100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 2.4.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Přednášková činnost SPC

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) – pobočka Zlín zajišťuje v rámci dalšího vzdělávání pedagogů semináře i pro logopedické asistentky a učitelky MŠ. SPC se také aktivně podílí na některých seminářích, jejíchž témata jsou blízká našemu zaměření. Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku a Dítě s opožděným vývojem řeči prostým v běžné mateřské škole byly věnovány právě učitelkám mateřských škol v rámci přístupu k dětem s opožděným vývojem řeči prostým. Metodické postupy pro rozvíjení obsahové stránky řeči – vytváření základního zvukového materiálu, první jednoslabičná slova, první dvojslabičná slova, základní slovní zásoba, jednoslovná a dvojslovná věta jsou základními metodami pro kolektivní logopedickou péči a správnou komunikaci v běžné mateřské škole. Spolupráce se vzdělávacími institucemi jako jsou NIDV a NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) je pro naše SPC důležitou a nedílnou součástí s možností setkávat se s lidmi z praxe, ale zejména zviditelnit i naši práci a odbornost.

Vyvěšeno na webu: 20.3.2015 | Autor: Lenka Pastyříková

Seminář "Dítě s kochleárním implantátem v mateřské škole"

Dne 27. 2. 2015 proběhl seminář „Dítě s kochleárním implantátem v MŠ“ pro učitelky logo i surdo tříd naší školy, který přednesla Mgr. Lenka Pastyříková, speciální pedagog SPC. Speciálně pedagogické centrum ve Zlíně se, mimo jiné, víc jak 10 let zabývá rehabilitací dětí s kochleárním implantátem. Některé děti jsou integrované v běžných mateřských školách, některé navštěvují naši mateřskou školu pro sluchově postižené děti. Výhodou těchto tříd je malý počet dětí, individuálně zaměřený rehabilitační program rozvoje sluchu, řeči i osobnosti dítěte, každodenní odborná logopedická péče a kvalifikovaní pedagogové. Zvyšování odbornosti je trvalý proces :-), a tak se paní učitelky dozvěděly nové informace a metodické postupy z oblasti kochleárních implantací. Jaké jsou například základní principy pooperační edukace dětí s KI?

 1. Vycházíme z dosažené úrovně jednotlivých oblastí dítěte – u dítěte s KI se chronologický věk a sluchový věk liší (např. dítě ve věku dvou let, u kterého právě proběhla operace KI má sluchový věk nula).
 2. Intenzivní práce s dítětem vede k postupnému snižování rozdíul mezi úrovní chronologického a sluchového věku, nelze přeskakovat jednotlivé fáze ontogenetického vývoje sluchu a řeči, Pozor! Do 1 roku preverbální období – křik, broukání, žvatlání, napodobivé žvatlání, kolem 10. měsíce teprve nastupuje období rozumění řeči.
 3. Využíváme integrované vývojové škály (IVŠ), které sledují vývoj dítěte v oblasti sluchového vnímání – poslechu (jak se rozvíjí slyšení dítěte), receptivní řeči (jak dítě rozumí řeči a slovnímu projevu), expresivní řeči (co dítě samo říká bez ohledu na kvalitu hlasu a úroveň výslovnosti), v oblasti mluveného projevu (jak dítě užívá hlas a jakou má výslovnost), zaměřují se také na rozumovou úroveň a sociální schopnosti v oblasti komunikace.
 4. Edukace by měla probíhat formou hry s navozením přírozené komunikační situace…

…a tak paní učitelkám, dětem i rodičům přejeme hodně radosti při hrách k rozvoji sluchu a řeči :-).

Vyvěšeno na webu: 23.2.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Využívání logopedických programů v MŠ

Mateřská škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí má dvě logopedické třídy s dlouholetou tradicí.  Jsou zde zařazovány děti s vadami řeči z širokého okolí. Pokud dětem přetrvávají problémy s řečí i po skončení docházky v MŠ, mohou pokračovat v logopedických třídách ZŠ. Odborná práce speciálních pedagožek rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovedností a to zejména vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu a vyjadřování. Důraz je dále kladen na osvojení si některých dovedností a poznatků předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení. Za tímto účelem pedagog s dětmi provádí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky a vokální činnosti. Snaží se děti zapojit jak do individuální, tak i do skupinové konverzace, recitace, dramatizace, zpěvu a dalších kolektivních činností. Ke specifikům této práce patří i využívání logopedických počítačových programů, které přispívají k motivaci a efektivitě práce nejen pedagogů, ale především dětí. Mateřská škola využívá počítačové programy:  MENTIO obsahuje cvičení pro  paměť, zrakové a sluchové vnímání,  časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností.
PILP 200 je logopedický program, vycházející ze zásad reálného záznamu řeči na obrazovce počítače a na principech využití řečové zpětné vazby (biofeedbacku) při zobrazení základních parametrů řeči. Pedagog využívá program při vyhodnocení a léčení hlasu, dysartrií, k nácviku správné artikulace, k reedukaci sluchu, k nácviku plynulosti řeči a fonace či jiných řečových problémů.
PAVUČINKA – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ. Soubor cvičení je určen těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Obsahuje cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek.
GRAFOMOTORIKA se u předškolního dítěte rozvíjí v závislosti na mnoha psychomotorických funkcích. Ovlivňuje i mentální vyspělost dítěte, zrakové a prostorové vnímání, lateralitu, paměť a pozornost. Velký význam má úroveň jemné a hrubé motoriky. Grafomotorika úzce souvisí s rozvojem řeči. Dětem je nabízena každoročně v rámci programu Fixík.

Pokud vás informace zaujaly, přijďte se podívat do MŠ, dne 8. 4. 2015, v době od 9 00 hod- 16 00 hod na „Den otevřených dveří“.

Vyvěšeno na webu: 3.2.2015 | Autor: Hana Žůrková

Screening sluchového vnímání v mateřských školách

V měsíci lednu 2015 pokračoval screening sluchového vnímání v mateřských školách na Zlínsku – MŠ Zlín Morýsův dům, MŠ Luhačovice, MŠ Zlín – Louky, MŠ Hulín, MŠ Lípa a MŠ Zlín Kneslova. Celkem bylo vyšetřeno 90 dětí. Při šetření bylo využito přenosného audiometru SENTI a slovní sluchové zkoušky. U dětí s nevyzrálým fonematickým rozlišováním byla doporučena cvičení a hry podporující rozvoj vnímání. U sedmi dětí byly odhaleny závažnější potíže ve sluchovém vnímání a bylo doporučeno navazující vyšetření odborného lékaře. Potvrzuje se, že v období akutních onemocnění horních cest dýchacích dochází u mnoha dětí k dočasnému zhoršení sluchu. Při vzdělávání i logopedické péči je třeba mít toto na paměti a přizpůsobit metodiky aktuálním potřebám. Šetření provedly pracovnice pobočky SPC ve Zlíně – Mgr. Ševelová, Mgr. Žůrková, Mgr. Pastyříková a Mgr. Bělohlávková.

Vyvěšeno na webu: 2.2.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Muzikoterapie v mateřské škole Benátky

V logopedických třídách – Benátky na Vsetíně je dětem nabízena logopedická intervence s prvky muzikoterapie, kdy jsou využívány verbální prostředky jako zpěv, rytmizace slov, výkřiky, šepot a neverbální prostředky, kdy pracujeme s hudbou, rytmem a dalšími zvuky. Tím, že různé části těla rezonují s určitými zvuky a tóny můžeme pomáhat k uvolňování napětí různých částí těla a také lidské psychiky, nebo naopak můžeme podpořit jejich stimulaci. Zpěv a správné dýchání ovlivňují pozitivně i řeč u dětí s NKS. Hudba, rytmus a zvuky patří mezi důležité nástroje vzájemné komunikace.

Vyvěšeno na webu: 29.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Metoda dobrého startu v MŠ Krhová

V MŠ Krhové, logopedické třídě je využívána Metoda dobrého startu, která akceptuje přístup, kdy se otázka vztahu mezi psychikou a motorikou chápe jako spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek a to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Cvičení Metody dobrého startu jsou zaměřena na zdokonalení souhry zrakového, sluchového a pohybového analyzátoru jedince.Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Znakem každé písně je spojení s grafickým vzorem.

Zpracování příběhu, pohádky (aktuálně děti shlédly divadelní představení Louskáček) může být vhodnou motivací pro další činnosti, které jsou obohaceny o logopedické prvky v oblasti skupinové rytmizace, určování slabiky, hlásky na začátku slov i samotnou nápodobu správné výslovnosti jednotlivých hlásek.

Vyvěšeno na webu: 16.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Individuální logopedická intervence v mateřské škole Kostka, Vsetín

​MŠ Kostka ve Vsetíně je soukromým školským zařízením. Školka má smíšené třídy a byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště, ve kterém se vedle zkušených učitelek věnují dětem i studentky pedagogického lycea Střední školy Kostka. Oproti běžným školkám se tedy dětem věnuje více pedagogických pracovníků a děti mají zajištěn individuální přístup. ​ Školka nabízí také logopedickou péči, která je dopoledne zajišťována skupinově a odpoledne individuálně dětem, které se neumístily do logopedických tříd nebo nemohou docházet do logopedických poraden z důvodu velkého převisu dětí s vadami řeči.Odpoledních sezení se účastní i rodič dítěte, který je instruován o jednotlivých krocích logopedické intervence, což vede ke zkvalitnění spolupráce s rodiči v oblasti rozvoje řeči, prevence a nápravy.

Vyvěšeno na webu: 15.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Gardnerovy mnohočetné inteligence a logopedie

V logopedické třídě mateřské školy Radost v Rožnově pod Radhoštěm využívají paní učitelky specificky upravený program, který vychází z pojetí mnohočetných inteligencí Gardnera – „ušít na míru“ každému dítěti i s narušenou komunikační schopností jeho individuální rozvoj. Teorie mnohočetných inteligencí vychází z předpokladu, že dítě, které se tak lehce neučí například matematické operace jako jiní, nemusí být méně inteligentní. Může být totiž silnější v jiném druhu inteligence:

 • Tělesně-pohybová inteligence
 • Interpersonální inteligence
 • Verbálně-jazyková inteligence
 • Logicko-matematická inteligence
 • Intrapersonální inteligence
 • Vizuálně-prostorová inteligence
 • Hudební inteligence

​Propojení logopedických prvků intervence ​se realizuje během činností, kdy se děti rozdělí do pracovních koutků (dramatický, logicko – prostorový,pří­rodovědný, koutek pokusů, experimentů, objevů, domácnost aj.), které jsou vybaveny množstvím pomůcek stimulujících děti ke hře a tvůrčí práci. Umožňují jak individuální činnost jedince, tak i kooperaci skupiny. Příprava této práce vyžaduje velkou kreativitu pedagoga. Prožitkové učení má své místo i v logopedii, která se tak stává hrou a spontánní činností.

Vyvěšeno na webu: 10.1.2015 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Elkoninova metoda v praxi

V loňském školním roce bylo proškoleno několik pedagožek mateřských škol našeho kraje i metodou – Trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina v rámci projektu Logopedická síť. V MŠ Sychrov na Vsetíně tuto metodu pravidelně využívají při práci s dětmi v logopedické třídě. Metoda rozvíjí jazykové schopnosti u dětí předškolního věku především v oblasti foneticko – fonologické roviny řeči a tím pomáhá i předcházet rozvoji poruch učení ve školním věku.

Metoda Trénink jazykových dovedností dle Elkonina je vhodná pro:

– všechny děti v předškolním věku

– děti s těžkostmi ve vývoji řeči

– pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

– pro děti s vývojovými poruchami

– pro děti z cizojazyčného prostředí

– pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky.

Paní učitelka Mgr. Butorová již sama zaznamenává dobré výsledky u dětí s narušenou komunikační schopností a má i zpětnou vazbu ze ZŠ, kam odešly první děti, které „prošly“ tímto tréninkem. Věříme, že i ostatní proškolení pedagogové zúročí metodu ve své praxi.

Vyvěšeno na webu: 16.12.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Pokračování screeningu sluchového vnímání v mateřských školách

I v letošním školním roce pokračuje screening sluchového vnímání dětí z běžných mateřských škol . Screening probíhá pomocí přenosného audiometrického přístroje SENTI, který byl pořízen v rámci našeho projektu „Logopedická síť“. Pracovnice SPC navštívily v průběhu podzimu 13 mateřských škol regionu Zlín a bylo vyšetřeno 239 dětí. Náše screeningová činnost pomáhající odhalit nedostatečnosti v oblasti sluchového vnímání především u dětí předškolního věku se setkává s kladným ohlasem jak rodičů, tak i pedagogů MŠ. V této činnosti budeme pokračovat i v druhé polovině školního roku.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: