu ve Valašském Meziříčí – pobočkou ve Zlíně.

VÝHODY LOGOPEDICKÉ TŘÍDY (LT) PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 • Poskytování správného mluvního vzoru ve třídě
 • nižší počet dětí ve třídě max. do 14 dětí (při výjimce do 18 dětí)
 • individuální řečová terapie – procvičování hlásek, hybnosti mluvidel, individuální péče o dítě v LT během dne v MŠ probíhá převážně dopoledne
 • je určena individuální potřebou jednotlivých dětí a problémy ve výslovnosti daných hlásek, tvoří ji vlastní logopedická cvičení
 • skupinová péče – pravidelné zařazování logopedických chvilek probíhá v průběhu celého dne pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací pohotovosti, vypravování,

podpůrná opatření:

 • gymnastika mluvidel – měkkého patra, mimiky
 • dechová cvičení
 • artikulační průprava
 • aplikace speciálně pedagogických metod na rozvoj smyslů – zrakové vnímání, sluchové vnímání a rozlišování, fonematického sluchu
 • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby
 • rytmizace
 • rozvoj fonematického sluchu
 • rozvoj paměti, pozornosti,
 • cvičení plynulosti mluvy
 • rozvoj jemné motoriky prstů, rtů, hybnosti jazyka
 • grafomotoricko verbální cvičení, cvičení pravolevé orientace
 • např. v rámci možností školy – Metoda dobrého startu, Rozvíjení fonematického sluchu dle Elkonina, Škodové reedukačních programů, apod. (záleží na absolvovaných kurzech učitelky v LT).

CÍL LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

 • probudit zájem dětí o komunikaci
 • odstranit ostych z praktické komunikace s vrstevníky, dospělými
 • zlepšit motoriku mluvních orgánů a celkové vyjadřovací schopnosti dítěte
 • rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu (aktivovat děti k projevu)
 • odstranit, nebo alespoň minimalizovat vadu řeči
 • naučit dítě spontánně komunikovat se svým okolím za užití správných vyjadřovacích prostředků
 • naučit dítě vyjádřit srozumitelně své požadavky, potřeby
 • odstraňování vadných řečových návyků

Logopedická třída má zpracovaný Organizační řád, vymezeny vztahy pro fungování logopedické třídy.

K realizaci tohoto záměru je využíváno běžné třídy s vytvořením místa pro individuální intervenci. Speciální třídě dostačuje standartní vybavení MŠ, ZŠ, odborná literatura a pomůcky určené pro logopedickou třídu.

Garant pro logopedickou třídu poskytuje poradenství, metodickou pomoc, zapůjčení pomůcek, diagnostiku, rediagnostiku, zpracování zpráv.

Během února až května proběhnou zápisy do těchto tříd dle vyhlášení „ Zápisu do LT“ ředitelem-ředitelkou školy.

Vyvěšeno na webu: 21.1.2016 | Autor: Hana Žůrková

Tipy pro rodiče předškoláků

Měsíc leden přinesl zápisy do prvních tříd základních škol. Rodiče se začínají ptát, zda je jejich dítě připraveno na školu po všech stránkách. Těm, kteří mají zájem rozvíjet zábavnou formou potřebné dovednosti svých předškoláků, doporučujeme pracovní listy a naučná videa z webové stránky www.uceni-v-pohode.cz/. Kdo má zájem, najde zde také aplikaci Jdu do školy pro mobilní zařízení.

Vyvěšeno na webu: 21.1.2016 | Autor: Kristína Papajová

Přednášky na téma školní zralost

Již tradičně naše SPC v „předzápisovém“ období pořádá odborné přednášky na téma školní zralost. Tyto semináře navazují na projekt „Logopedická síť “, v němž bylo proškoleno kolem deseti mateřských školek Zlínského kraje a zájem o tuto službu je i po skončení projektu veliký. Tentokrát jsme ve středu 13. 1. 2016 navštívily mateřskou školu v Prostřední Bečvě, kde se přednášky zúčastnili nejen rodiče, ale též pedagožky a paní ředitelka. Řeč byla především o jazykové vybavenosti dnešních předškoláků, významu správné artikulace a možném školním neúspěchu při předčasném zaškolení. Již v průběhu přednášky, ale především na jejím konci proběhla živá diskuse s účastníky. Mateřské škole Prostřední Bečva děkujeme za pozvání a přátelskou atmosféru v jejich zařízení.

Vyvěšeno na webu: 17.1.2016 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Elkoninova metoda v MŠ Sychrov

Trénink jazykových schopností – PROGRAM PODLE D. B. ELKONINA učí zejména předškolní děti získat plnou vědomou orientaci ve zvukové struktuře slova, rozvíjí předčtenářské schopnosti a jazykový cit. Jeho prvky jsou využívány v Mateřské škole Sychrov Vsetín jako doplňková metodika pro děti v logopedické třídě. První výsledky se dostavily u dětí po nástupu do základní školy, kdy děti lépe zvládaly metodiku čtení a psaní. Tento program si jistě zaslouží širší propagaci mezi pedagogickými pracovníky mateřských a základních škol i rodiči. Potěšující je i skutečnost, že proškolené paní učitelky v rámci našeho posledního projektu „Logopedická síť“ metodu zahrnuly do RVP MŠ a uvedly do praxe.

Vyvěšeno na webu: 11.12.2015 | Autor: Lenka Pastyříková

Dítě s kochleárním implantátem

V říjnu tohoto roku proběhl seminář pro učitele naší základní školy o problematice kochleárních implantátů. Co je důležité vědět? Dítě s kochleárním implantátem, které začíná chodit do školy, už urazilo velký kus cesty. Rodiče ve spolupráci s SPC a lékaři řešili, zda bude KI vhodný, či ne. Rodina se učila nový komunikační systém – základní znaky znakového jazyka, jak na dítě mluvit, aby mohlo odezírat, zkoušelo se, zda budou dostačující sluchadla. Nejméně po půl roce intenzivní práce s dítětem a rodinou nastává rozhodnutí – ano, dostane kochleární implantát…a začíná další etapa. Dítě se učí postupně sluchem vnímat a rozlišovat zvuky okolí a lidské řeči, breptá, žvatlá, napodobuje hlásky, slabiky, první slova, postupně začíná tvořit věty. Má na to mnohem kratší dobu, než ostatní děti. Nicméně v šesti, či sedmi letech musí všechny děti do školy. Tak hurá za novými vědomostmi a dovednostmi!

Vyvěšeno na webu: 2.12.2015 | Autor: Šárka Grygarová, Tereza Schallnerová

Schůzka rodičů žáků 10. třídy

V pátek 27. 11. 2015 se uskutečnilo setkání rodičů žáků 10. třídy naší školy. Byli seznámeni s možnostmi dalšího studia svých dětí, ať už na škole pro sluchově postižené nebo v integraci. Informace o oborech vzdělávání na naší škole předala paní zástupkyně a výchovná poradkyně SŠ. Mgr. J. Vrchovská, výchovná poradkyně ZŠ, vysvětlila postup při podávání přihlášek a seznámila zákonné zástupce s nejdůležitějšími termíny konání přijímacích zkoušek na střední školy. Rodiče také využili individuálních konzultací s psycholožkou Mgr. T. Schallnerovou a pracovnicí SPC Mgr. Š. Grygarovou.

Vyvěšeno na webu: 2.12.2015 | Autor: Šárka Grygarová, Tereza Schallnerová

Středoškolákem nanečisto

Dne 26. 11. 2015 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový pobyt pro žáky 8. a 9. tříd integrovaných na běžných ZŠ a jejich rodiče. Pan ředitel se s rodiči a jejich dětmi přivítal a společně s paní zástupkyní pro střední školu je informoval o možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělávání na naší škole i o volnočasových aktivitách v rámci internátu. Následně si všichni účastníci prohlédli prostory školy. Zatímco děti si zkoušely v rámci workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme, rodiče si vyslechli užitečné informace o přijímacím řízení a studiu na střední škole u žáků se sluchovým postižením. Akce se zůčastnilo 7 žáků a 10 rodičů. Všem organizátorům děkujeme za, již tradičně, povedenou akci.

Vyvěšeno na webu: 26.11.2015 | Autor: Kristína Papajová

Workshop psychologů SPC

V úterý 24. 11. 2015 se konal workshop psychologů SPC Zlínského kraje. Cílem setkání bylo předání profesních zkušeností z oblasti diagnostiky dětí předškolního a mladšího školního věku. Podrobněji jsme se zabývaly využitím nových psychodiagnos­tických metod – IDS, SON – R 2½ –7. Došlo též na téma dynamické diagnostiky, spolupráce s odborníky ze zdravotnictví a neziskových organizací. Kolegyním velice děkuji za sdílení zkušeností, podnětné připomínky a přátelskou atmosféru. Speciální poděkování patří SPC Lazy, které nám tentokrát poskytlo prostory. Doufám, že i pro ostatní kolegyně byla schůzka stejně přínosná, už se těším na příští setkání.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: