100 let škola

Menu

Přihlášení

Nabídka pracovní pozice

Speciálněpedagogické centrum hledá vhodného kandidáta
na pracovní pozici:

Speciální pedagog s aprobací logopedie, surdopedie.

Více informací poskytne vedoucí SPC:
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.
tel.: 576 809 839
e-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Setkání logopedických asistentek

Jako každoročně i letos jsme přivítali logopedické asistentky na pracovní schůzce spojené se seminářem v rámci DVPP na téma „Terminologie v logopedii a logopedický program SONA SPEECH v praxi. Program disponuje šesti moduly se zaměřením na procvičování nádechů, výdechů, fonace, artikulace, rezonance a dalších parametrů hlasu, ale i jeho poruch s možností další reedukace. Pro naši logopedickou praxi nabízí program svým multifunkčním využitím především další možnosti orientační diagnostiky v oblasti poruch hlasu, ale je i motivačním nástrojem v reedukaci například u dětí s řečovou neplynulostí. Následně byly představeny nové pomůcky pro logopedickou praxi a metoda Biofeedback, která bude nově nabízenou službou našeho SPC od ledna 2015. Všechny zmíněné programy i pomůcky byly pořízeny z projektu Logopedická síť. Slovo na závěr: Jsme velice rádi, že se můžeme "pochlubit“ těmito novinkami a nabízet nadstandardní služby a poradenství, i když!: "pokrok nespočívá v tom, včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, která má sílu stvořit lepší dnešek (Jose Ortega y Gasset).

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Čím budu až vyrostu ?

Během září a října provedeme v MŠ skupinovou logopedickou a psychologickou intervenci na téma: Čím budu až vyrostu ? Děti se seznámí s prací dospělých, s různými druhy povolání Naučí se popisovat děj: Co kdo dělá ? Uvědomí si představy o vlastním povolání Získají představy o povolání rodičů Budou vedeny k tomu, aby si všímaly svého okolí,uměly pojmenovat povolání lidí, kteří pracují ve škole. Z prvních intervencí s dětmi jsme zjistili, že je velký rozdíl mezi dětmi se surdopedickými a logopedickými vadami a také mezi dětmi, které už navštěvovaly MŠ a mezi novými, které nastoupily do MŠ letos v září. Při intervenci jsme se dověděli mnoho také o rodinném prostředí dětí. Některé děti si s rodiči hodně povídají, byly se na pracovišti svých rodičů podívat, mají představu o tom, jaké povolání se jim líbí. Všímají si, kdo se o ně v MŠ stará (kdo je učí, kdo uklízí, kdo vaří, kdo opravuje různé věci, kdo řídí celou školu). Projekt Logopedická síť. Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/1.2.39/01­.0013

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Logopedické a psychologické intervence v projektu Logopedická síť

Od září byly znovu zahájeny logopedické a psychologické intervence. Intervence logopeda probíhají skupinovou a individuální formou v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak mají možnost zlepšovat si své komunikační dovednosti. V MŠ pracujeme ve třech třídách, v ZŠ jsou zapojeny do projektu 4 třídy logopedické a pět surdopedických tříd. Při práci využíváme velké množství pomůcek podle potřeb jednotlivých dětí. Děti velmi rády pracují s počítačovým programem MENTIO a PAVUČINKA.

Vyvěšeno na webu: 24.9.2014 | Autor: Drahomíra Stavinohová

Učební produkty v projektu Logopedická síť

V minulém školním roce byly vypracovány tři učební produkty (CD):

  1. Dechová a fonační cvičení
  2. Prevence poruch učení
  3. Grafomotorika

K těmto produktům byla zpracována také metodika.

V tomto školním roce v září – v prosinci pedagogové tyto produkty ověřují. Zaměřují se na obsah a autorské zpracování, zjišťují konkrétní nedostatky, hodnotí způsob celkového zpracování učebníhom produktu a srozumitelnost pro cílovou skupinu /pedagogy, žáky.)

Registrační číslo projektu:CZ.1­.07/1.2.39/01­.0013

Vyvěšeno na webu: 15.9.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Rozlučka s prázdninami

Ve dnech 12. – 14. 9. se v prostorách našeho SPC uskutečnil pobyt pro integrované žáky 6. a 7. tříd na běžných základních školách. Pobyt byl zaměřen na sportovní aktivity, bezpečnost a pravidla silničního provozu i vzhledem k blížící se dopravní soutěži. Po příjezdu v pátek na večer si žáci zahráli pinpongový miniturnaj. V sobotu po snídani žáci prověřili svou znalost dopravních značek. V tělocvičně si pak kluci zahráli florbal a líný fotbal. Po dopoledních aktivitách nám v Zahradní restauraci připravili výborné pizzy a díky akci 2+1, jsme si odnesli ještě dvě pizzy na večeři. V odpoledním čase si kluci zařádili na lezecké stěně a podvečer jsme deštivý čas strávili vodními aktivitami na bazéně. Kluci byli za celý den utahaní a tak usli podstatně rychleji, než den předtím. Ráno si přispali a po pozdní snídani se všichni rozjeli domů. Z obličejů dětí byla znát spokojenost, což potvrdily i reakce rodičů v podobě poděkování.

Vyvěšeno na webu: 11.9.2014 | Autor: Tereza Schallnerová

Test Woodcock: Johnson International Edition II

V průběhu loňského školního roku jsem byla proškolena v rámci kurzu administrátorů testu Woodcock – Johnson International Edition II (WJ IE II) pod vedením PhDr. Antona Furmana, CSc. a PhDr. Jarmily Burešové. Celé školení se skládalo ze tří částí. Na úvodním semináři (srpen 2013) jsme byli seznámeni s teoretickými základy testu, postupem jeho administrace, skórování a vyhodnocování výsledků. V následujících měsících jsme pak pravidelně odesílali materiály (vyplněné záznamové archy, zprávy z vyšetření) dokládající využívání metody v praxi ke kontrole lektorům. Účastníci, kteří splnili tuto část kurzu, byli pozváni na závěrečný kazuistický seminář (srpen 2014), který byl zaměřen především na interpretaci výsledků a vztahy mezi výkony v testu WJ IE II a školními výkony. Vše bylo dokládáno na analýze čtyř případových studií našich klientů. Také já jsem byla lektory požádána, abych si připravila prezentaci kazuistiky. Celý kurz vyvrcholil písemnou zkouškou, v níž jsme museli prokázat vědomosti týkající se teoretických základů a pravidel správné administrace a skórování testu WJ IE II.

Jedná se o metodu zjišťující úroveň rozumových schopností dětí i dospělých ve věku od 5 do 65 let. Cílem vyšetření však není určit IQ, ale najít problém, proč se nedaří. Při interpretaci výsledků se tedy soustředíme na všechny slabé i silné stránky daného člověka. Tímto testem můžeme získat velmi zajímavé výsledky, které nám jiné metody určené k měření rozumových schopností nenabízejí. V rámci mé praxe školního psychologa se však, bohužel, metoda ukázala jako méně vhodná pro děti s vadou sluchu nebo těžkou vadou řeči. Tyto závěry mi, po prezentaci mé kazuistiky nedoslýchavého žáka, potvrdili i lektoři kurzu. WJ IE II totiž vyžaduje dobrou jazykovou vybavenost vyšetřované osoby. Přesto ale může být test doplňkem jiných psychologických metod, neboť umožňuje použití a hlavně také samostatné vyhodnocení jednotlivých subtestů nezávisle na těch ostatních. Lze tedy vybrat pouze některé úkoly zaměřené např. na zpracování zrakových vjemů, pracovní či dlouhodobou paměť. V tomto školním roce se zaměřím na výzkum dalšího inteligenčního testu, který mám nově k dispozici. Jde o neverbální testovou baterii SON – R 2 ½ – 7, která je, jak už samotný název napovídá, určena pro nejmenší děti. S výsledky vás v budoucnu samozřejmě opět seznámím.

Vyvěšeno na webu: 8.9.2014 | Autor: Alice Dužíková, Aneta Hrabovská

Ambulance SPC ve Frýdku-Místku

Již druhým rokem sídlí ambulance SPC pro děti s vadami sluchu ve Frýdku-Místku na nové adrese – Pionýrů 2352. Je to v areálu středních škol a OU (bývalý „horničák“) a krytého bazénu v Místku. Nevlastníme již pevnou linku, ale jsme vždy k dosažení na tel.č.: 778 404 568, 733 343 468. Prostory máme podstatně menší, ale pracovní nasazení je stále maximální. Jsme připraveni našim klientům poskytnout vždy kvalitní až nadstandardní služby. Pokračujeme také v muzikoterapii pro rodiče a děti se sluchovými vadami a těžkými vadami řeči, usilujeme o získání finančních prostředků k zakoupení diagnostického přístroje pro orientační vyšetření sluchu u dětí v předškolním věku. Těšíme se na vaši návštěvu v našem SPC.

Vyvěšeno na webu: 5.9.2014 | Autor: Alice Dužíková, Aneta Hrabovská

Muzikoterapie

Spec.pedagožky SPC ve FM – Mgr. Alice Dužíková a Mgr. Aneta Hrabovská o prázdninách dohodly s ved. učitelkou MŠ Zvoneček Dagmar Kubačkovou, že budeme pokračovat v muzikoterape­utických odpoledních pro děti se sluchovým postižením a děti s těžkými vadami řeči. Tato aktivita se nám velmi osvědčila v minulém roce a děti ve svém celkovém rozvoji prokázaly značné pokroky. Celostní muzikoterapie bude probíhat 1× měsíčně v prostorách soukromé MŠ Zvoneček ve Frýdku v 15.00 hod. Bude určena dětem se sluch.post. a s těžkými vadami řeči ve věku od 1 do 8 let společně s jejich rodiči a se zájemci ze strany dětí zmíněné MŠ. Muzikoterapie bude probíhat v posledním týdnu v měsíci, den bude vždy upřesněn s předstihem. Přihlásit se můžete na tel.č. 733 343 468 nebo na mail.adrese: duzikova.alice­@seznam.cz. Budeme se těšit na společné muzicírování.

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Helena Kolbábková na naší škole

Učitelé nejen z logopedických tříd se v úterý 26. září sešli ve školní kapli, aby se zúčastnili vzdělávací akce s názvem Pomůcky a materiály pro logopedickou praxi. Dozvěděli se spoustu užitečných informací nejen stran pomůcek, ale také z oblasti speciálněpeda­gogické diagnostiky, a to z úst známé logopedky Mgr. Heleny Kolbábkové.

Vyvěšeno na webu: 3.9.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Informace ke státním maturitám bez handicapu

Dne 29.8.2014 se na naší střední škole uskutečnil informativní seminář týkající se uzpůsobení podmínek státních maturitních zkoušek pro žáky se sluchovým postižením. PaedDr. Odstrčilíková informovala pedagogy o možnostech stávajících podpůrných opatřeních, možnostech formálních úprav, atd., která vyplývají z kategorizace jednotlivých skupin dle míry postižení a také o způsobech hodnocení . Cílem semináře bylo navržení týmové spolupráce SPC a pedagogů SŠ při posuzování a přiznávání podpůrných opatření jednotlivým maturantům. Mgr. Grygarová přítomné seznámila se změnami ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Seminář byl časově nenáročný, avšak pro obě strany přínosným podnětem i pro další spolupráci.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: