100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 19.6.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková, Jana Plesníková

Postřehy z besídky logopedických tříd

Ve čtvrtek 18. 6. se v kapli školy konala besídka logopedických tříd. Děti se na ni s učitelkami připravovaly již ve škole v přírodě ve Velkých Karlovicích. Besídka, zaměřená na téma přírodní živly, měla výborně promyšlenou choreografii ve spojení s mnoha prvky a formami řeči, ukázkami a výsledky toho, co se děti za dobu docházky do logopedických tříd naučily. Všichni žáci vystupovali spontánně, s přirozeným talentem herců a moderátorů, takže diváci byli okouzleni po celou dobu akce, což ocenili vždy bouřlivým potleskem. Celé vystoupení hodnotíme velkou 1*!!! Děkujeme za velmi příjemný zážitek všem učinkujícím dětem a za dokonalou přípravu všem učitelkám logopedických tříd. Yveta Odstrčilíková a Jana Plesníková

Vyvěšeno na webu: 21.5.2015 | Autor: Šárka Grygarová

Beseda o Zimních olympijských hrách neslyšících v Rusku

Dne 20.5.2015 se v kapli naší školy uskutečnila beseda s účastnicí Zimních olympijských her neslyšících s lyžařkou Veronikou Grygarovou, která byla žákyní naší školy od mateřské školy až po průmyslovou školu. Nyní studuje na vysoké škole v Olomouci třetí ročník bakalářského studia a v lednu ji čekají závěrečné zkoušky. Olympijské hry se konaly v ruském Chanty Mansijsk a v Magnitogorsku od 28.3. – 5.4.2015. Žáci naší základní a střední školy měli možnost shlédnout fotografie, které Veronika provázela zajímavým komentářem. Taktéž přivezla ukázat stříbrnou medaili, kterou získala ve sjezdu a plyšáka mamuta, který byl maskotem celých her. Po skončení komentované prezentace měli děti, žáci i učitelé možnost položit Veronice otázky, čehož hojně využili. Na závěr paní zástupkyně ZŠ Veronice poděkovala a popřála další úspěchy jak ve sportu, tak ve studiu. Zajímavou besedu zorganizovalo SPC spolu se základní školou, ve spolupráci s tlumočnickým centrem Tilovi.

Vyvěšeno na webu: 21.5.2015 | Autor: Šárka Grygarová

Screening sluchového vnímání v mateřských školách pokračuje

I v druhé polovině školního roku 2015 probíhá screening sluchového vnímání dětí z běžných mateřských škol . Screening provádíme pomocí přenosného audiometrického přístroje SENTI, který byl pořízen v rámci našeho projektu „Logopedická síť“. Pracovnice SPC – VM navštívila v průběhu jarních měsíců března a dubna 8 mateřských škol regionu Zlín ve směru na Valašské Klobouky. Celkově bylo vyšetřeno 158 dětí. Naše screeningová činnost pomáhající odhalit nedostatečnosti v oblasti sluchového vnímání především u dětí předškolního věku se i nadále setkává s kladným ohlasem jak rodičů, tak i pedagogů MŠ. V této činnosti budeme pokračovat i v následujícím školním roce.

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Case management

Učitelům ZŠ naší školy byla představena problematika „Case managementu“, který představuje styly vedení a jejich důsledky:

 • Jak přesvědčení ovlivňují styl vedení?
 • Cíle, které si klademe v rozhovoru s klienty.
 • Metody, které používáme v rozhovoru s klienty.
 • Komunikační bariéry a zdroje konfliktů v komunikaci.

Styly se následně projektují do postupů při vedení rozhovoru:

 • Základní nastavení pro vedení rozhovoru.
 • Představení vybraných metod a technik vedení rozhovoru.
 • Aspekty podpůrné komunikace
 • Možnosti zvládání krizových situací v pedagogicko – psychologické a poradenské práci.

Pro úspěšný průběh case managementu​ v praxi​ je stěžejní vztah mezi klíčovým pracovníkem (​pedagog​) a klientem (žákem). Jedná se o vztah, který není vyvážený, neboť​ pracovník ​(pedagog) ​v něm má silnější roli. I tak je ale třeba usilovat o co nejužší​ a „nejpartnější“​ spolupráci, protože jen v takovém případě budou intervence ​pracovníka (pedagoga) odpovídat potřebám klienta​ (žáka).​

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Kristína Papajová

Povídálek

Již každoročně proběhlo dne 29. 4. 2015 v SPC pro vady řeči ve Valašském Meziříčí setkání rodičů a dětí s řečovou neplynulostí, tento rok pod názvem „Povídálek“. Smyslem těchto setkání je nejen seznámení se s novými trendy v péči o tuto skupinu dětí, ale rovněž navázání nových kontaktů, předání zkušeností, sebepoznání a zkušenost, že člověk není na své problémy sám. Akce se zúčastnilo celkem pět dětí v doprovodu rodičů. SPC si přichystalo program tentokrát se zaměřením na využití počítačových programů (SONA SPEECH, MENTIO) v nápravě řeči. Při těchto aktivitách účastníky provázely PaedDr. Yveta Odstrčilíková a Mgr. Marika Lázníčková. Poděkování si zaslouží zejména žák Matěj Špůrek, který předvedl ve spolupráci s psycholožkou ukázku preventivního programu založeného na tréninku schopnosti koncentrace pomocí přístroje eeg biofeedback. Pozvání přijala i Mgr. Eva Kudrnová, která pro děti připravila zážitkovou aktivitu s prvky muzikofiletiky.

Vyvěšeno na webu: 5.5.2015 | Autor: Kristína Papajová

EEG biofeedback

V rámci zvyšování odbornosti měli pracovnice SPC možnost se zážitkovou formou seznámit s přístrojem EEG biofeedback. Vyzkoušely si nejen úvodní diagnostiku, ale zároveň měly příležitost absolvovat i jedno z tréninkových kol. Tuto sebezkušenost hodnotily velice pozitivně. Na závěr byla probrána indikace metody, zdůrazněn byl zejména její přínos při rozvoji klientů s pozornostním deficitem, což zaručuje její široké využití nejen u klientů s vadou řeči, ale též se sluchovým postižením.

Vyvěšeno na webu: 27.4.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Návštěva zástupců PPP Zlínského kraje

V tomto týdnu jsme měli možnost přivítat v našem SPC zástupce Krajské PPP Zlín, psycholožky i speciální pedagožky na pracovní schůzce, která se nesla v duchu osvěty naší školy a ujasnění si jednotlivých kompetencí SPC a PPP. Spolupráce s psychologickými poradnami v kraji je rovněž nedílnou součástí naší práce v oblasti poradenství.Psycho­logické poradny byly zakládány u nás v 60. tých letech, mají tedy delší historii než speciálněpeda­gogická centra. V současnosti jsou to PPP a SPC jako jediná dvě poradenská zařízení, která poskytují služby ve školství a nabývají na významu v systému podpory žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vyvěšeno na webu: 17.4.2015 | Autor: Šárka Grygarová

Návštěva MUDr. Martiny Váňové

Dne 15.4.2015 nav­štívila naši školu paní doktorka M. Váňová, která pracuje v otorinolaryn­gologické ambulanci v Luhačovicích. Při návštěvě si prohlédla prostory SPC, navštívila mateřskou i základní školu. Byla seznámena s prací našeho centra, ve školce shlédla vzdělávací i logopedickou část výuky sluchově postižených dětí. Velmi ocenila práci paní učitelek R. Liškové a P. Krkošové. Na základní škole pak byla přítomna výuce v 2. třídě u Mgr. J. Vrchovské a v 7. třídě u Mgr. M. Vraje. Paní foniatrička vyzvedla práci našich pedagogů, jejich entuziasmus i tvrdou dřinu, za kterou jsou vidět výsledky. Zdůraznila potřebnost spolupráce mezi školským a zdravotnickým rezortem. Na závěr lze jen dodat, kéž by takových lékařů bylo více.

Vyvěšeno na webu: 2.4.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Přednášková činnost SPC

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) – pobočka Zlín zajišťuje v rámci dalšího vzdělávání pedagogů semináře i pro logopedické asistentky a učitelky MŠ. SPC se také aktivně podílí na některých seminářích, jejíchž témata jsou blízká našemu zaměření. Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku a Dítě s opožděným vývojem řeči prostým v běžné mateřské škole byly věnovány právě učitelkám mateřských škol v rámci přístupu k dětem s opožděným vývojem řeči prostým. Metodické postupy pro rozvíjení obsahové stránky řeči – vytváření základního zvukového materiálu, první jednoslabičná slova, první dvojslabičná slova, základní slovní zásoba, jednoslovná a dvojslovná věta jsou základními metodami pro kolektivní logopedickou péči a správnou komunikaci v běžné mateřské škole. Spolupráce se vzdělávacími institucemi jako jsou NIDV a NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) je pro naše SPC důležitou a nedílnou součástí s možností setkávat se s lidmi z praxe, ale zejména zviditelnit i naši práci a odbornost.

Vyvěšeno na webu: 20.3.2015 | Autor: Lenka Pastyříková

Seminář "Dítě s kochleárním implantátem v mateřské škole"

Dne 27. 2. 2015 proběhl seminář „Dítě s kochleárním implantátem v MŠ“ pro učitelky logo i surdo tříd naší školy, který přednesla Mgr. Lenka Pastyříková, speciální pedagog SPC. Speciálně pedagogické centrum ve Zlíně se, mimo jiné, víc jak 10 let zabývá rehabilitací dětí s kochleárním implantátem. Některé děti jsou integrované v běžných mateřských školách, některé navštěvují naši mateřskou školu pro sluchově postižené děti. Výhodou těchto tříd je malý počet dětí, individuálně zaměřený rehabilitační program rozvoje sluchu, řeči i osobnosti dítěte, každodenní odborná logopedická péče a kvalifikovaní pedagogové. Zvyšování odbornosti je trvalý proces :-), a tak se paní učitelky dozvěděly nové informace a metodické postupy z oblasti kochleárních implantací. Jaké jsou například základní principy pooperační edukace dětí s KI?

 1. Vycházíme z dosažené úrovně jednotlivých oblastí dítěte – u dítěte s KI se chronologický věk a sluchový věk liší (např. dítě ve věku dvou let, u kterého právě proběhla operace KI má sluchový věk nula).
 2. Intenzivní práce s dítětem vede k postupnému snižování rozdíul mezi úrovní chronologického a sluchového věku, nelze přeskakovat jednotlivé fáze ontogenetického vývoje sluchu a řeči, Pozor! Do 1 roku preverbální období – křik, broukání, žvatlání, napodobivé žvatlání, kolem 10. měsíce teprve nastupuje období rozumění řeči.
 3. Využíváme integrované vývojové škály (IVŠ), které sledují vývoj dítěte v oblasti sluchového vnímání – poslechu (jak se rozvíjí slyšení dítěte), receptivní řeči (jak dítě rozumí řeči a slovnímu projevu), expresivní řeči (co dítě samo říká bez ohledu na kvalitu hlasu a úroveň výslovnosti), v oblasti mluveného projevu (jak dítě užívá hlas a jakou má výslovnost), zaměřují se také na rozumovou úroveň a sociální schopnosti v oblasti komunikace.
 4. Edukace by měla probíhat formou hry s navozením přírozené komunikační situace…

…a tak paní učitelkám, dětem i rodičům přejeme hodně radosti při hrách k rozvoji sluchu a řeči :-).

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: