100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 14.10.2014 | Autor: Kristína Papajová

Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

V září se pod záštitou SPC konalo setkání logopedických asistentek v prostorách kaple ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jako každý rok se po měsíci tato vzdělávací akce přesunula do Zlína. I zde byl věnován čas nové terminologii v logopedii, účastníce měly možnost shlédnout ukázky z programu SONA SPEECH a seznámit s možnostmi praktického využití této pomůcky. V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb SPC byl psycholožkou představen nový přístroj – EEG Biofeedback, zakoupený z projektu Logopedická síť. Jedná se o neinvazivní metodu poskytující klientovi informaci o jeho mozkové aktivitě (v jemu srozumitelné podobě), kterou se pak učí ovládat. EEG Biofeedback se využívá především u dětí s poruchami pozornosti (ADHD), poruchami učení, poruchami řeči, při neurologických obtížích (tiky), úzkostné poruchy atd. Od ledna 2015 bude EEG Biofeedback nabízen jako nadstandardní služba pro klienty našeho SPC.

Vyvěšeno na webu: 10.10.2014 | Autor: Hana Žůrková

Slyšet nemusí znamenat rozumět

Screening sluchového vnímání pokračuje. V prvním říjnovém týdnu proběhlo vyšetření sluchu v mateřských školách na Zlínsku: MŠ Zlín Slovenská , MŠ Zlín Kneslova, MŠ Zlín Štefánikova, MŠ Lukov a v MŠ Kašava. Byla provedena orientační zkouška sluchu a vyšetření přenosným audiometrem Senti. Celkově bylo vyšetřeno přes 80 dětí. Zájem ze strany rodičů byl však mnohem větší, proto bude šetření pokračovat. Screening potvrzuje, že i když děti dobře slyší, slyšeným zvukům mnohdy správně nerozumí. Nejobtížnější bývá porozumět šeptaným slovům, které obsahují hluboké hlásky. Na vyšetření navazuje doporučení ke sluchovému tréninku a rozvoji fonematického sluchu pomocí sluchových her.

Vyvěšeno na webu: 6.10.2014 | Autor: Tereza Schallnerová

Babí léto s komorou

Jako člen České komory tlumočníků znakového jazyka jsem se o víkendu 26. – 28. září 2014 zúčastnila relaxačně pracovního setkání členů Komory a dalších zájemců o problematiku tlumočnické profese spojeného s otevřeným zasedáním Rady a Valnou hromadou Komory. Pobyt probíhal v malebném prostředí Ranče Málkov. Počasí, které dostálo názvu celé akce, pak přímo vybízelo k procházkám. Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná, přestože pracovní část programu byla opravdu nabitá. Kromě schválení výroční zprávy za rok 2013 a obecného shrnutí činnosti Komory v tomto roce se diskutovalo o možnostech zlepšení pracovních podmínek, participaci na změnách v legislativě (aktuálně například novela školského zákona a ošetření tlumočníka ve vzdělávání), tvorbě karty profese tlumočníka ČZJ v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Velký prostor byl věnován tématu vzdělávání nebo situaci CODA tlumočníků.

Vyvěšeno na webu: 5.10.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Přednáška v ZŠ Poličná

V základní škole Poličná jsou integrováni také žáci s narušenou komunikační schopností – vývojovou dysfázií. Tato diagnóza s sebou přináší určitá specifika v přístupu k žákům. O tom, jakým způsobem se k dysfatikovi ve třídě postavit, jak s ním komunikovat a jak jej hodnotit, byli v úterý 23. září proškoleni učitelé z poličenské ZŠ.

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Setkání logopedických asistentek

Jako každoročně i letos jsme přivítali logopedické asistentky na pracovní schůzce spojené se seminářem v rámci DVPP na téma „Terminologie v logopedii a logopedický program SONA SPEECH v praxi. Program disponuje šesti moduly se zaměřením na procvičování nádechů, výdechů, fonace, artikulace, rezonance a dalších parametrů hlasu, ale i jeho poruch s možností další reedukace. Pro naši logopedickou praxi nabízí program svým multifunkčním využitím především další možnosti orientační diagnostiky v oblasti poruch hlasu, ale je i motivačním nástrojem v reedukaci například u dětí s řečovou neplynulostí. Následně byly představeny nové pomůcky pro logopedickou praxi a metoda Biofeedback, která bude nově nabízenou službou našeho SPC od ledna 2015. Všechny zmíněné programy i pomůcky byly pořízeny z projektu Logopedická síť. Slovo na závěr: Jsme velice rádi, že se můžeme "pochlubit“ těmito novinkami a nabízet nadstandardní služby a poradenství, i když!: "pokrok nespočívá v tom, včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, která má sílu stvořit lepší dnešek (Jose Ortega y Gasset).

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Čím budu až vyrostu ?

Během září a října provedeme v MŠ skupinovou logopedickou a psychologickou intervenci na téma: Čím budu až vyrostu ? Děti se seznámí s prací dospělých, s různými druhy povolání Naučí se popisovat děj: Co kdo dělá ? Uvědomí si představy o vlastním povolání Získají představy o povolání rodičů Budou vedeny k tomu, aby si všímaly svého okolí,uměly pojmenovat povolání lidí, kteří pracují ve škole. Z prvních intervencí s dětmi jsme zjistili, že je velký rozdíl mezi dětmi se surdopedickými a logopedickými vadami a také mezi dětmi, které už navštěvovaly MŠ a mezi novými, které nastoupily do MŠ letos v září. Při intervenci jsme se dověděli mnoho také o rodinném prostředí dětí. Některé děti si s rodiči hodně povídají, byly se na pracovišti svých rodičů podívat, mají představu o tom, jaké povolání se jim líbí. Všímají si, kdo se o ně v MŠ stará (kdo je učí, kdo uklízí, kdo vaří, kdo opravuje různé věci, kdo řídí celou školu). Projekt Logopedická síť. Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/1.2.39/01­.0013

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Logopedické a psychologické intervence v projektu Logopedická síť

Od září byly znovu zahájeny logopedické a psychologické intervence. Intervence logopeda probíhají skupinovou a individuální formou v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak mají možnost zlepšovat si své komunikační dovednosti. V MŠ pracujeme ve třech třídách, v ZŠ jsou zapojeny do projektu 4 třídy logopedické a pět surdopedických tříd. Při práci využíváme velké množství pomůcek podle potřeb jednotlivých dětí. Děti velmi rády pracují s počítačovým programem MENTIO a PAVUČINKA.

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Učební produkty v projektu Logopedická síť

V minulém školním roce byly vypracovány tři učební produkty (CD):

  1. Dechová a fonační cvičení
  2. Prevence poruch učení
  3. Grafomotorika

K těmto produktům byla zpracována také metodika.

V tomto školním roce v září – v prosinci pedagogové tyto produkty ověřují. Zaměřují se na obsah a autorské zpracování, zjišťují konkrétní nedostatky, hodnotí způsob celkového zpracování učebníhom produktu a srozumitelnost pro cílovou skupinu /pedagogy, žáky.)

Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/1.2.39/01­.0013

Vyvěšeno na webu: 15.9.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Rozlučka s prázdninami

Ve dnech 12. – 14. 9. se v prostorách našeho SPC uskutečnil pobyt pro integrované žáky 6. a 7. tříd na běžných základních školách. Pobyt byl zaměřen na sportovní aktivity, bezpečnost a pravidla silničního provozu i vzhledem k blížící se dopravní soutěži. Po příjezdu v pátek na večer si žáci zahráli pinpongový miniturnaj. V sobotu po snídani žáci prověřili svou znalost dopravních značek. V tělocvičně si pak kluci zahráli florbal a líný fotbal. Po dopoledních aktivitách nám v Zahradní restauraci připravili výborné pizzy a díky akci 2+1, jsme si odnesli ještě dvě pizzy na večeři. V odpoledním čase si kluci zařádili na lezecké stěně a podvečer jsme deštivý čas strávili vodními aktivitami na bazéně. Kluci byli za celý den utahaní a tak usli podstatně rychleji, než den předtím. Ráno si přispali a po pozdní snídani se všichni rozjeli domů. Z obličejů dětí byla znát spokojenost, což potvrdily i reakce rodičů v podobě poděkování.

Vyvěšeno na webu: 11.9.2014 | Autor: Tereza Schallnerová

Test Woodcock: Johnson International Edition II

V průběhu loňského školního roku jsem byla proškolena v rámci kurzu administrátorů testu Woodcock – Johnson International Edition II (WJ IE II) pod vedením PhDr. Antona Furmana, CSc. a PhDr. Jarmily Burešové. Celé školení se skládalo ze tří částí. Na úvodním semináři (srpen 2013) jsme byli seznámeni s teoretickými základy testu, postupem jeho administrace, skórování a vyhodnocování výsledků. V následujících měsících jsme pak pravidelně odesílali materiály (vyplněné záznamové archy, zprávy z vyšetření) dokládající využívání metody v praxi ke kontrole lektorům. Účastníci, kteří splnili tuto část kurzu, byli pozváni na závěrečný kazuistický seminář (srpen 2014), který byl zaměřen především na interpretaci výsledků a vztahy mezi výkony v testu WJ IE II a školními výkony. Vše bylo dokládáno na analýze čtyř případových studií našich klientů. Také já jsem byla lektory požádána, abych si připravila prezentaci kazuistiky. Celý kurz vyvrcholil písemnou zkouškou, v níž jsme museli prokázat vědomosti týkající se teoretických základů a pravidel správné administrace a skórování testu WJ IE II.

Jedná se o metodu zjišťující úroveň rozumových schopností dětí i dospělých ve věku od 5 do 65 let. Cílem vyšetření však není určit IQ, ale najít problém, proč se nedaří. Při interpretaci výsledků se tedy soustředíme na všechny slabé i silné stránky daného člověka. Tímto testem můžeme získat velmi zajímavé výsledky, které nám jiné metody určené k měření rozumových schopností nenabízejí. V rámci mé praxe školního psychologa se však, bohužel, metoda ukázala jako méně vhodná pro děti s vadou sluchu nebo těžkou vadou řeči. Tyto závěry mi, po prezentaci mé kazuistiky nedoslýchavého žáka, potvrdili i lektoři kurzu. WJ IE II totiž vyžaduje dobrou jazykovou vybavenost vyšetřované osoby. Přesto ale může být test doplňkem jiných psychologických metod, neboť umožňuje použití a hlavně také samostatné vyhodnocení jednotlivých subtestů nezávisle na těch ostatních. Lze tedy vybrat pouze některé úkoly zaměřené např. na zpracování zrakových vjemů, pracovní či dlouhodobou paměť. V tomto školním roce se zaměřím na výzkum dalšího inteligenčního testu, který mám nově k dispozici. Jde o neverbální testovou baterii SON – R 2 ½ – 7, která je, jak už samotný název napovídá, určena pro nejmenší děti. S výsledky vás v budoucnu samozřejmě opět seznámím.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: