100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 12.12.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Předvánoční návštěva z Krhové

Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace, má jednu logopedickou třídu a je naší družební školkou. Metodicky je vedena naším SPC. Děti z této třídy i s paní učitelkou a paní ředitelkou navštívily v předvánoční době SPC a zároveň i předvánoční výstavu. Sami se můžete podívat, jak se jim u nás líbilo.

Vyvěšeno na webu: 18.11.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Trh vzdělávání ve Frýdku-Místku

SPC pro sluch.postižené ve Frýdku-Místku prezentovalo nabídku svých aktivit a vzdělávání ve Střední škole pro sluch.postižené ve Valašském Meziříčí na Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku. Tato akce probíhá pravidelně každý rok a naše SPC se jí pravidelně zúčastňuje. Nabízíme zde služby a poradenství sluch.postiženým žákům a jejich rodičům, možnost studia na naší střední škole v maturitních i učebních oborech. Prezentace školy probíhá po celou dobu akce na PC, k dispozici jsou letáčky s nabídkou stud.oborů a prezentací služeb SPC. Akce probíhala od 9.00 do 16.00 hod. v Národním domě ve FM.

Vyvěšeno na webu: 14.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Závěrečná konference k projektu "Logopedická síť"

Dne 12. 11. 2014 se v prostorách Základní školy pro sluchově postižené uskutečnila závěrečná konference k projektu „Logopedická síť. Tento projekt probíhá ve Speciálně pedagogickém centru při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí od srpna 2012. Ukončen bude v prosinci tohoto roku. Na úvod konference přivítal všechny zúčastněné ředitel škol a SPC Mgr. Antonín Liebel spolu s PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, vedoucí SPC. V dopolední části byla shrnuta základní fakta o projektu a PaedDr. Odstrčilíková popsala jeho realizaci. Konferenci obohatila i zpříjemnila ukázka muzikoterapie s dětmi z logopedické třídy naší mateřské školy pod vedením Mgr. Dužíkové. Po obědové přestávce následovala přednáška o terapeutické metodě Biofeedback, kterou prezentovala paní Olga Vychodilová. Biofeedback byl zakoupen díky projektu "Logopedická síť“ a terapie bude zdarma poskytována klientům SPC a žákům naší školy. Po představení Biofeedbacku pokračovala konference jednotlivými workshopy. V prvním, s názvem „Prevence poruch učení – Vyvozování správné výslovnosti“, Mgr. Drahomíra Stavinohová představila jeden z klíčových produktů: DVD se stejnomenným názvem, který je metodikou nácviku artikulace jednotlivých hlásek dítěte se sluchovým postižením. Je zde viditelné zúročení její dlouholeté práce s těmito dětmi. Další produkt, DVD „Dechová a fonační cvičení“, je souborem 16 cvičení, která vedou k rozvoji správného dýchání. Mgr. Marika Lázníčková seznámila přítomné s různými metodickými postupy, které jsou zaměřeny na správné nadechování a fonaci. V posledním produktu, DVD „Grafomotorická cvičení“, paní učitelka Hana Lukášová prezentovala svou práci a zkušenosti v oblasti rozvoje grafomotorických schopností u dětí s narušenou komunikační schopností. DVD obsahuje cvičení k uvolnění ruky, nácviku správného úchopu tužky a mnoho dalších prvků grafomotoriky.

Cílem konference bylo představení celého projektu a vzniklých produktů pedagogické veřejnosti. Věříme, že projekt bude „žít i dál“ v praxi pedagogů, logopedů i dalších zůčastněných.

Vyvěšeno na webu: 7.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Středoškolákem nanečisto

Dne 6. 11. 2014 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový pobyt pro vycházející integrované žáky a žáky naší 10. třídy a jejich rodiče. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení a studiu na střední škole u žáků se sluchovým postižením. Pomocí dotazníků či užitečných internetových odkazů jsme se pokusili upřesnit profesní orientaci žáků.Pan ředitel provedl rodiče s jejich dětmi školou a informoval je o možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělávání na naší škole i o volnočasových aktivitách v rámci internátu. Využili jsme také zázemí naší školy a umožnili dětem vyzkoušet si formou workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme. Akce se zůčastnilo 7 žáků a 10 rodičů. Všem organizátorům děkujeme, protože účastníci akce odjížděli velmi spokojeni.

Vyvěšeno na webu: 7.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Upozornění k přijímacímu řízení na střední školy běžného typu ve Zlínském kraji pro rok 2014/2015

V letošním školním roce 2014/2015 proběhne na většině běžných středních škol přijímací řízení dle „Vyhlášení pilotního ověřování přijímacího řízení do oboru vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ (na škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí NEbudou probíhat touto formou!!!). V rámci přijímacího řízení budou žáci skládat písemný test z jazyka českého a literatury a matematiky. Podrobné informace k podávání přihlášek naleznete na stránkách www.zkola.cz v kolonce „rodiče a veřejnost“, pod odkazem „vybíráme školu“ a rozkliknete článek: „Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy“. Je zde vyvěšen i seznam středních škol Zlínského kraje, které jsou do tohoto pilotního ověřování zapojeny. Příklady testových úloh si můžete najít na stránkách www.cermat.cz – odkaz „Přijímací řízení SŠ 2015“. V případě nejasností můžete psát na email: spc.sluch.val­mez@seznam.cz nebo volat na telefonní čísla: 576 809 843, 778 404 569, rádi Vám pomůžeme.

Vyvěšeno na webu: 5.11.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Vzdělávání učitelů integrovaných žáků v Rožnově

4. listopadu navštívily pracovnice SPC logopedického základní školu Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, aby seznámily tamější pedagogický sbor s diagnózou specificky narušený vývoj řeči. Učitelé se mimo jiné dověděli, jakým způsobem se žáky s touto řečovou vadou ve třídě komunikovat, jak je zkoušet a hodnotit, jaká specifika jsou spojena s výukou řečových předmětů, zejména cizích jazyků. Ze spousty dotazů a reakcí účastníků besedy je zřejmé, že integrace zdravotně postižených žáků v běžných školách je tématem velmi aktuálním a podobné vzdělávací akce jsou pro učitele a jejich práci nezbytností.

Vyvěšeno na webu: 4.11.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Muzikoterapeutické setkání ve Frýdku- Místku

Ve čtvrtek, 30.10.2014, jsme poprvé uspořádali muzikoterapeutické setkání rodičů a SP dětí v SPC ve Frýdku-Místku. Akce proběhla v pozdních odpoledních hodinách. První část hodiny byla relaxační – děti s rodiči poslouchaly pohádku s doprovodem etnických nástrojů, ve druhé části děti i rodiče hráli na bubny djembe se zpěvem a v třetí části jsme vytvořili muzikoterapeutický orchestr, kdy děti a rodiče hráli na perkusní nástroje a terapeutka je doprovázela na djembe. Celá akce probíhala ve velmi přátelském duchu a všichni hráli a zpívali s chutí. Tato setkání budou probíhat v SPC každý poslední čtvrtek v měsíci.

Vyvěšeno na webu: 21.10.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Kurz Primární logopedické prevence

V době od října do prosince bude probíhat v IC centru naší Střední školy kurz Primární logopedické prevence, který je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Obsahová náplň je rozdělena do pěti modulů (60 hodin výuky), kdy se účastníci kurzu seznámí nejen s teorií narušené komunikační schopnosti, ale i praktickými metodami a formami práce ve vybraných logopedických třídách mateřských škol v regionu Vsetínska. Kurz pořádá vzdělávací agentura KSP Vsetín a naše centrum bylo vyzváno ke spolupráci v rámci lektorování pro témata zmíněné problematiky.

Vyvěšeno na webu: 20.10.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Služba dětem se sluchovým postižením

Ve Frýdku-Místku již od roku 1995 slouží dětem se sluchovým postižením a jejich rodičům speciálně pedagogické centrum (SPC). Speciální pedagožky tohoto zařízení pečují o děti se sluchovou vadou nebo kochleárním implantátem ve své ambulanci na ul. Pionýrů 2352 (u bazénu) nebo v jejich domácím prostředí. Úzce spolupracují se školským zařízením, kam dítě dochází. Nabízíme: • Individuální logopedickou a surdopedickou péči v ambulanci nebo doma pro děti se všemi typy sluchového postižení, uživatele kochleár.impl. i slyšící děti neslyšících rodičů • Integrace sluch.postižených dětí do běžných mateřských, základních a středních škol, vyhledávání vhodných škol, individuální vzdělávací plány, konzultace s pedagogy • Psychologické, sociálně-právní a profesní poradenství • Doporučení kompenzačních pomůcek pro sociální úřady a nadace • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění sluchové percepce ve výuce • Kolektivní muzikoterapie pro sluch.post.děti s jejich rodiči v ambulanci SPC • Pro mateřské školy nabízíme screening sluch.vad u dětí • Rodičům nabízíme orientační sluchovou zkoušku u dětí v ambulanci SPC

Jsme školské zařízení, našim zřizovatelem je MŠMT, všechny nabízené služby jsou zcela zdarma.

Kontakt: Mgr. Alice Dužíková Kramářová, tel. 733 343 468, mail: duzikova.alice­@seznam.cz Mgr. Aneta Hrabovská, tel. 604 565 742, mail: an.hrabovska@g­mail.com

Vyvěšeno na webu: 14.10.2014 | Autor: Kristína Papajová

Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

V září se pod záštitou SPC konalo setkání logopedických asistentek v prostorách kaple ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jako každý rok se po měsíci tato vzdělávací akce přesunula do Zlína. I zde byl věnován čas nové terminologii v logopedii, účastníce měly možnost shlédnout ukázky z programu SONA SPEECH a seznámit s možnostmi praktického využití této pomůcky. V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb SPC byl psycholožkou představen nový přístroj – EEG Biofeedback, zakoupený z projektu Logopedická síť. Jedná se o neinvazivní metodu poskytující klientovi informaci o jeho mozkové aktivitě (v jemu srozumitelné podobě), kterou se pak učí ovládat. EEG Biofeedback se využívá především u dětí s poruchami pozornosti (ADHD), poruchami učení, poruchami řeči, při neurologických obtížích (tiky), úzkostné poruchy atd. Od ledna 2015 bude EEG Biofeedback nabízen jako nadstandardní služba pro klienty našeho SPC.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: