100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 2.12.2015 | Autor: Šárka Grygarová, Tereza Schallnerová

Schůzka rodičů žáků 10. třídy

V pátek 27. 11. 2015 se uskutečnilo setkání rodičů žáků 10. třídy naší školy. Byli seznámeni s možnostmi dalšího studia svých dětí, ať už na škole pro sluchově postižené nebo v integraci. Informace o oborech vzdělávání na naší škole předala paní zástupkyně a výchovná poradkyně SŠ. Mgr. J. Vrchovská, výchovná poradkyně ZŠ, vysvětlila postup při podávání přihlášek a seznámila zákonné zástupce s nejdůležitějšími termíny konání přijímacích zkoušek na střední školy. Rodiče také využili individuálních konzultací s psycholožkou Mgr. T. Schallnerovou a pracovnicí SPC Mgr. Š. Grygarovou.

Vyvěšeno na webu: 2.12.2015 | Autor: Šárka Grygarová, Tereza Schallnerová

Středoškolákem nanečisto

Dne 26. 11. 2015 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový pobyt pro žáky 8. a 9. tříd integrovaných na běžných ZŠ a jejich rodiče. Pan ředitel se s rodiči a jejich dětmi přivítal a společně s paní zástupkyní pro střední školu je informoval o možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělávání na naší škole i o volnočasových aktivitách v rámci internátu. Následně si všichni účastníci prohlédli prostory školy. Zatímco děti si zkoušely v rámci workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme, rodiče si vyslechli užitečné informace o přijímacím řízení a studiu na střední škole u žáků se sluchovým postižením. Akce se zůčastnilo 7 žáků a 10 rodičů. Všem organizátorům děkujeme za, již tradičně, povedenou akci.

Vyvěšeno na webu: 26.11.2015 | Autor: Kristína Papajová

Workshop psychologů SPC

V úterý 24. 11. 2015 se konal workshop psychologů SPC Zlínského kraje. Cílem setkání bylo předání profesních zkušeností z oblasti diagnostiky dětí předškolního a mladšího školního věku. Podrobněji jsme se zabývaly využitím nových psychodiagnos­tických metod – IDS, SON – R 2½ –7. Došlo též na téma dynamické diagnostiky, spolupráce s odborníky ze zdravotnictví a neziskových organizací. Kolegyním velice děkuji za sdílení zkušeností, podnětné připomínky a přátelskou atmosféru. Speciální poděkování patří SPC Lazy, které nám tentokrát poskytlo prostory. Doufám, že i pro ostatní kolegyně byla schůzka stejně přínosná, už se těším na příští setkání.

Vyvěšeno na webu: 6.10.2015 | Autor: Kristína Papajová

Ukončení vzdělávacího kurzu v biofeedbacku a neurofeedbacku jako terapeutické metodě

V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb SPC jsem se zúčastnila vzdělávacího kurzu v biofeedbacku a neurofeedbacku jako terapeutické metodě, který je akreditován MŠMT a ukončen závěrečnou zkouškou složenou z teoretické a praktické části. Celý kurz se odehrával v období od prosince 2014 až do září 2015 v celkovém rozsahu 200 hodin. V úvodu kurzu byla probírána metoda biofeedback zabývající se jednotlivými psychofyziolo­gickými modalitami, dále teorie stresu a jeho vliv na organizmus, důraz byl kladen na srdeční variabilitu a postupně byly probrány psychofyziologické změny při jednotlivých poruchách (panická porucha, PTSP, fóbie, ADHD a poruchy chování, poruchy kontroly impulzů a akutní reakce na stres). Další výukové bloky byly věnovány pouze neurofeedbacku (NFB), identifikaci jednotlivých vlnových pásem v EEG záznamu, komplexní léčbě ADHD a ADD s využitím NFB, ovlivnění specifických poruch učení pomocí NFB a zvyšování školní úspěšnosti, léčbě úzkostných poruch a EEG vzorcům při závislostech. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že v rámci každého setkání byl jeden den (cca 15 hodin) věnován supervizi, kde byl účastníkům poskytnut prostor pro jejich kazuistiky, dotazy a poskytnuty rady s obtížnými případy. Celý kurz lze hodnotit jako velice přínosný a s lektory budeme i nadále v úzké spolupráci.

Vyvěšeno na webu: 29.9.2015 | Autor: Kristína Papajová

Jarmark neziskovek v Rožnově

Ve středu 23. září 2015 se SPC spolu se střední školou zúčastnilo Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti, který se konal v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem akce bylo seznámit širší veřejnost s činností SPC, nabízenými podpůrnými programy a navázání spolupráce s dalšími institucemi. Dopolední program byl věnován především školám. Žáci několika základních škol a gymnázia měli možnost si hravou formou prověřit kvalitu sluchového vnímání pomocí sluchového pexesa, aktivně se seznámili se znakovým jazykem, vyzkoušeli si odezírání jednoduchých slov, pomocí dvouruční prstové abecedy daktylovali svá jména, měli možnost prohlédnout si různé druhy sluchadel. Odpoledne se někteří žáci vraceli, aby si vyzkoušeli úkoly, které nestihli v rámci návštěvy se třídou, a přibývalo návštěv jednotlivců, kteří projevovali zájem především o měření kvality sluchu pomocí přístroje SENTI. Celou akci lze hodnotit jako velice příjemnou a přínosnou, doufáme, že i příští rok se její konání bude opakovat.

Vyvěšeno na webu: 18.9.2015 | Autor: Marika Lázníčková

Setkání logopedických asistentek

Letošní setkání logopedických asistentek bylo početnější než obvykle. Nezúčastnily se jej pouze asistentky z okresu Vsetín, jak tomu každoročně bývá, ale tentokrát se ve školní kapli sešly kolegyně z celého zlínského kraje. Na programu bylo téma žádané, a sice artikulace hlásek T, D, N, L, R, Ř. PaedDr. Odstrčilíková přítomné seznámila s teoretickými východisky i s praktickou stránkou vyvozování jednotlivých hlásek. Přednáška byla doplněna videoukázkami z DVD vzniklého v projektu Logopedická síť a oživena diskusními příspěvky našich zkušených pracovnic. Ohlasy na akci, jež proběhla 17. září, byly veskrze kladné a všichni účastníci už se těší na pokračování „seriálu“ vyvozování hlásek.

Vyvěšeno na webu: 15.9.2015 | Autor: Tereza Schallnerová

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE

4. 9. 2015 se v prostorách Univerzity Hradec Králové uskutečnila konference, která se poprvé zabývala inkluzivním vzděláváním neslyšících. Organizátorem byla Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Zajímavé příspěvky přednesli Mgr. Petr Vysuček (prezident ASNEP, ředitel organizace Pevnost, speciální pedagog SPC Duháček), Mgr. Martina Berdychová (poslankyně a členka školského výboru Poslanecké sněmovny PČR) a Mgr. Martina Šmídová, MA, EdS, PsyS (psycholožka a speciální pedagožka, specialistka v oblasti mezinárodního rozvoje a speciálního školství). V rámci diskuze padlo mnoho inspirativních poznámek od dalších odborníků, rodičů dětí se sluchovou vadou i samotných neslyšících. Postoj ministerstva pak nastínil Mgr. Jaroslav Fidrmuc (náměstek MŠMT pro řízení sekce vzdělávání). Jednou větou by se dalo shrnout, že všichni zúčastnění se shodli na tom, že inkluzivní vzdělávání je u dětí s těžkou sluchovou vadou většinou velmi problematické a náročné. Nezbytné je proto vždy pečlivě zvážit všechny okolnosti a vycházet z individuálních potřeb každého dítěte.

Vyvěšeno na webu: 12.9.2015 | Autor: Hana Žůrková

Otevření logopedické třídy ve Zlíně - Malenovicích

V úterý 2.září 2015 byla slavnostně otevřena nová logopedická třída v Mateřské škole na tř. Svobody ve Zlíně – Malenovicích. Otevření se stalo součástí oslav 50.výročí založení školy a 25.výročí působení ve funkci paní ředitelky Ivany Pilátové. Speciálně pedagogické centrum s mateřskou školou spolupracuje dlouhodobě. Nyní bude také zabezpečovat diagnostiku dětí při zařazování do logopedické třídy a poskytovat metodické zastřešení pro logopedickou činnost ve třídě. Logopedické třídě přejeme hodně úspěchů a spokojenost dětí i rodičů!

Vyvěšeno na webu: 6.9.2015 | Autor: Marika Lázníčková

Přednáška o elektivním mutismu

3. září se v Základní škole Poličná uskutečnila vzdělávací akce na téma Elektivní mutismus. Členové pedagogického sboru byli seznámeni s aspekty diagnózy a zejména se zásadami vhodného přístupu k žákům, kteří jsou s mutismem integrováni ve školách běžného typu.

Vyvěšeno na webu: 26.8.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Upozornění

Pro volání do SPC logopedického během měsíce srpna používejte, prosím, telefonní číslo 778 520 975..­.............­......

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: