100 let škola

Menu

Přihlášení

Partneři školy

Meteostanice

Bakaláři

Administrace zpráv

Login:
Heslo:
 

Aktuality SPC

Vyvěšeno na webu: 18.11.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Trh vzdělávání ve Frýdku-Místku

SPC pro sluch.postižené ve Frýdku-Místku prezentovalo nabídku svých aktivit a vzdělávání ve Střední škole pro sluch.postižené ve Valašském Meziříčí na Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku. Tato akce probíhá pravidelně každý rok a naše SPC se jí pravidelně zúčastňuje. Nabízíme zde služby a poradenství sluch.postiženým žákům a jejich rodičům, možnost studia na naší střední škole v maturitních i učebních oborech. Prezentace školy probíhá po celou dobu akce na PC, k dispozici jsou letáčky s nabídkou stud.oborů a prezentací služeb SPC. Akce probíhala od 9.00 do 16.00 hod. v Národním domě ve FM.

Vyvěšeno na webu: 14.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Závěrečná konference k projektu "Logopedická síť"

Dne 12. 11. 2014 se v prostorách Základní školy pro sluchově postižené uskutečnila závěrečná konference k projektu „Logopedická síť. Tento projekt probíhá ve Speciálně pedagogickém centru při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí od srpna 2012. Ukončen bude v prosinci tohoto roku. Na úvod konference přivítal všechny zúčastněné ředitel škol a SPC Mgr. Antonín Liebel spolu s PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, vedoucí SPC. V dopolední části byla shrnuta základní fakta o projektu a PaedDr. Odstrčilíková popsala jeho realizaci. Konferenci obohatila i zpříjemnila ukázka muzikoterapie s dětmi z logopedické třídy naší mateřské školy pod vedením Mgr. Dužíkové. Po obědové přestávce následovala přednáška o terapeutické metodě Biofeedback, kterou prezentovala paní Olga Vychodilová. Biofeedback byl zakoupen díky projektu "Logopedická síť“ a terapie bude zdarma poskytována klientům SPC a žákům naší školy. Po představení Biofeedbacku pokračovala konference jednotlivými workshopy. V prvním, s názvem „Prevence poruch učení – Vyvozování správné výslovnosti“, Mgr. Drahomíra Stavinohová představila jeden z klíčových produktů: DVD se stejnomenným názvem, který je metodikou nácviku artikulace jednotlivých hlásek dítěte se sluchovým postižením. Je zde viditelné zúročení její dlouholeté práce s těmito dětmi. Další produkt, DVD „Dechová a fonační cvičení“, je souborem 16 cvičení, která vedou k rozvoji správného dýchání. Mgr. Marika Lázníčková seznámila přítomné s různými metodickými postupy, které jsou zaměřeny na správné nadechování a fonaci. V posledním produktu, DVD „Grafomotorická cvičení“, paní učitelka Hana Lukášová prezentovala svou práci a zkušenosti v oblasti rozvoje grafomotorických schopností u dětí s narušenou komunikační schopností. DVD obsahuje cvičení k uvolnění ruky, nácviku správného úchopu tužky a mnoho dalších prvků grafomotoriky.

Cílem konference bylo představení celého projektu a vzniklých produktů pedagogické veřejnosti. Věříme, že projekt bude „žít i dál“ v praxi pedagogů, logopedů i dalších zůčastněných.

Vyvěšeno na webu: 7.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Středoškolákem nanečisto

Dne 6. 11. 2014 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový pobyt pro vycházející integrované žáky a žáky naší 10. třídy a jejich rodiče. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení a studiu na střední škole u žáků se sluchovým postižením. Pomocí dotazníků či užitečných internetových odkazů jsme se pokusili upřesnit profesní orientaci žáků.Pan ředitel provedl rodiče s jejich dětmi školou a informoval je o možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělávání na naší škole i o volnočasových aktivitách v rámci internátu. Využili jsme také zázemí naší školy a umožnili dětem vyzkoušet si formou workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme. Akce se zůčastnilo 7 žáků a 10 rodičů. Všem organizátorům děkujeme, protože účastníci akce odjížděli velmi spokojeni.

Vyvěšeno na webu: 7.11.2014 | Autor: Šárka Grygarová

Upozornění k přijímacímu řízení na střední školy běžného typu ve Zlínském kraji pro rok 2014/2015

V letošním školním roce 2014/2015 proběhne na většině běžných středních škol přijímací řízení dle „Vyhlášení pilotního ověřování přijímacího řízení do oboru vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ (na škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí NEbudou probíhat touto formou!!!). V rámci přijímacího řízení budou žáci skládat písemný test z jazyka českého a literatury a matematiky. Podrobné informace k podávání přihlášek naleznete na stránkách www.zkola.cz v kolonce „rodiče a veřejnost“, pod odkazem „vybíráme školu“ a rozkliknete článek: „Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy“. Je zde vyvěšen i seznam středních škol Zlínského kraje, které jsou do tohoto pilotního ověřování zapojeny. Příklady testových úloh si můžete najít na stránkách www.cermat.cz – odkaz „Přijímací řízení SŠ 2015“. V případě nejasností můžete psát na email: spc.sluch.val­mez@seznam.cz nebo volat na telefonní čísla: 576 809 843, 778 404 569, rádi Vám pomůžeme.

Vyvěšeno na webu: 5.11.2014 | Autor: Marika Lázníčková

Vzdělávání učitelů integrovaných žáků v Rožnově

4. listopadu navštívily pracovnice SPC logopedického základní školu Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, aby seznámily tamější pedagogický sbor s diagnózou specificky narušený vývoj řeči. Učitelé se mimo jiné dověděli, jakým způsobem se žáky s touto řečovou vadou ve třídě komunikovat, jak je zkoušet a hodnotit, jaká specifika jsou spojena s výukou řečových předmětů, zejména cizích jazyků. Ze spousty dotazů a reakcí účastníků besedy je zřejmé, že integrace zdravotně postižených žáků v běžných školách je tématem velmi aktuálním a podobné vzdělávací akce jsou pro učitele a jejich práci nezbytností.

Vyvěšeno na webu: 4.11.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Muzikoterapeutické setkání ve Frýdku- Místku

Ve čtvrtek, 30.10.2014, jsme poprvé uspořádali muzikoterapeutické setkání rodičů a SP dětí v SPC ve Frýdku-Místku. Akce proběhla v pozdních odpoledních hodinách. První část hodiny byla relaxační – děti s rodiči poslouchaly pohádku s doprovodem etnických nástrojů, ve druhé části děti i rodiče hráli na bubny djembe se zpěvem a v třetí části jsme vytvořili muzikoterapeutický orchestr, kdy děti a rodiče hráli na perkusní nástroje a terapeutka je doprovázela na djembe. Celá akce probíhala ve velmi přátelském duchu a všichni hráli a zpívali s chutí. Tato setkání budou probíhat v SPC každý poslední čtvrtek v měsíci.

Vyvěšeno na webu: 21.10.2014 | Autor: Yveta Odstrčilíková

Kurz Primární logopedické prevence

V době od října do prosince bude probíhat v IC centru naší Střední školy kurz Primární logopedické prevence, který je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Obsahová náplň je rozdělena do pěti modulů (60 hodin výuky), kdy se účastníci kurzu seznámí nejen s teorií narušené komunikační schopnosti, ale i praktickými metodami a formami práce ve vybraných logopedických třídách mateřských škol v regionu Vsetínska. Kurz pořádá vzdělávací agentura KSP Vsetín a naše centrum bylo vyzváno ke spolupráci v rámci lektorování pro témata zmíněné problematiky.

Vyvěšeno na webu: 20.10.2014 | Autor: Alice Dužíková Kramářová

Služba dětem se sluchovým postižením

Ve Frýdku-Místku již od roku 1995 slouží dětem se sluchovým postižením a jejich rodičům speciálně pedagogické centrum (SPC). Speciální pedagožky tohoto zařízení pečují o děti se sluchovou vadou nebo kochleárním implantátem ve své ambulanci na ul. Pionýrů 2352 (u bazénu) nebo v jejich domácím prostředí. Úzce spolupracují se školským zařízením, kam dítě dochází. Nabízíme: • Individuální logopedickou a surdopedickou péči v ambulanci nebo doma pro děti se všemi typy sluchového postižení, uživatele kochleár.impl. i slyšící děti neslyšících rodičů • Integrace sluch.postižených dětí do běžných mateřských, základních a středních škol, vyhledávání vhodných škol, individuální vzdělávací plány, konzultace s pedagogy • Psychologické, sociálně-právní a profesní poradenství • Doporučení kompenzačních pomůcek pro sociální úřady a nadace • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění sluchové percepce ve výuce • Kolektivní muzikoterapie pro sluch.post.děti s jejich rodiči v ambulanci SPC • Pro mateřské školy nabízíme screening sluch.vad u dětí • Rodičům nabízíme orientační sluchovou zkoušku u dětí v ambulanci SPC

Jsme školské zařízení, našim zřizovatelem je MŠMT, všechny nabízené služby jsou zcela zdarma.

Kontakt: Mgr. Alice Dužíková Kramářová, tel. 733 343 468, mail: duzikova.alice­@seznam.cz Mgr. Aneta Hrabovská, tel. 604 565 742, mail: an.hrabovska@g­mail.com

Vyvěšeno na webu: 14.10.2014 | Autor: Kristína Papajová

Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

V září se pod záštitou SPC konalo setkání logopedických asistentek v prostorách kaple ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jako každý rok se po měsíci tato vzdělávací akce přesunula do Zlína. I zde byl věnován čas nové terminologii v logopedii, účastníce měly možnost shlédnout ukázky z programu SONA SPEECH a seznámit s možnostmi praktického využití této pomůcky. V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb SPC byl psycholožkou představen nový přístroj – EEG Biofeedback, zakoupený z projektu Logopedická síť. Jedná se o neinvazivní metodu poskytující klientovi informaci o jeho mozkové aktivitě (v jemu srozumitelné podobě), kterou se pak učí ovládat. EEG Biofeedback se využívá především u dětí s poruchami pozornosti (ADHD), poruchami učení, poruchami řeči, při neurologických obtížích (tiky), úzkostné poruchy atd. Od ledna 2015 bude EEG Biofeedback nabízen jako nadstandardní služba pro klienty našeho SPC.

Vyvěšeno na webu: 10.10.2014 | Autor: Hana Žůrková

Slyšet nemusí znamenat rozumět

Screening sluchového vnímání pokračuje. V prvním říjnovém týdnu proběhlo vyšetření sluchu v mateřských školách na Zlínsku: MŠ Zlín Slovenská , MŠ Zlín Kneslova, MŠ Zlín Štefánikova, MŠ Lukov a v MŠ Kašava. Byla provedena orientační zkouška sluchu a vyšetření přenosným audiometrem Senti. Celkově bylo vyšetřeno přes 80 dětí. Zájem ze strany rodičů byl však mnohem větší, proto bude šetření pokračovat. Screening potvrzuje, že i když děti dobře slyší, slyšeným zvukům mnohdy správně nerozumí. Nejobtížnější bývá porozumět šeptaným slovům, které obsahují hluboké hlásky. Na vyšetření navazuje doporučení ke sluchovému tréninku a rozvoji fonematického sluchu pomocí sluchových her.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 140 141 - 150 151 - 160 161 - 170 171 - 180 181 - 190 191 - 200

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí doporučuje spřátelené weby: