100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 3.2.2015 | Autor: Hana Žůrková

Screening sluchového vnímání v mateřských školách

V měsíci lednu 2015 pokračoval screening sluchového vnímání v mateřských školách na Zlínsku – MŠ Zlín Morýsův dům, MŠ Luhačovice, MŠ Zlín – Louky, MŠ Hulín, MŠ Lípa a MŠ Zlín Kneslova. Celkem bylo vyšetřeno 90 dětí. Při šetření bylo využito přenosného audiometru SENTI a slovní sluchové zkoušky. U dětí s nevyzrálým fonematickým rozlišováním byla doporučena cvičení a hry podporující rozvoj vnímání. U sedmi dětí byly odhaleny závažnější potíže ve sluchovém vnímání a bylo doporučeno navazující vyšetření odborného lékaře. Potvrzuje se, že v období akutních onemocnění horních cest dýchacích dochází u mnoha dětí k dočasnému zhoršení sluchu. Při vzdělávání i logopedické péči je třeba mít toto na paměti a přizpůsobit metodiky aktuálním potřebám. Šetření provedly pracovnice pobočky SPC ve Zlíně – Mgr. Ševelová, Mgr. Žůrková, Mgr. Pastyříková a Mgr. Bělohlávková.

Vyvěšeno na webu: 2.2.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Muzikoterapie v mateřské škole Benátky

V logopedických třídách – Benátky na Vsetíně je dětem nabízena logopedická intervence s prvky muzikoterapie, kdy jsou využívány verbální prostředky jako zpěv, rytmizace slov, výkřiky, šepot a neverbální prostředky, kdy pracujeme s hudbou, rytmem a dalšími zvuky. Tím, že různé části těla rezonují s určitými zvuky a tóny můžeme pomáhat k uvolňování napětí různých částí těla a také lidské psychiky, nebo naopak můžeme podpořit jejich stimulaci. Zpěv a správné dýchání ovlivňují pozitivně i řeč u dětí s NKS. Hudba, rytmus a zvuky patří mezi důležité nástroje vzájemné komunikace.

Vyvěšeno na webu: 29.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Metoda dobrého startu v MŠ Krhová

V MŠ Krhové, logopedické třídě je využívána Metoda dobrého startu, která akceptuje přístup, kdy se otázka vztahu mezi psychikou a motorikou chápe jako spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek a to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Cvičení Metody dobrého startu jsou zaměřena na zdokonalení souhry zrakového, sluchového a pohybového analyzátoru jedince.Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Znakem každé písně je spojení s grafickým vzorem.

Zpracování příběhu, pohádky (aktuálně děti shlédly divadelní představení Louskáček) může být vhodnou motivací pro další činnosti, které jsou obohaceny o logopedické prvky v oblasti skupinové rytmizace, určování slabiky, hlásky na začátku slov i samotnou nápodobu správné výslovnosti jednotlivých hlásek.

Vyvěšeno na webu: 16.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Individuální logopedická intervence v mateřské škole Kostka, Vsetín

​MŠ Kostka ve Vsetíně je soukromým školským zařízením. Školka má smíšené třídy a byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště, ve kterém se vedle zkušených učitelek věnují dětem i studentky pedagogického lycea Střední školy Kostka. Oproti běžným školkám se tedy dětem věnuje více pedagogických pracovníků a děti mají zajištěn individuální přístup. ​ Školka nabízí také logopedickou péči, která je dopoledne zajišťována skupinově a odpoledne individuálně dětem, které se neumístily do logopedických tříd nebo nemohou docházet do logopedických poraden z důvodu velkého převisu dětí s vadami řeči.Odpoledních sezení se účastní i rodič dítěte, který je instruován o jednotlivých krocích logopedické intervence, což vede ke zkvalitnění spolupráce s rodiči v oblasti rozvoje řeči, prevence a nápravy.

Vyvěšeno na webu: 15.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Gardnerovy mnohočetné inteligence a logopedie

V logopedické třídě mateřské školy Radost v Rožnově pod Radhoštěm využívají paní učitelky specificky upravený program, který vychází z pojetí mnohočetných inteligencí Gardnera – „ušít na míru“ každému dítěti i s narušenou komunikační schopností jeho individuální rozvoj. Teorie mnohočetných inteligencí vychází z předpokladu, že dítě, které se tak lehce neučí například matematické operace jako jiní, nemusí být méně inteligentní. Může být totiž silnější v jiném druhu inteligence:

  • Tělesně-pohybová inteligence
  • Interpersonální inteligence
  • Verbálně-jazyková inteligence
  • Logicko-matematická inteligence
  • Intrapersonální inteligence
  • Vizuálně-prostorová inteligence
  • Hudební inteligence

​Propojení logopedických prvků intervence ​se realizuje během činností, kdy se děti rozdělí do pracovních koutků (dramatický, logicko – prostorový,pří­rodovědný, koutek pokusů, experimentů, objevů, domácnost aj.), které jsou vybaveny množstvím pomůcek stimulujících děti ke hře a tvůrčí práci. Umožňují jak individuální činnost jedince, tak i kooperaci skupiny. Příprava této práce vyžaduje velkou kreativitu pedagoga. Prožitkové učení má své místo i v logopedii, která se tak stává hrou a spontánní činností.

Vyvěšeno na webu: 10.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Elkoninova metoda v praxi

V loňském školním roce bylo proškoleno několik pedagožek mateřských škol našeho kraje i metodou – Trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina v rámci projektu Logopedická síť. V MŠ Sychrov na Vsetíně tuto metodu pravidelně využívají při práci s dětmi v logopedické třídě. Metoda rozvíjí jazykové schopnosti u dětí předškolního věku především v oblasti foneticko – fonologické roviny řeči a tím pomáhá i předcházet rozvoji poruch učení ve školním věku.

Metoda Trénink jazykových dovedností dle Elkonina je vhodná pro:

– všechny děti v předškolním věku

– děti s těžkostmi ve vývoji řeči

– pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

– pro děti s vývojovými poruchami

– pro děti z cizojazyčného prostředí

– pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky.

Paní učitelka Mgr. Butorová již sama zaznamenává dobré výsledky u dětí s narušenou komunikační schopností a má i zpětnou vazbu ze ZŠ, kam odešly první děti, které „prošly“ tímto tréninkem. Věříme, že i ostatní proškolení pedagogové zúročí metodu ve své praxi.

Vyvěšeno na webu: 16.12.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Pokračování screeningu sluchového vnímání v mateřských školách

I v letošním školním roce pokračuje screening sluchového vnímání dětí z běžných mateřských škol . Screening probíhá pomocí přenosného audiometrického přístroje SENTI, který byl pořízen v rámci našeho projektu „Logopedická síť“. Pracovnice SPC navštívily v průběhu podzimu 13 mateřských škol regionu Zlín a bylo vyšetřeno 239 dětí. Náše screeningová činnost pomáhající odhalit nedostatečnosti v oblasti sluchového vnímání především u dětí předškolního věku se setkává s kladným ohlasem jak rodičů, tak i pedagogů MŠ. V této činnosti budeme pokračovat i v druhé polovině školního roku.

Vyvěšeno na webu: 12.12.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Předvánoční návštěva z Krhové

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace, má jednu logopedickou třídu a je naší družební školkou. Metodicky je vedena naším SPC. Děti z této třídy i s paní učitelkou a paní ředitelkou navštívily v předvánoční době SPC a zároveň i předvánoční výstavu. Sami se můžete podívat, jak se jim u nás líbilo.

Vyvěšeno na webu: 18.11.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Trh vzdělávání ve Frýdku-Místku

SPC pro sluch.postižené ve Frýdku-Místku prezentovalo nabídku svých aktivit a vzdělávání ve Střední škole pro sluch.postižené ve Valašském Meziříčí na Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku. Tato akce probíhá pravidelně každý rok a naše SPC se jí pravidelně zúčastňuje. Nabízíme zde služby a poradenství sluch.postiženým žákům a jejich rodičům, možnost studia na naší střední škole v maturitních i učebních oborech. Prezentace školy probíhá po celou dobu akce na PC, k dispozici jsou letáčky s nabídkou stud.oborů a prezentací služeb SPC. Akce probíhala od 9.00 do 16.00 hod. v Národním domě ve FM.

Vyvěšeno na webu: 14.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Závěrečná konference k projektu "Logopedická síť"

Dne 12. 11. 2014 se v prostorách Základní školy pro sluchově postižené uskutečnila závěrečná konference k projektu „Logopedická síť. Tento projekt probíhá ve Speciálně pedagogickém centru při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí od srpna 2012. Ukončen bude v prosinci tohoto roku. Na úvod konference přivítal všechny zúčastněné ředitel škol a SPC Mgr. Antonín Liebel spolu s PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, vedoucí SPC. V dopolední části byla shrnuta základní fakta o projektu a PaedDr. Odstrčilíková popsala jeho realizaci. Konferenci obohatila i zpříjemnila ukázka muzikoterapie s dětmi z logopedické třídy naší mateřské školy pod vedením Mgr. Dužíkové. Po obědové přestávce následovala přednáška o terapeutické metodě Biofeedback, kterou prezentovala paní Olga Vychodilová. Biofeedback byl zakoupen díky projektu "Logopedická síť“ a terapie bude zdarma poskytována klientům SPC a žákům naší školy. Po představení Biofeedbacku pokračovala konference jednotlivými workshopy. V prvním, s názvem „Prevence poruch učení – Vyvozování správné výslovnosti“, Mgr. Drahomíra Stavinohová představila jeden z klíčových produktů: DVD se stejnomenným názvem, který je metodikou nácviku artikulace jednotlivých hlásek dítěte se sluchovým postižením. Je zde viditelné zúročení její dlouholeté práce s těmito dětmi. Další produkt, DVD „Dechová a fonační cvičení“, je souborem 16 cvičení, která vedou k rozvoji správného dýchání. Mgr. Marika Lázníčková seznámila přítomné s různými metodickými postupy, které jsou zaměřeny na správné nadechování a fonaci. V posledním produktu, DVD „Grafomotorická cvičení“, paní učitelka Hana Lukášová prezentovala svou práci a zkušenosti v oblasti rozvoje grafomotorických schopností u dětí s narušenou komunikační schopností. DVD obsahuje cvičení k uvolnění ruky, nácviku správného úchopu tužky a mnoho dalších prvků grafomotoriky.

Cílem konference bylo představení celého projektu a vzniklých produktů pedagogické veřejnosti. Věříme, že projekt bude „žít i dál“ v praxi pedagogů, logopedů i dalších zůčastněných.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: