100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 30.6.2015 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Depistáž sluchu na Frýdeckomístecku

V měsíci květnu a červnu 2015 proběhla ve Frýdku-Místku a Frýdlantě n.Ostravicí depistáž sluchu dětí v mateřských školách. Rodiče byli o výsledku vyšetření informováni písemnou zprávou s navrženými možnostmi dalšího řešení případných problémů. Z celkem vyšetřených 150 dětí se u 6 dětí projevilo oslabení sluchové percepce, u jednoho dítěte je již vada potvrzena foniatrem a je v péči našeho SPC pro děti s vadou sluchu ve Frýdku-Místku.

Vyvěšeno na webu: 19.6.2015 | Autor: Tereza Schallnerová

Zkušenosti s používáním
testu SON – R 2 ½ – 7

Metoda je určena k měření úrovně rozumových schopností dětí ve věku od 2,5 do 7 let. Jde o neverbální test, který je složen z 6 subtestů (Mozaiky, Kategorie, Skládanky, Analogie, Situace, Vzory), rozdělených do dvou škál (performační a úsudkové). Položky jsou seřazeny podle vzrůstající obtížnosti. Důležitou součástí je princip učení (udělá-li dítě chybu, psycholog ji opraví a tím poskytne návod k řešení dalších položek). Zadání je možné předkládat slovními pokyny nebo neverbálně, pouze pomocí přirozených všeobecných gest. Způsob administrace tak můžeme přizpůsobit komunikačním schopnostem každého klienta. Během tohoto školního roku byl test prověřen u dětí s vadami sluchu i řeči, které navštěvují naši MŠ nebo jsou klienty SPC. V porozumění instrukcím nenastal žádný problém. Díky možnosti názorného zácviku děti vždy pochopily, co mají dělat. Je však třeba říci, že úkoly pociťovaly mnohdy jako málo zábavné. Přesto se metoda ukázala být vhodnou pro děti s těžkými vadami sluchu nebo řeči, které mají vážné potíže v komunikaci.

Vyvěšeno na webu: 19.6.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková, Jana Plesníková

Postřehy z besídky logopedických tříd

Ve čtvrtek 18. 6. se v kapli školy konala besídka logopedických tříd. Děti se na ni s učitelkami připravovaly již ve škole v přírodě ve Velkých Karlovicích. Besídka, zaměřená na téma přírodní živly, měla výborně promyšlenou choreografii ve spojení s mnoha prvky a formami řeči, ukázkami a výsledky toho, co se děti za dobu docházky do logopedických tříd naučily. Všichni žáci vystupovali spontánně, s přirozeným talentem herců a moderátorů, takže diváci byli okouzleni po celou dobu akce, což ocenili vždy bouřlivým potleskem. Celé vystoupení hodnotíme velkou 1*!!! Děkujeme za velmi příjemný zážitek všem učinkujícím dětem a za dokonalou přípravu všem učitelkám logopedických tříd. Yveta Odstrčilíková a Jana Plesníková

Vyvěšeno na webu: 21.5.2015 | Autor: Šárka Grygarová

Beseda o Zimních olympijských hrách neslyšících v Rusku

Dne 20.5.2015 se v kapli naší školy uskutečnila beseda s účastnicí Zimních olympijských her neslyšících s lyžařkou Veronikou Grygarovou, která byla žákyní naší školy od mateřské školy až po průmyslovou školu. Nyní studuje na vysoké škole v Olomouci třetí ročník bakalářského studia a v lednu ji čekají závěrečné zkoušky. Olympijské hry se konaly v ruském Chanty Mansijsk a v Magnitogorsku od 28.3. – 5.4.2015. Žáci naší základní a střední školy měli možnost shlédnout fotografie, které Veronika provázela zajímavým komentářem. Taktéž přivezla ukázat stříbrnou medaili, kterou získala ve sjezdu a plyšáka mamuta, který byl maskotem celých her. Po skončení komentované prezentace měli děti, žáci i učitelé možnost položit Veronice otázky, čehož hojně využili. Na závěr paní zástupkyně ZŠ Veronice poděkovala a popřála další úspěchy jak ve sportu, tak ve studiu. Zajímavou besedu zorganizovalo SPC spolu se základní školou, ve spolupráci s tlumočnickým centrem Tilovi.

Vyvěšeno na webu: 21.5.2015 | Autor: Šárka Grygarová

Screening sluchového vnímání v mateřských školách pokračuje

I v druhé polovině školního roku 2015 probíhá screening sluchového vnímání dětí z běžných mateřských škol . Screening provádíme pomocí přenosného audiometrického přístroje SENTI, který byl pořízen v rámci našeho projektu „Logopedická síť“. Pracovnice SPC – VM navštívila v průběhu jarních měsíců března a dubna 8 mateřských škol regionu Zlín ve směru na Valašské Klobouky. Celkově bylo vyšetřeno 158 dětí. Naše screeningová činnost pomáhající odhalit nedostatečnosti v oblasti sluchového vnímání především u dětí předškolního věku se i nadále setkává s kladným ohlasem jak rodičů, tak i pedagogů MŠ. V této činnosti budeme pokračovat i v následujícím školním roce.

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Case management

Učitelům ZŠ naší školy byla představena problematika „Case managementu“, který představuje styly vedení a jejich důsledky:

  • Jak přesvědčení ovlivňují styl vedení?
  • Cíle, které si klademe v rozhovoru s klienty.
  • Metody, které používáme v rozhovoru s klienty.
  • Komunikační bariéry a zdroje konfliktů v komunikaci.

Styly se následně projektují do postupů při vedení rozhovoru:

  • Základní nastavení pro vedení rozhovoru.
  • Představení vybraných metod a technik vedení rozhovoru.
  • Aspekty podpůrné komunikace
  • Možnosti zvládání krizových situací v pedagogicko – psychologické a poradenské práci.

Pro úspěšný průběh case managementu​ v praxi​ je stěžejní vztah mezi klíčovým pracovníkem (​pedagog​) a klientem (žákem). Jedná se o vztah, který není vyvážený, neboť​ pracovník ​(pedagog) ​v něm má silnější roli. I tak je ale třeba usilovat o co nejužší​ a „nejpartnější“​ spolupráci, protože jen v takovém případě budou intervence ​pracovníka (pedagoga) odpovídat potřebám klienta​ (žáka).​

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Kristína Papajová

Povídálek

Již každoročně proběhlo dne 29. 4. 2015 v SPC pro vady řeči ve Valašském Meziříčí setkání rodičů a dětí s řečovou neplynulostí, tento rok pod názvem „Povídálek“. Smyslem těchto setkání je nejen seznámení se s novými trendy v péči o tuto skupinu dětí, ale rovněž navázání nových kontaktů, předání zkušeností, sebepoznání a zkušenost, že člověk není na své problémy sám. Akce se zúčastnilo celkem pět dětí v doprovodu rodičů. SPC si přichystalo program tentokrát se zaměřením na využití počítačových programů (SONA SPEECH, MENTIO) v nápravě řeči. Při těchto aktivitách účastníky provázely PaedDr. Yveta Odstrčilíková a Mgr. Marika Lázníčková. Poděkování si zaslouží zejména žák Matěj Špůrek, který předvedl ve spolupráci s psycholožkou ukázku preventivního programu založeného na tréninku schopnosti koncentrace pomocí přístroje eeg biofeedback. Pozvání přijala i Mgr. Eva Kudrnová, která pro děti připravila zážitkovou aktivitu s prvky muzikofiletiky.

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Kristína Papajová

EEG biofeedback

V rámci zvyšování odbornosti měli pracovnice SPC možnost se zážitkovou formou seznámit s přístrojem EEG biofeedback. Vyzkoušely si nejen úvodní diagnostiku, ale zároveň měly příležitost absolvovat i jedno z tréninkových kol. Tuto sebezkušenost hodnotily velice pozitivně. Na závěr byla probrána indikace metody, zdůrazněn byl zejména její přínos při rozvoji klientů s pozornostním deficitem, což zaručuje její široké využití nejen u klientů s vadou řeči, ale též se sluchovým postižením.

Vyvěšeno na webu: 27.4.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Návštěva zástupců PPP Zlínského kraje

V tomto týdnu jsme měli možnost přivítat v našem SPC zástupce Krajské PPP Zlín, psycholožky i speciální pedagožky na pracovní schůzce, která se nesla v duchu osvěty naší školy a ujasnění si jednotlivých kompetencí SPC a PPP. Spolupráce s psychologickými poradnami v kraji je rovněž nedílnou součástí naší práce v oblasti poradenství.Psycho­logické poradny byly zakládány u nás v 60. tých letech, mají tedy delší historii než speciálněpeda­gogická centra. V současnosti jsou to PPP a SPC jako jediná dvě poradenská zařízení, která poskytují služby ve školství a nabývají na významu v systému podpory žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vyvěšeno na webu: 17.4.2015 | Autor: Šárka Grygarová

Návštěva MUDr. Martiny Váňové

Dne 15.4.2015 nav­štívila naši školu paní doktorka M. Váňová, která pracuje v otorinolaryn­gologické ambulanci v Luhačovicích. Při návštěvě si prohlédla prostory SPC, navštívila mateřskou i základní školu. Byla seznámena s prací našeho centra, ve školce shlédla vzdělávací i logopedickou část výuky sluchově postižených dětí. Velmi ocenila práci paní učitelek R. Liškové a P. Krkošové. Na základní škole pak byla přítomna výuce v 2. třídě u Mgr. J. Vrchovské a v 7. třídě u Mgr. M. Vraje. Paní foniatrička vyzvedla práci našich pedagogů, jejich entuziasmus i tvrdou dřinu, za kterou jsou vidět výsledky. Zdůraznila potřebnost spolupráce mezi školským a zdravotnickým rezortem. Na závěr lze jen dodat, kéž by takových lékařů bylo více.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: